Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BØK xx21 Prestasjonsstyring

BØK xx21 Prestasjonsstyring

Kurskode: 
BØK xx21
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Tangenes
Kursnavn på engelsk: 
Performance Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Uaktuelt
Studienivå: 
Bachelor
Avviklingstermin: 
2025 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • Ulike former for prestasjonsstyring
 • Tradisjonell finansiell styring
 • Kritikk mot, og alternativer til, tradisjonell finansiell styring
 • Ansvarlig, dynamisk og helhetlig virksomhetsstyring i moderne organisasjoner
 • Grunnleggende teorier om verdiskapning og konkurransekraft
 • Komponentene i kybernetiske styringsmodeller og relasjonene mellom dem
 • Budsjettenes rolle i virksomhetsstyringen og budsjetts rolle som prognose
 • Sammenhengen mellom resultatbudsjett, likviditetsbudsjett og balansebudsjett
 • Hvordan ulike fremtidige hendelser påvirker budsjettene
 • Hva som kjennetegner hensiktsmessige strukturer for budsjetterings- og simuleringsmodeller og periodisk ledelsesrapportering 
Ferdighetsmål

Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder:

 • Design og bruk av helhetlige styringssystemer i moderne organisasjoner
 • Styring av ikke-finansielle mål, slik som f.eks. bærekraft og ansvarlighet
 • Kritisk evaluering av ulike styringsverktøys egnethet i produksjons- og tjenesteytende virksomhet
 • Å identifisere kritiske suksessfaktorer, måleparametere og prestasjonsintervaller samt bygge opp virksomhetsspesifikke målstyringsmodeller
 • Å forholde seg kritisk til måleparametrenes validitet og reliabilitet
 • Utarbeidelse av inntektsbudsjett 
 • Utarbeidelse av regnearksbaserte resultatbudsjetter, likviditetsbudsjetter og balansebudsjetter
 • Utvikle og tilpasse budsjettene slik at de tar hensyn til relevante bransjemessige, situasjonsbestemte og virksomhetsspesifikke forhold
 • Utvikling og tilpassing av budsjettene slik at de simulerer effekten av endringer i relevante faktorer som påvirker virksomhetens fremtidige inntekts- og kostnadsutvikling, likviditetsutvikling og utvikling i relevante balanseposter
 • Utarbeidelse av modeller for driftsrapportering som inneholder virksomhetsrelevant finansiell og ikkefinansiell informasjon
 • Bruk av budsjetterings- og driftsrapporteringsmodellene for å analysere finansielle måltall som omhandler vekst, lønnsomhet, likviditet og soliditet 
Generell kompetanse

Studentene skal opparbeide en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen. De skal være i stand til å utvikle virksomhetsspesifikke styringsmodeller og forholde seg kritisk til disse. 

Kursets innhold

Delemne 1: Perspektiver på prestasjonsstyring (30 %)

 • Ulike former for prestasjonsstyring
 • Egenskaper ved tradisjonell finansiell styring
 • Kritikk mot tradisjonell finansiell styring
  • Relevanskritikken mot tradisjonell styring
  • Beyond-budgeting-filosofien
 • Dynamisk og helhetlig virksomhetsstyring (styring i kontekst)
  • Levers of Control-rammeverket
  • Muliggjørende design og fleksibel bruk av styringsverktøy 
  • Bærekraftshensyn i prestasjonsstyringen Målstyring og ansvarlighet

Delemne 2: Mål- og indikatorstyring i praksis (30 %)

 • Grunnleggende årsaker til konkurransekraft og verdiskapning
 • Verdi- og kostnadsdrivere
 • Bruk av finansielle nøkkeltall i målstyring
 • Sentrale komponenter i en balansert målstyringsmodell (BSC)
 • Bruk av prognoser i målstyringen
 • Casebasert utvikling av målstyringsmodeller (ferdighetstrening)  

Delemne 3: Budsjettering og driftsrapportering (40 %)

 • Inntektsprognostisering 
 • Casebasert budsjettering med Excel (ferdighetstrening)    
  • Budsjettering på virksomhetsnivå for vare- og tjenesteprodusenter
  • Budsjettering for oppstartsbedrifter
  • Prosjektbudsjettering    
  • Budsjettering på vare- og tjenegruppenivå
 • Budsjettsimuleringer
 • Budsjettanalyse (tilsvarende format som regnskapsanalyse)
 • Drifts- og bærekraftrapportering
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.