Bachelor i finans

Bachelorstudiet i finans

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på normert studietid. Fra og med studieåret 2009/2010 ble bachelorstudiene revidert, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år ble endret i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013. Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er kurs som blir undervist i studieåret 2010/2011. Ønsker du å se hvordan revidert studieplan for 3. år ser ut i 2011/2012 kan du åpne denne nedenfor. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet Studiet bevisstgjør hvorfor og hvordan to av bærebjelkene i finansiell økonomi er gjensidig avhengige: Finansieringen av næringslivets investeringer (corporate finance) bestemmer i praksis publikums sparealternativ (financial investments) i markedsdrevne økonomier. Grunnleggende kunnskaper om disse to hovedaktivitetene innenfor fagområdet muliggjør for studentene jobbkarrierevalg med svært gode utviklingsmuligheter innenfor privat så vel som offentlig sektor. Videre legger studiet også nødvendig grunnlag for fagfordypning og studier på masternivå.

Kunnskapsmål

I studiet lærer studentene lønnsomhetsanalyse av næringslivets realinvesteringer, hvordan investeringene kan finansieres gjennom utstedelse av ulike verdipapirer og hvordan risiko og forventet avkastning karakteriserer verdipapirene. Fra publikum, altså investorenes perspektiv, skal studentene etter endt utdanning forstå at verdipapirene forventede avkastning er, uten unntak, akkompaniert av svært høy risiko. Langsiktig sparing over tid, i motsetning til gambling, er således kun er forenlig med risikokontrollerende sikringsstrategier.

Ferdighetsmål

Ved fullført studium forventes studentene å kunne beregne hvordan finansieringsbeslutninger, dvs. kapitalstrukturvalg gjennom utstedelse av gjeld og egenkapital, påvirker risiko og fremtidig avkastning fra så vel eiernes så vel som kreditorenes perspektiv. Studentene avkreves derfor demonstrasjon av solide ferdigheter i risikoanalyse av verdipapirinvesteringer og sikringsstrategier basert på finansielle derivatkontrakter. Analyseferdighet basert på helhetlig problemforståelse søkes oppnådd gjennom en nær kobling mellom programkursene i studiet.

Holdningsmål

Gjennom studiet skal studentene opparbeide forståelse for betydningen av personlig adferd preget av profesjonell integritet og ansvarsutøvelse. Videre; at uunngåelige etiske dilemmaer må konfronteres med full åpenhet og refleksjon i løpende avtaleforhold, dvs. adferd som er klart i samsvar med intensjonene i verdipapir og selskapslovgivningen.

1. studieår 2010/2011 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

2. studieår 2010/2011 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
FIN 3510 Financial Markets 7,5 X  
FIN 3511 Kredittvurdering 7,5 X  
Valgkurs 1 7,5 X  
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X
FIN 3502 Verdipapirrett 7,5   X
FIN 3512 Corporate Finance 7,5   X
FIN 3515 Matematisk analyse 7,5   X

VALGKURS

For valgkurs i høstsemesteret 2010 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan medio juli 2010.

For vårsemesteret 2011 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan medio november 2010.

For mer informasjon om valgkursordningen - Klikk her

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.

3. studieår 2010/2011

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2500 Styring av finansforetak 6 X  
BØK 2610 Finansielle investeringer 15 X  
STR 2400 Strategi 6 X  
BØK 2501 Options and Futures 6   X
BØK 2620 Multinasjonal finans 15   X
SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring 12   X

3. studieår 2011/2012 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK XX14 Styring av finansforetak 7,5 X  
BØK XX15 Financial Investment Analysis 7,5 X  
STR XXX1 Strategi 7,5 X  
. Valgkurs 2 7,5 X  
BØK XX16 Options and Futures 7,5   X
BØK XX17 Interntional Financial Management 7,5   X
. Valgkurs 3 7,5   X
. Valgkurs 4 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011.