Bachelor i finans

Bachelor i finans

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i finans
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Geir Høidal Bjønnes
Kandidatprofil

Studiet tilrettelegges for at studentene skal tilegne seg kunnskap om hvordan økonomien i finanssektoren fungerer, samt å få studentene til å forstå finanssektorens rolle og plass i den overordnede økonomien. Studentene skal lære hvilke markedsmekanismer som anvendes for å frembringe kapital og hvordan denne styres på best mulig måte for eierne, kreditorer og alle andre som har interesser i virksomheten. Finanssektorens viktigste rolle er å kanalisere kapital til virksomheter og privatpersoner på en så effektiv måte som mulig. Grunnleggende kunnskap i finansiell økonomi og relaterte fag gir studentene jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor. Studiet gir også et godt grunnlag for videre studier på masternivå.

Kunnskapsmål

Gjennom studiet skal studentene lære de grunnleggende prinsippene for verdsetting av ulike typer investeringer og hvilke finansieringsmuligheter som finnes for disse. Studentene lærer også hvordan finansieringsformen påvirker kapitalstrukturen som er forholdet mellom egenkapital og lån påvirker verdiskapningen i virksomheter. Konkrete investerings- og finansieringsprosjekter brukes til å lære studentene hvordan de ulike teoriene kan anvendes i praksis. Studentene skal også lære å forstå hvordan utbyttepolitikk, skatt og offentlige reguleringer påvirker verdiskapningen i en virksomhet.

Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt studie kunne analysere og redegjøre for verdien av finansielle investeringer i forhold til den risikoen som ligger i disse, hvordan endringer i kapitalstruktur påvirker risiko og betydningen av ulike verktøy for risikostyring.

Studentene skal utvikle kvantitative ferdigheter, regneferdigheter og tallmessig intuisjon. Videre skal de opparbeide analytiske ferdigheter slik at evne til å se mønster og sammenhenger bidrar til å kunne løse komplekse problemstillinger. Gjennom bruk av relevant dataverktøy som Excel og Bloomberg skal studentene tilegne seg analytiske ferdigheter relevant for finanssektoren. Studentene skal også beherske engelsk som arbeidsspråk i en internasjonal bransje, og opparbeide relasjonskompetanse gjennom gruppearbeid i studiet.

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene ha opparbeidet forståelse for betydningen av personlig atferd preget av profesjonell integritet og ansvarsutøvelse. Det er svært viktig at studentene forstår virksomhetenes betydning i samfunnet som helhet og at de etiske konsekvensene av de beslutningene som fattes er avgjørende for at virksomheten skal leve over tid. Studentene skal etter endt studium ha opparbeidet forståelse og respekt for de lover og regler som gjelder for styring av virksomheter.

Studiemodeller
Bachelor i finans
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

KursCourse type2018 Høst2019 Vår2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
X7.5
 
Kurset MET 2910 Matematikk for økonomer undervises over to semestre
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 1
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 2
7.5
Valgkurs 3
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 4
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 28, 2017