FIN 3521 Finansiering av bedrifter

FIN 3521 Finansiering av bedrifter

Kurskode: 
FIN 3521
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Knut Sagmo
Kursnavn på engelsk: 
Corporate Finance
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i finans - Programkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Finansiering av bedrifter (corporate finance) er studiet av hvordan bedrifter finansieres. Kjernen i kurset er å forstå hvilken betydning finanseringen av bedriften (kapitalstrukturen) har både for verdien av bedriften og for verdsettelse av nye investeringer.

I tidligere kurs, slik som i introduksjonskurset i investeringsanalyse, beregnet vi verdien av en bedrift eller et investeringsprosjekt med en gitt diskonteringsfaktor. For enkelhets skyld abstraherte vi fra betydningen av finansiering og kapitalstruktur for verdien av bedriften og for diskonteringsfaktoren for nye prosjekter.

I dette kurset vil vi analysere i betydningen av bedrifters finansieringsbeslutninger. Disse beslutningene bestemmer kapitalstrukturen, hvilket vil si hvor mye gjeld, egenkapital og andre finansieringsformer som bedriften har utestående. Vi vil først analysere betydningen av finansieringsbeslutningene i perfekte kapitalmarkeder. Vi vil da lære at under disse strenge betingelsene er verdien av bedriften uavhengig av hvordan den er finansiert.

Grunnene til at finansieringsbeslutninger kan ha betydning for verdien av en bedrift, er derfor å finne i friksjoner og andre imperfeksjoner i kapitalmarkeder. Den friksjonsløse modellen er et godt analytisk utgangspunkt for å identifisere og kvantifisere de friksjonene og imperfeksjonene som er de viktigste når bedrifter foretar sine finanseringsbeslutninger.

Vi vil så analysere hvordan bedrifter på en mest mulig hensiktsmessig måte kan tilbakeføre overskudd til eierne, med andre ord hvordan utbyttepolitikken bør innrettes. Til slutt i kurset vil vi analysere hvordan opsjoner verdsettes. Vi vil vise hvordan flere finansieringsbeslutninger bedrifter står overfor, kan forstås og verdsettes som opsjoner.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå begrepet kapitalstruktur, forholdet mellom gjeld og egenkapital
 • Forstå forholdet mellom gjeldsgrad og risiko
 • Forstå betydningen av perfekte kapitalmarkeder
 • Forstå betydningen ett-ledds og to-ledds-beskatning har på verdsettelse av eiendeler
 • Forstå betydningen av utbytte
 • Forstå grunnleggende opsjonsprising
 • Forstå at finansielle instrumenter kan brukes til risikostyring
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Beregne gjeldsgradens innvirkning på risikoen i egenkapitalen
 • Beregne verdien av selskap med og uten gjeld
 • Beregne betydningen av skatt og andre friksjoner for verdsettelse av eiendeler
 • Beregne betydningen av utbyttepolitikk
 • Bergene verdien av finansielle opsjoner og realopsjoner
Generell kompetanse

Kurset analyserer hvordan bedrifter finansieres i konkurranseutsatte kapitalmarkeder. Studenten bør kunne forholde seg til betydningen av finansieringsbeslutningene for bedriften, eierne, de ansatte og samfunnet forøvrig. Studenten bør kunne stille kritiske spørsmål til alle aspekter som har en betydning for en bedrifts verdi. Videre bør studentene, etter dette kurset, kunne reflektere over hvordan en bedrift bør drives for at den skal være et positivt bidrag til samfunnet generelt

Kursets innhold
 • Kapitalstruktur: En innføring
 • Kapitalstruktur: Fordeler og ulemper med gjelds finansiering
 • Verdsettelse av selskaper basert på kapitalstruktur
 • Dividende beslutninger
 • Egenkapital finansiering
 • Gjelds finansiering
 • Opsjons teori
 • Finansielle instrumenter
 • Fusjon og oppkjøp (Mergers and acquisitions)
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset består av 45 undervisningstimer, obligastoriske innleveringer, individuelle studier av pensum og oppgaveløsning. Det er ikke obligatorisk fremmøte ved forelesningene. Studenten har likevel selv ansvar for å innhente all relvant informasjon om kurset gitt av foreleser som ikke er lagt ut på kursets hjemmeside/it's learning eller i pensumlitteraturen.

Obligatoriske innleveringer:
I løpet av kurset blir det gitt tre obligatoriske innleveringer. Disse innleveingene blir lagt ut på It's learning. Løsningen skal leverses elektronisk på It's learning. To av tre innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Administrative detaljer angående innleveringene vil bli gitt i klassen.

Tilbakemelding på innleveringene blir gitt på to måter:

 1. It's learning viser om innleveringene er godkjent eller ikke.
 2. Innleveringene vil bli gjennomgått i plenum. Løsning vil bli publisert på It's learning

Det anbefales bruk av regneark for løsing av de tre obligatoriske innleveringene.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Forkunnskapskrav

BØK 3423 Finans eller tilsvarende.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk32For å kunne ta den avsluttende eksamen må studentene få godkjent 2 av 3 innleveringer. Se læringsprosess og tidsbruk.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:3
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:For å kunne ta den avsluttende eksamen må studentene få godkjent 2 av 3 innleveringer. Se læringsprosess og tidsbruk.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Rentetabell
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
FIN35211
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Forberedelse til undervisning
125 Time(r)
Innlevering(er)
15 Time(r)
Eksamen
18 Time(r)
Eksamen inkl. forberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
203

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.