ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap

ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap

Kurskode: 
ENT 3400
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Haugnes
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene en helhetlig oversikt over fagområdet entreprenørskap, dessuten vil entreprenørbedrifters samfunnsrolle belyses. Studentene skal møte gründere og andre som har en rolle i entreprenørskapsprosesser, og lage rapporter og presentasjoner fra dette. Studentene introduseres for forretningsplan og forretningsmodell som verktøy for forretningsutvikling.

Videre går kurset litt mer i dybden på utvikling av en forretningsidè med fokus på konsept og kommersialisering. Det gjennomgås hvordan forretningsideer oppstår, utvikles og blir til en bedrift. Et sentralt tema i dette kurset er kommersialisering med fokus på hvordan forretningsideer konseptualiseres og forvandles til etterspurte produkter. l dette inngår også design og etikk som del av produktutviklingen. Kurset tar for seg salg og hvordan entreprenører legger opp sitt salgsarbeid for å få frem sine produkter og etablere en inntektsstrøm. Problematikken rundt radikalt nye produkter der markedet ikke finnes og må skapes blir diskutert.

Kunnskapsmål

Studentene skal i kurset oppnå en oversikt over fagfeltet entreprenørskap i teori og praksis. Det er et mål at studentene skal være i stand til å gjøre rede for sentrale temaer og begreper innen entreprenørskapsfaget, med særlig vekt på entreprenørens rolle og egenskaper, samt utvikling og kommersialisering av forretningsideer. Videre skal studentene ha kunnskap om innovasjonssystemer (geografiske, industrielle og kulturelle faktorer), og entreprenørens rolle i disse. Studentene skal ha kjennskap til sentrale aktører i entreprenørers nettverk; kilder til kunnskap, finansiering og realisering av oppstartsbedrifter.

Ferdighetsmål

Studentene skal opparbeide grunnleggende ferdigheter i utvikling og evaluering av forretningsideer og -konsepter, samt grunnleggende ferdigheter i anvendelse av forretningsplan og forretningsmodell som verktøy i entreprenørskapsprosesser.

Holdningsmål

I løpet av kurset skal studentene utvikle forståelse for entreprenørbedrifters rolle i økonomi og samfunn; herunder økonomisk utvikling, velferd og etikk. Videre skal studentene utvikle et reflektert forhold til etiske sider ved utvikling av forretningsidèer.

Kursets innhold
 • Introduksjon til entreprenørskap
 • Utvikling og evaluering av forretningsideer
 • Introduksjon til forretningsplan og forretningsmodell
 • Pitching, teoretisk og praktisk
 • Entreprenørens ressurser, nettverk og ledelse av team
 • Kommersialisering, markedstilpasning og salg
 • Organisering av bedriftens aktiviteter
 • Finansiering av ny virksomhet
 • Aktører i entreprenørskapsprosesser
 • Introduksjon til entreprenørskap vs intraprenørskap
 • Entreprenørskap og små bedrifters rolle i samfunnet. Økonomiske, sosiale, historiske og politiske perspektiver
 • Sosialt entreprenørskap
 • Entreprenøren: ensom helt eller visjonært teamarbeid?
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med totalt 27 timer forelesninger. I tillegg kommer gruppediskusjoner, bedriftsstudier, og annen studentaktivitet. Undervisningen vil legges opp med høy grad av interaktivitet, gjennom møter med bedrifter, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. Gjennom veksling mellom forelesninger, diskusjoner, og praktiske erfaringer vil man få et levende bilde av fagets særpreg og utfordringer. 

