Master i regnskap og revisjon

Master i regnskap og revisjon 2016-2018

​BIs mål er å gjøre studentene fortrolig med de spørsmål som til enhver tid diskuteres innenfor ledende nasjonale og internasjonale fagmiljøer, både akademisk og profesjonsmessig. Selv om studiet inneholder en del sentrale områder som må forankres i norsk regelverk, har det en klar internasjonal profil.

Studiet er også nyttig for en rekke andre karriereveier der regnskapsforståelse er viktig. Det har fokus på fagområdene revisjon, forretningsjus, regnskap, skatterett, forretningsforståelse og etikk.

Læringsmål

Masterstudiet i regnskap og revisjon har som sitt viktigste læringsmål å gi studentene de nødvendige ferdighetene til å utføre revisorarbeid i internasjonalt orienterte aksjeselskaper. Studentene må gjennomføre selvstendige arbeider og må tilegne seg de nødvendige teoretiske og metodiske ferdighetene for å kunne klare dette.

Kunnskapsmål
Masterstudiet i regnskap og revisjon har et hovedfokus på regnskap og revisjon og kursene i disse fagområdene er svært avansert med vekt på globalt anerkjente standarder. Studentene gis også kurs som gir inngående kjennskap til skatt og selskapsrett og som har et større fokus på nasjonale regler.

Ferdighetsmål
Masterstudiet i regnskap og revisjon har som sitt viktigste læringsmål å gi studentene de nødvendige ferdighetene til å utføre arbeidet til en revisor i et internasjonalt orientert aksjeselskap.

Holdningsmål
Studentene skal bli bevisst på interessekonflikter i revisjon og lærer å kjenne igjen relevante etiske dilemmaer innenfor regnskap og revisjon.

Master i Regnskap og Revisjon 2016-2018

​​
Semester 6 ECTS 6 ECTS 6 ECTS 6 ECTS 6 ECTS
1. semester GRA 6219 Auditing, Theory & Methodology


 

 

 

2. semester

 

 

Velg 2 kjernekurs:


3. semester
ELLER
Exchange
(inkl. metode)
ELLER
Exchange
(inkl. etikk)

Velg 3 kjernekurs:
GRA 6025 Financial Management​
GRA 6211 Financial Accounting Theory
GRA 6230 Internrevisjon
GRA 6280 Performance Management

ELLER
Exchange

​ ​
4. semester GRA 1920 Master thesis (30 ECTS)​ ​ ​ ​ ​

BI tar forbehold om justeringer i porteføljen og kurs som inngår.
Det er viktig at studenter setter seg inn i krav til forkunnskaper og leser kursbeskrivelser før registrering.

Denne studieplanen gjelder for studenter som startet i 1. klasse høsten 2016.
Studenter blir automatisk påmeldt i alle kurs som er obligatoriske.
Les mer om kurspåmelding.

Masteroppgave

For kandidater som skal skrive masteroppgave vil det være et metodekurs.
Studenter som tilbringer tredje semester på utveksling må levere inn skjema med tema og foreslått veileder på masteroppgaven innen 25. september i tredje semester.

Dersom masteroppgaven ikke har fått karakteren C eller bedre, kan studenten omskrive innlevert masteroppgave. I dette tilfellet vil ikke oppgaven kunne oppnå bedre karakter enn C.

For å kunne benytte seg av dette, må studenten sende en søknad (e-post) til masteradministrasjonen v/Elise Rolland. Det påberegnes kontinuasjonsavgift.

Godskriving av masteroppgave
Studenter som har fått innvilget godskriving av masteroppgave vil avslutte studiet etter 3. semester, dersom de ikke i tillegg har fått godskrevet kursdelen i 3. semester. Studenter som har fått godskrevet både masteroppgaven og kursdelen i 3. semester kan avslutte studiet etter 2. semester.

Studenter som ikke tilfredsstiller krav til godskriving av masteroppgave på 30 studiepoeng skal skrive en påbygningsoppgave.
Kurs innen master i regnskap og revisjon inngår normalt ikke i øvrige kursporteføljer.
Les mer om godskriving av selvstendig arbeid.

Fritak for eksamen

Søknad om fritak for eksamen skal sendes til masteradministrasjonen v/Elise Rolland.
Det er Associate Dean for Master i Regnskap og revisjon som behandler søknaden.

Vedlagt søknaden skal det følge en kursbeskrivelse for kurset du ønsker fritak for, og dersom vitnemål eller karakterutskrift ikke allerede er sendt, skal dette også vedlegges.

Frist for å søke om fritak er 25. august for kurs som går i høstsemesteret, og
15. desember for kurs som går i vårsemesteret.
For retningslinjer for godskriving eller fritak for eksamen henvises det til generelle regler i
Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI.

Studenter som allerede har fått sine søknader om godskriving av tidligere utdanning godkjent, skal følge den informasjonen de fikk oversendt i kontrakten for opptak til studiet.

Vi gjør oppmerksom på at for å få kurs godkjent på Master i regnskap og revisjonskal kurset være gjennomført i løpet av de siste fem årene. Kurset skal ikke ha dårligere karakter enn C.


Last Modified: 15/06/2017 11:57