SØK 1201 Makroøkonomi I

SØK 1201 Makroøkonomi I

Kurskode: 
SØK 1201
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jørgen Juel Andersen
Kursnavn på engelsk: 
Macroeconomics I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser og økonomiske kriser, arbeidsledighet, prisstigning og utenriksøkonomi. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspollitikk, pengepolitikk, og strukturell politikk (institusjoner og regler) står svært sentralt i dette fagfeltet.

Makroøkonomi I fokuserer først og fremst på grunnleggende begreper og sammenhenger, og økonomisk utvikling på lang sikt. Makroøkonomi I danner grunnmuren for kurset Makroøkonomi II.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg et presist begrepsapparat og innsikt i makroøkonomiske teorier og tilhørende empiriske kunnskaper som forklarer langsiktige vekstprosesser, varig (strukturell) arbeidsledighet, prisstigning og utvikling i andre nominelle størrelser, innad i enkeltland og internasjonalt (på tvers av land).
 • Tilegnet seg en oversikt over viktige befolkningsspørsmål (demografi) og fått innsikt i hvordan makroøkonomiske vekstprosesser henger sammen med vekst i realkapital og humankapital, samt produktivitetsvekst.
 • Opparbeidet kunnskap om egenskapene til den aggregerte produktfunksjonen, og hvordan Solows vekstmodell kan anvendes til dynamiske analyser av økonomisk vekst på lang sikt.
 • Lært om bærekraftig økonomisk vekst som tar i betraktning ikke-fornybare naturressurser og miljøet.
 • Tilegnet seg kunnskap om de langsiktige virkningene av finanspolitikk.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Gjøre rede for de viktigste makroøkonomiske begreper, indikatorer og sentrale mål og virkemidler i norsk økonomisk politikk på lang sikt.
 • Forklare det fundamentale skillet mellom realøkonomi på den ene siden og penger og andre nominelle størrelser på den andre.
 • Skille mellom riktige og gale utsagn knyttet til normative og deskriptive utsagn på det makroøkonomiske fagfeltet.
 • Utvise god oversikt over makroøkonomiske sammenhenger og empiriske mønstre.
 • Bruke digitale verktøy (som online-databaser og Excel) til å innhente og analysere informasjon om makroøkonomiske størrelser.
 • Forstå den logiske oppbygningen til Solow-modellen for kapitalakkumulasjon og økonomisk vekst på lang sikt
 • Utvise forståelse for betydningen av teknologisk endring, digitalisering og innovasjoner for økonomisk vekst, de fundamentale institusjonelle og politiske årsaker til høy materiell velstand, drivkreftene bak konjunkturbevegelser, samt virkningene av finanspolitikk.
 • Finne frem relevante økonomiske indikatorer og andre data fra makroøkonomiske datakilder til å belyse den makroøkonomiske utviklingen i Norge, i andre land, eller internasjonalt (på tvers av land).
 • Fastslå hvilken makroøkonomisk teori som er mest relevant for å drøfte en bestemt, langsiktig problemstilling.
 • Beherske Solow-modellen for kapitalakkumulasjon og økonomisk vekst på matematisk form.
 • Gjennomføre selvstendige resonnementer gjennom anvendelser av Solow-modellen for økonomisk vekst og kunne anvende makroøkonomiske modeller på matematisk form til å belyse virkninger finanspolitikk for vekst og økonomisk bærekraft.
Generell kompetanse

Studentene skal bli etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk, nasjonalt og internasjonalt (på tvers av land), inkludert hensyn til miljø og bærekraft. De skal kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser. Studentene skal også utvikle en kritisk sans for at erklærte politisk mål og ambisjoner kan avvike fra de faktiske virkningene av økonomisk politikk i praksis.

Kursets innhold
 1. Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer.
 2. Befolkningsutvikling, befolkningstrender, og langsiktig bærekraft.
 3. Langsiktig økonomisk vekst og inntektsfordelingen mellom arbeid og kapital.
 4. Solow-modellen for kapitalakkumulasjon og økonomisk vekst på lang sikt.
 5. Humankapital, innovasjoner, digitalisering og teknologisk utvikling.
 6. Produktivitet og effektivitet.
 7. Betydningen av politiske og økonomiske institusjoner og politikk for nasjoners velstand.
 8. Inntektsulikhet, økonomisk vekst og langsiktig bærekraft.
 9. Naturressurser, miljø og økonomisk vekst
 10. Strukturell arbeidsledighet: arbeidsmarkedsfriksjoner, samt lønns- og prissetting.
 11. Pengenøytralitet: Skillet mellom realøkonomi og nominelle størrelser som penger, kreditt, prisnivå og valutakurser, nasjonalt og internasjonalt.
 12. Langsiktige virkninger av finanspolitikk.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger og 6 timer oppgavegjennomgang i plenum.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Dette kurset krever forkunnskaper i matematikk (MET 1180 del I og II), statistikk (MET 1190), bedriftsøkonomi (BØK1121) og mikroøkonomi (SØK 1101) eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
SØK12011
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
131 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
24 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.