ENT 3501 Forretningsutvikling I

ENT 3501 Forretningsutvikling I

Kurskode: 
ENT 3501
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jørgen Veisdal
Kursnavn på engelsk: 
Business Development I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et praksisnært kurs hvor studentene skal lære å arbeide med idésøk, syretesting, problemløsning og idéutvikling. Gjennom gruppearbeid skal studentene i løpet av kurset utarbeide en forretningsplan for en selvvalgt idé og pitche ideen muntlig for et publikum.

Det forventes deltakelse i forelesninger og arbeid utover forelesningene. 

Kunnskapsmål
 • Innblikk i teorier og modeller relatert til det ressursbaserte perspektivet
 • Innblikk i teori og praksis relatert til starting og drifting av oppstartsselskap 
 • Introduksjon til forskjellige ideer, teorier og rammeverk relatert til mulighetsstudier og forretningsutvikling i oppstartsselskaper
Ferdighetsmål
 • Være i stand til å evaluere markedspotensialet til en forretningsidé
 • Få erfaring med å identifisere og kontakte relevante informanter og anskaffe og strukturere primærdata innhentet gjennom intervjuer;
 • Få erfaring med å anskaffe sekundærdata
 • Få erfaring med gruppearbeid og nettverksbygging
 • Kunne strukturere og presentere en forretningsidé skriftlig og muntlig
 • Være i stand til å fremstille en forretningsplan som oppsummerer funn gjort gjennom innsamling av primær- og sekundærdata
 • Være i stand til å tolke forskjellige fenomen innen entreprenørskap og forretningsutvikling gjennom anvendelse av relevant teori
Generell kompetanse

Studentene vil gjennom deltakelse opparbeide seg erfaring med reelle valg knyttet til testing av ideer, evaluering og prosessen ved å starte en bedrift. Dernest evne til kritisk refleksjon over markedsmessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser relatert til hvert steg i prosessen fra idé til oppstart. Kommunikasjon innad i teamet og ut mot eksterne partnere, utprøving i praksis og refleksjon er sentralt for kurset. 

Kursets innhold
 1. Introduksjon 
 2. Forretningsideer
 3. Ressurser
 4. Team og nettverk
 5. Selskapsformer
 6. Kunder og segmentering
 7. Markedsføring og salg
 8. Måleverdier
 9. Forhandlinger
 10. Økonomi
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen i klasserom består av forelesninger og arbeidsøkter. Mellom hver forelesning forventes det at studentene organiserer individuelt og gruppevis arbeid med eksamensoppgaver på egen hånd.

Det legges vekt på oppmøte og deltagelse i undervisningen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det anbefales at kurset 'ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap' eller tilsvarende er gjennomført før oppstart i kurset.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk21Kurset har 2 arbeidskrav, og 1 arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. 1) Muntlig presentasjon av forretningsidé for et publikum 2) Muntlig presentasjon av forretningsidé tatt opp på video og lastet opp til kursrommet på It's Learning
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:2
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Kurset har 2 arbeidskrav, og 1 arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. 1) Muntlig presentasjon av forretningsidé for et publikum 2) Muntlig presentasjon av forretningsidé tatt opp på video og lastet opp til kursrommet på It's Learning
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ENT 35017
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ENT 35018
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
14 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
158 Time(r)
Inkl. arbeid med oppgaver
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.