GRA 6253 Emner i selskapsskatt og omorganiseringer - Internasjonal skatterett- og avgiftsrett, skatteforvaltning

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016

GRA 6253 Emner i selskapsskatt og omorganiseringer - Internasjonal skatterett- og avgiftsrett, skatteforvaltning


Kursansvarlig
Eivind Furuseth

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
12

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning, enn nøyaktig pensumangivelse.


  Læringsmål
  Kurset skal gi studentene en solid forståelse av skattereglene om selskaper og selskapsmessige omorganiseringer, herunder fusjon/fisjon og generasjonsskifte. Studentene skal kunne anvende skattereglene sammen med de underliggende selskaps- og regnskapsrettslige regler. Studentene får en solid innsikt i internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål. De skal kunne anvende dobbeltbeskatningsavtaler, forstå hovedtrekkene i forholdet mellom nasjonal skatterett og internasjonale transaksjoner og ha kjennskap til reglene om inn- og utflytting av personer og selskaper. Forståelse for hovedtrekkene i EUs felles avgiftssystem utgjør en viktig del av emnene om avgiftsreglene ved import og eksport av varer og tjenester, herunder snudd avregning. Studentene skal videre ha forståelse for reglene om endring av ligning, tilleggsskatt og tilleggsavgift.

   Forkunnskaper

   Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

   Obligatorisk litteratur
   Bøker:
   Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal juridisk. 1600 (men bare oppslagsverk). Oppslagsverk - eksamenshjelpemiddel
   Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2011. MVA-kommentaren. 4. utg. Gyldendal akademisk. Utvalgte emner
   Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2013. Lærebok i merverdiavgift. 4. utg. Gyldendal juridisk
   Gjems-Onstad, Ole. 2012. Norsk bedriftsskatterett. 8. utg. Gyldendal juridisk. 1200. Kan komme i ny utgave høsten 2015 - ny utgave blir da pensum.


   Annet:
   I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen


   Anbefalt litteratur
   Bøker:
   Gjems-Onstad, Ole og Tor S. Kildal. 2013. Merverdiavgift : spørsmål og svar. 6. utg. Gyldendal juridisk
   Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2011. Skatterett : spørsmål og svar. 7. utg. Gyldendal akademisk


   Emneoversikt
   Emneoversikt
   - Fritaksmetode og aksjonærmodell
   - Deltagermodell og foretaksmodell
   - Kontinuitetsprinsipper
   - Innmatsalg vs akjsjesalg
   - Fusjon/fisjon og andre omorganiseringer
   - Inn- og utflytting
   - Bostedsbeskatning
   - Skatteavtaler
   - Internprising
   - Kreditregler
   - NOKUS-regler (CFC)
   - EUs avgiftssystem (hovedtrekk)
   - Import og eksport av varer og tjenester
   - Snudd avregning
   - Justeringsregler
   - Uttak
   - Bygg og anlegg
   - Finansielle tjenester
   - Dokumentavgift/omregistreringsavgift
   - Endring av ligning
   - Tilleggsskatt
   - Tilleggsavgift

    Dataverktøy


    Læreprosess og tidsbruk
    En arbeidsmengde på 320-360 timer forventes i et kurs på 12 ECTS.

    Kurset vil bli gjennomført over 72 timer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesere, problemløsning og diskusjoner. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene. I tillegg er det frivillige oppgaveseminarer som del av eksamensinnspurten.

    Utfyllende informasjon vedrørende evaluering gies i klassen. Det er ikke krav til deltakelse i alle kurs, det er studentenes ansvar å holde seg oppdatert og informert vedrørende all informasjon gitt i klassen som ikke fremkommer på kursets hjemmeside /It's learning eller pensumsbok.    Eksamen    Vurderingsform Vekting Gruppestørrelse
    Skriftlig eksamen 6 timer 100% Individuelt

    Utfyllende informasjon vedrørende evaluering utover det som fremkommer i kursbeskrivelsen gis i klassen. Dette kan være informasjon vedrørende krav til fagoppgaver eller andre innleveringer, og/eller hvor klassedeltakelse inngår i evalueringen.

    Eksamenskode(r)
    GRA 62531 skriftlig eksamen teller 100% av endelig karakter i GRA 6253.

    Hjelpemidler til eksamen
    BI-godkjent eksamenskalkulator
    Lover og forskrifter
    Skattelovsamling
    Tospråklig ordbok

    Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

    Kontinuasjon
    Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

    Tilleggsinformasjon
    Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

    Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.