Undervisningen blir gitt med en del forelesninger og gjesteforelesninger (gründere og 'hjelpere'), samtidig som en vesentlig del av undervisningstiden vil være arbeid med studentenes oppgaver: presentasjoner, veiledning, diskusjon, feltarbeid. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

 

  Kvalifikasjoner
  Forkunnskapskrav

  Det stilles ingen krav til spesielle forkunnskaper

  EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
  Eksamenskategori:
  Innlevering
  Vurderingsform:
  Skriftlig innlevering
  Eksamenskode:
  ENT34002
  Karakterskala:
  ECTS
  Sensorordning:
  Intern og ekstern sensor
  Kontinuasjon:
  Eksamen hvert semester
  60Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 5)Gruppebasert innlevering av
  -en forretningsplan (12 sider)
  -et intervju av en gründer med drøfting av et teorispørsmål (5 sider)

  Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
  Eksamenskategori:
  Aktivitet
  Vurderingsform:
  Presentasjon
  Eksamenskode:
  ENT34003
  Karakterskala:
  ECTS
  Sensorordning:
  Intern og ekstern sensor
  Kontinuasjon:
  Eksamen hvert semester
  40Nei30 Minutt(er)Gruppe/Individuell (1 - 5)Muntlig eksamen, etter innleveringen av forretningsplan

  Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
  Eksamen:
  Eksamenskategori:Innlevering
  Vurderingsform:Skriftlig innlevering
  Vekting:60
  Tilsyn:Nei
  Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-5)
  Varighet:1 Semester
  Kommentar:Gruppebasert innlevering av
  -en forretningsplan (12 sider)
  -et intervju av en gründer med drøfting av et teorispørsmål (5 sider)

  Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
  Eksamenskode:ENT34002
  Karakterskala:ECTS
  Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
  Eksamenskategori:Aktivitet
  Vurderingsform:Presentasjon
  Vekting:40
  Tilsyn:Nei
  Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-5)
  Varighet:30 Minutt(er)
  Kommentar:Muntlig eksamen, etter innleveringen av forretningsplan

  Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
  Eksamenskode:ENT34003
  Karakterskala:ECTS
  Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
  Eksamensorganisering: 
  Ordinær eksamen
  Total vekting: 
  100
  Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
  Undervisning27Time(r)
  Forberedelse til undervisning45Time(r)
  Gruppearbeid / oppgaver25Time(r)Feltarbeid/rapport (gruppe)
  Gruppearbeid / oppgaver50Time(r)Utvikle forretningsplan/forretningsmodell (gruppe)
  Gruppearbeid / oppgaver25Time(r)Annen oppgaveløsning (individuelt / grupper)
  Selvstudium28Time(r) (Inkludert forberedelse til muntlig eksamen)
  Forventet arbeidsinnsats:
  Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
  Varighet:27 Time(r)
  Kommentar:
  Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
  Varighet:45 Time(r)
  Kommentar:
  Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
  Varighet:25 Time(r)
  Kommentar:Feltarbeid/rapport (gruppe)
  Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
  Varighet:50 Time(r)
  Kommentar:Utvikle forretningsplan/forretningsmodell (gruppe)
  Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
  Varighet:25 Time(r)
  Kommentar:Annen oppgaveløsning (individuelt / grupper)
  Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
  Varighet:28 Time(r)
  Kommentar: (Inkludert forberedelse til muntlig eksamen)
  Sum arbeidsinnsats: 
  200

  Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

  Talis literature

  Obligatorisk/Compulsory

  Book
  Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  Løwe Nielsen, Suna; Klyver, Kim; Evald, Majbritt Rostgaard; Bager, Torben 2017 Entrepreneurship in theory and practice: paradoxes in play Second edition Edward Elgar Publishing
  Book
  Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  Lerdahl, Erik; Finne, Per 2007 Slagkraft: håndbok i idéutvikling Gyldendal akademisk
  Spilling, Olav R.; Alsos, Gry Agnete 2006 Entreprenørskap på norsk 2. utg Fagbokforl
  Refsum, Helge; Utgård, Odd; Kubr, Thomas; Ilar, Daniel; Marchesi, Heinz; McKinsey & Company cop. 2007 Fra idé til ny virksomhet: en håndbok for nye vekstselskaper 2. utg Universitetsforl
  Article
  Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  Jevnaker, Birgit H. 2000 Dynamikk mellom design og innovasjon i bedrifter
  Kim, W. Chan; Mauborgne, Renée 2000 Knowing a Winning Business Idea When You See One.