GRA 6271 Forretningsjus

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016

GRA 6271 Forretningsjus


Kursansvarlig
Inge Unneberg

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Innholdet i fagområdet forretningsjus har trukket klare konsekvenser av at statsautoriserte revisorer i praksis har krevende oppgaver i forhold til forhold til forskjellige juridiske spørsmål. Det gis derfor en innføring i juridiske disipliner der revisor har behov for spisskompetanse og er ilagt oppgaver ut fra det offentlige regelverk.

Læringsmål
Kurset gir fordypning på områder som er sentrale for statsautoriserte revisorer.

Studentene skal ha god innsikt i:
- Utvalgte deler av kontraktsretten.
- Panterettslige regler som gir grunnlag for å vurdere foretakenes garantier og pantstillelser.
- Grunnleggende kunnskap om reglene om gjeldsforhandling og konkurs.
- Grunnleggende kunnskap om arbeidsrettslige regler, og god innsikt i reglene om omorganiseringer og omstruktureringer.
Kurset gir fordypning på områder som er sentrale for statsautoriserte revisorer.

Forkunnskaper

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bergsåker, Trygve. 2011. Pengekravsrett. 2. utg. Gyldendal akademisk
Børresen, Pål B. 2013. Konkurs : enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs. 7. utg. Cappelen Damm akademisk
Falkanger, Thor. 2013. Introduksjon til panteretten : stiftelse, virkninger og tvangsfullbyrdelse. 2. utg. Universitetsforlaget
Giertsen, Johan. 2014. Avtaler. 3. utg. Universitetsforlaget
Hov, Jo. 2002. Kontraktsrett : 2 : Avtalebrudd og partsskifte. 2. utg. Papinian. Med unntak av kap. 2, 21, 22
Storeng, Nils H., Tom H. Beck, Arve Due Lund. 2014. Arbeidslivets spilleregler. 3. utg. Universitetsforlaget. Del 1 s. 25-42, del 2 s. 43-226, del 3 s. 227-394, 407-415, del 4 s. 417-421, s. 461-463, del 5 s. 465-503


Annet:
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Kontraktsrett, pengekravsrett, panterett, konkursrett, arbeidsrett

Dataverktøy
Ingen spesielle

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.
Kurset gir fordypning på et område som er sentralt for statsautoriserte revisorer. De forskjellige emnene må ses i sammenheng. Ikke alle emner blir gjennomgått i forelesninger.
Utfyllende informasjon vedrørende evaluering gies i klassen. Det er ikke krav til deltakelse i alle kurs, men det er studentenes ansvar å holde seg oppdatert og informert vedrørende all informasjon gitt i klassen som ikke fremkommer på kursets hjemmeside / It's learning eller pensumsbok.

Selvom det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.


EksamenVurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Skriftlig eksamen 3 timer 100% Individuelt

Utfyllende informasjon vedrørende evaluering utover det som fremkommer i kursbeskrivelsen gis i klassen. Dette kan være informasjon vedrørende krav til fagoppgaver eller andre innleveringer, og/eller hvor klassedeltakelse inngår i evalueringen.

Eksamenskode(r)
GRA 62711 skriftlig eksamen teller 100% av karakter i kurset

Hjelpemidler til eksamen
Lovsamling - Compilation of laws
Norges Lover
Revisors håndbok
Skattelovsamling
Tospråklig ordbok

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.