Bachelor i Retail Management

Bachelor i Retail Management

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System)

Studieprogram: 
Bachelor i Retail Management
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Eirill Bø
Kandidatprofil

Bachelorstudiet i Retail Management er et 3-årig studium som retter seg mot personer med interesse for en lederstilling innen varehandel – en av landets største næringer. Måten vi handler på har endret seg dramatisk de siste 10 årene. Netthandelen vokser seg sterkere og den internasjonale konkurransen har blitt tøffere. For å imøtekomme forbrukeres behov, og samtidig drive økonomisk lønnsomt, er varehandelen avhengig av å være fleksibel. Det innebærer å lage effektive løsninger i alle ledd – fra produksjon og frakt til datainnsamling og butikkdesign. Økende globalisering krever økt bevissthet og kunnskap om bærekraftutfordringer og miljøhensyn.  

Studiet retter seg også til de som ønsker å etablere egen virksomhet. Aktuelle stillinger etter studiet er butikk- eller varehussjef, senterleder, innkjøpsleder, logistikksjef, retail manager og franchisetaker, m.m. Studiet vil også gi grunnlag for videre studier på masternivå.

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiets fagområder, herunder:
  • kunnskaper om de viktigste bransjene
  • varehandelens oppbygging og aktørene innen varehandelen
  • hvordan netthandelen utvikler seg og dens betyding for varehandelen
  • de ulike kanaler for å nå kundene, omnikanaler
  • rammebetingelsene for handel i Norge
  • ledelse av forsyningskjeder
  • forhandlinger
  • relevante juridiske kunnskaper knyttet til varehandelen
 • har grunnleggende kunnskap i bedriftsøkonomi og finans, praktisk økonomi og virksomhetsstyring, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode
 • kjenner til fagområdets historie, praksis og forskningstradisjon.
Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og teoretiske tilnærminger på praktiske problemstillinger for å treffe begrunnede valg, herunder:

  ferdigheter om strategisk og operativ ledelse i varehandelsbedrifter

  • relevante begreper og teorier i analyse, utredinger, planlegging og beslutninger
  • relevante salgsmetoder for markedsføring av handelsvarer, butikker, kjeder og tjenester knyttet til detaljhandelen
  • forståelse og refleksjoner rundt samspillet mellom handel, industri og kunden som en viktig del av verdiskapningsprosessen
  • forståelse for behovet av kombinasjoner av butikkdrift i kombinasjon med netthandel
  • forståelse av netthandelens utfordringer knyttet til digitale plattformer
  • kunne vurdere og sette i gang egnede tiltak for å møte utfordringer og fremtidige muligheter.
 • kan bruke og anvende digitale verktøy og informasjonsplattformer for å få et godt beslutningsgrunnlag
 • kan vurdere konsekvenser av egne beslutninger
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan integrere ansvarlighet og bærekrafthensyn i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning
 • har grunnleggende forståelse for digitalisering og elektronisk informasjonsbehandling
 • skal kunne verdsette kundenes serviceønsker og –behov, - samt ha et humant standpunkt til etiske dilemmaer i varehandelen
 • kan utvikle gode mellommenneskelige relasjoner i bedriften, hvor tillit, respekt og likestilling står sentralt
 • forstå betydningen av helse- og miljøfremmende tiltak innen varehandelen
Studiemodeller
Bachelor i Retail Management
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 4 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 30 studiepoeng til valg i henholdsvis 3., 4. og 5. semester. 

Studiet omfatter en Bacheloroppgave i Retail Management, alternativt kan studentene kan velge et kurs på 15 studiepoeng i høstsemesteret, og skrive en tilhørende Bacheloroppgave på 15 studiepoeng i vårsemesteret. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på det endelige vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.

Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester.  

CourseCourse type2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår2021 Høst2022 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Fordypning, Valgkurs, Internship, Utveksling
15
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
15
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Dersom nytt studium ikke har samme basiskurs kan det bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 27, 2018