Regnskap og revisjon

Læringsmål for studiet

I Bachelorstudiet i regnskap og revisjon legges det stor vekt på de fag som er særlig viktige for en som arbeider innen revisjon og regnskap eller tilstøtende fagområder.  Innen regnskapsområdet er sentrale emner regnskapsregulering og produksjon av og forståelse av årsregnskapet.  I revisjon lærer du om revisors yrkesmessige rammebetingelser, om det teoretiske fundamentet for og om den praktiske gjennomføring av revisjon. Du får dessuten grundige kunnskaper om skatte- og avgiftsrett og relevante juridiske emner som bl.a. selskapsrett og økonomisk kriminalitet. Bachelorgraden gir grunnlag for å søke Finanstilsynet om godkjennelse som registrert revisor og autorisasjon som regnskapsfører. En kandidat med oppnådd 3-årig bachelorgrad i regnskap og revisjon skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og holdningsmål: 

KunnskapsmålStudentene skal tilegne seg bred kunnskap innen bedriftsøkonomisk analyse, samt teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og revisjon. Studentene skal videre lære om fagets egenart og historie og revisors og regnskapsførers rolle i samfunnet, herunder kunnskap om ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor. Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag. Det er også relevant at studentene lærer å kjenne forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene, og hvordan de kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis. 

FerdighetsmålStudentene skal gjennom oppgaveløsing av praktiske og teoretiske problemstillinger i finansiell revisjon, regnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære opparbeide ferdigheter i å anvende analysemetoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon. Studentene skal på revisjons- og regnskapsoppdrag kunne identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team. Videre skal de kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling, og kunne bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom revisjonsberetning og annen rapportering. 

HoldningsmålStudenten skal opparbeide innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv. Videre skal studenten kunne formidle relevant faglig kunnskap, både muntlig og skriftlig, til ulike målgrupper, og kunne reflektere over egen faglig utøvelse i samarbeid med andre faggrupper.

Krav for godkjennelse som registrert revisor er karakteren C eller bedre i fire sentrale fag, tre års relevant praksis og deretter består en praktisk prøve som arrangeres av Finanstilsynet. Kravet for å få autorisasjon som regnskapsfører er to års relevant praksis.

Last Modified: 19.05.2016 14:00