Bachelor i International Management

Bachelor i International Management

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i International Management
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Even Johan Lanseng
Kandidatprofil

Bachelor i International Management henvender seg til studenter som har ambisjoner om en karriere i et internasjonalt orientert næringsliv. Bachelor i International Management gir en grunnleggende forståelse av internasjonalt orientert ledelse. Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen bedriftsøkonomiske fag, markedsføring, ledelse, kulturforståelse og kommunikasjon. Videre gir programmet en dypere forståelse av hvordan globalisering påvirker bedrifter, med spesielt fokus på markedsførings- og organisatorisk relaterte problemstillinger. Studentene vil bli kjent med de økonomiske og politiske forholdene som påvirker internasjonale bedrifter. Økende globalisering krever også økt bevissthet og kunnskap om bærekraftutfordringer og miljøhensyn, og hvordan bedrifters beslutninger påvirker disse.

Programmet gir et godt grunnlag for operative stillinger i markedsføring generelt, med særlig fokus på land og/eller regioner hvor utenlandsoppholdet i 3. studieår er gjennomført.

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiets fagområder, herunder:
  • kunnskaper om internasjonal forretningsdrift og handel med hovedvekt på hvordan en utvikler og iverksetter strategier, markedsfører og posisjonerer produkter internasjonalt og organisasjonsmessige konsekvenser av dette
  • forstå utfordringer ved å operere i et internasjonalt orientert næringsliv, med vekt på analyse av politiske, kulturelle og samfunnsøkonomiske forhold
  • forstå globale forretningsmodeller og hvordan virksomheter utøver sine globale aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte
 • har grunnleggende kunnskap i bedriftsøkonomi og finans, praktisk økonomi og virksomhetsstyring, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode
 • kjenner til fagområdets historie, praksis og forskningstradisjon.
Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og teoretiske tilnærminger på praktiske problemstillinger for å treffe begrunnede valg, herunder:
  • kunne identifisere og løse viktige markedsførings- og organisasjonsutfordringer som bedrifter møter internasjonalt
  • være kompetent til å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger på engelsk både muntlig og skriftlig
  • kunne gjennomføre forhandlinger, presentasjoner og salg på engelsk
  • være i stand til å anbefale relevante markedsføringsstrategier, inkludert hensyn til kulturforskjeller, økonomiske og politiske reguleringer
 • kan bruke og anvende digitale verktøy og informasjonsplattformer for å få et godt beslutningsgrunnlag
 • kan vurdere konsekvenser av egne beslutninger
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan integrere ansvarlighet og bærekrafthensyn i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning
 • har grunnleggende forståelse for digitalisering og elektronisk informasjonsbehandling
 • utviser sensitivitet, innsikt og skjønn for å internasjonale bedriftskulturer og anerkjenner betydningen av hensiktsmessig kommunikasjon
 • forstår problemer og svakheter som preger nasjonale regimer og regulerte markeder
 • ser de etiske dilemmaer forbundet med markedsføring og bedriftsledelse på internasjonale markeder
Studiemodeller
Bachelor i International Management
Informasjon

Undervisningen i flere kurs på 1. og 2. år vil bli gjennomført på engelsk. Studiet har ett valgkurs i 3. semester.

Hele 3. år gjennomføres på engelsk i utlandet, og alternative land er:

 • Australia
 • England
 • Frankrike
 • Spania
 • Tyskland
 • Kina
 • USA
 • Italia 

Her finner du mer informasjon om utenlandsoppholdet.

KursCourse type2024 Høst2025 Vår2025 Høst2026 Vår2026 Høst2027 Vår
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Elective 1
Valgkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Specialisation courses at partnership universities abroad
30
Specialisation courses at partnership universities abroad
30
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 60 studiepoeng med Felleskurs (felles kurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 45 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Det er mulig å søke opptak til et annet bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan søke opptak til studiene etter 1. og 2. år gjennomført ved andre høyskoler, forutsatt at søkeren/studenten har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 105 studiepoeng, må være fullført og bestått før opprykk til tredje studieår i utlandet. Det er karakterkrav C (dvs. innenfor rammen for det som tallmessig forhøyes til en C) for studenter som skal reise ut 3. året. Dette kommer i tillegg til gjeldende progresjonskrav for studiet. 
UTS har krav til karakter 4 i engelsk (standpunkt) fra VGS. Ta kontakt dersom du ikke oppfyller dette kravet.

Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 21, 2023