Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ORG 3530 Problemløsning, beslutninger og kreativitet

ORG 3530 Problemløsning, beslutninger og kreativitet

Kurskode: 
ORG 3530
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mads Nordmo Arnestad
Emnenavn på engelsk: 
Problem Solving, Decision Making and Creativity
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et kurs som gir kunnskaper om hvordan mennesker tenker: læren om kognisjon. Kognitiv psykologi omfatter alle høyerestående mentale prosesser, som sansning og persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning, kreativitet, affekt og beslutningstaking. Fagfeltet er et av de mest forskningsbaserte innen psykologi, med klare sammenfall med atferdsøkonomi og anvendt organisasjonspsykologi. Ved å lære om hvordan mennesker tenker og føler vil man kunne oppnå større selvinnsikt, slik at man kan løse problemer på en mer innovativ måte, og treffe bedre beslutninger. Ikke minst vil denne typen kunnskap være avgjørende for å legge til rette for effektive prosesser i kunnskapsintensive organisasjoner, der mennesker arbeider kontinuerlig med problemløsning, strategiske beslutninger og kreativitet. Forskning har vist at teoretisk kunnskap om menneskelig kognisjon alene ikke er nok til å fremme bedre resultater. Kurset gir derfor både teoretisk innføring i affekt og kognisjon, samt teknikker og arbeidsmetoder som kan tas i bruk for å lykkes bedre med problemløsning, kreativitet og beslutningstaking.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene:

 • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om kognisjon, herunder:
  • Sansning, oppmerksomhet og persepsjon
  • Ulike former for hukommelse
  • Læring og forutsetninger for effektiv læring
  • Fremtidsprediksjon
  • Intuisjon og ekspertise
 • Opparbeide en bred innføring i menneskelig problemløsning, herunder:
  • Ulike typer problemrepresentasjoner
  • Ulike strategier for problemløsning
  • Faktorer som fremmer og hemmer suksessfull problemløsning
  • Problemløsning i grupper og team 
 • Opparbeide en bred innføring i temaet kreativitet, herunder:
  • Hvilke faktorer fremmer og hemmer kreativitet individuelt og i grupper
  • Ulike definisjoner og former for kreativitet
 • Opparbeide en bred innføring i temaet beslutningstaking, herunder:
  • Deskriptiv og normativ beslutningsteori
  • Feller ved heuristikkbasert beslutningstaking
  • Teknikker for å treffe bedre beslutninger, på individ og organisasjonsnivå
  • Individuelle og kulturelle forskjeller i beslutningsstil
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studentene:

 • Kunne redegjøre for og analysere overordnede trekk ved kognitiv psykologi.
 • Kjenne til teknikker og arbeidsmetoder som legger til rette for problemløsning
  • Vite hvordan arbeidsprosesser burde organiseres for å optimalisere problemløsning
 • Kjenne til teknikker og arbeidsmetoder som fremmer kreativitet
  • Vite hvordan man organiserer øvelser som fremmer kreativitet på individ og gruppenivå
  • Kjenne til teknikker som fremmer egen kreativitet
 • Kunne gjenkjenne de vanligste beslutningsfellene på tvers av ulike kontekster
 • Kjenne til teknikker og arbeidsmetoder som gjør at man unngår de vanligste beslutningsfellene:
  • Djevelens advokat øvelse
  • Pre-mortem øvelse
 • Kjenne til ulike «dult» tiltak som kan implementeres for enkeltindivid og i organisasjoner, for å fremme bedre beslutningstaking
 • Kjenne til konseptet atferdsintensjoner, og hvordan formulering av disse kan fremme bedre beslutningstaking.
Generell kompetanse

Etter kurset skal studentene

 • ha utviklet sin evne til å reflektere over muligheter og begrensninger ved menneskelig tenkning
 • erkjenne verdien av tilbakemelding i læring og prestasjonsfremming
 • utvikle en fintfølelse for de ulike beslutningsfellene som kan forhindre måloppnåelse
 • utvikle ydmyk metakognisjon; holdning til egen tenkning og dens begrensninger.
 • erkjenne viktigheten av en åpen og ikke-dømmende holdning for å fremme kreativitet i menneskene rundt seg
Kursets innhold

Kurset er delt inn i fem tema som tar for seg distinkte deler av kognitiv psykologi. De første temaene tar for seg vitenskapen om basal kognitiv struktur og fungering, mens senere tema er mer anvendte og praktisk orienterte.

 • Tema 1: Hva er kognisjon – hvordan fungerer sinnet
  • Hva er sinnets overordnede arkitektur og basale funksjon
  • Hvordan oppfatter mennesker omgivelsene sine; sansning, oppmerksomhet og persepsjon
 • Tema 2: Sinnet som tilpasser seg sine erfaringer.
  • Hvordan mennesker lagrer og henter fram kunnskap og informasjon
  • Hvordan læring foregår
  • Hva er intuisjon, og hvordan fungerer den?
  • Under hvilke forutsetninger gir erfaring genuin ekspertise
  • Hvordan kan man bli mer treffsikker i prediksjoner
 • Tema 3: Problemløsning og kreativitet
  • Ulike former for problemløsning
  • Arbeidsmetoder og teknikker som fremmer problemløsning, på individnivå, gruppe/team nivå og organisasjonsnivå
  • Hva er kreativitet, hvorfor er det viktig, og hvordan kan det måles
  • Arbeidsmetoder og teknikker som fremmer kreativitet
 • Tema 4: Beslutningstaking
  • Normativ og deskriptiv beslutningsteori; hvordan vi burde ta beslutninger og hvordan vi faktisk tar beslutninger
  • Vanlige beslutningsfeller, og teknikkene for å unngå dem
 • Tema 5: Anvendelse: Individ, Organisasjon og Kultur
  • Tiltak for å fremme gode beslutninger på individ og organisasjonsnivå
  • Individuelle og kulturelle forskjeller i beslutningsstil
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset er delt inn i fem temaer som hver tar for seg distinkte deler av kognitiv psykologi. De første temaene tar for seg vitenskapen om basal kognitiv struktur og fungering, mens senere temaer er mer anvendte og praktisk orienterte. De fem temaene utforskes i totalt 13 forelesninger av 2 timer hver. I tillegg kommer en intro-forelesning på 2 timer, samt en oppsummerende forelesning før eksamen på 2 timer. Til hver forelesning kommer det en time digital, asynkron undervisning. 

I tillegg til pensum og undervisning finnes et digitalt oppgavehefte til salgs via mobilapplikasjonen Pugg. Oppgaveheftet er et anbefalt men frivillig læringsverktøy.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Testverktøy

Studentene vil inviteres til å teste seg selv på ulike tester i forbindelse med forelesninger. Testene som brukes er tilgjengelige på Clearer Thinking sin nettside www.clearerthinking.org .

Kontinuasjon

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ORG 35301
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Eksamen vil bestå av 15 kortsvarsoppgaver og to essay oppgaver. Studenten må besvare alle kortsvarsoppgavene, men bare en av de to essay oppgavene. Oppgavene kan omhandle stoff fra alle deler av pensum.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Eksamen vil bestå av 15 kortsvarsoppgaver og to essay oppgaver. Studenten må besvare alle kortsvarsoppgavene, men bare en av de to essay oppgavene. Oppgavene kan omhandle stoff fra alle deler av pensum.
Eksamenskode:ORG 35301
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
15 forelesninger, hver på 2 timer, samt en time digitalt aynkront
Forberedelse til undervisning
82 Time(r)
Lesing og gjennomgang av asynkront innhold
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
195

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.