GRA 6270 Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS)

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016

GRA 6270 Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS)


Kursansvarlig
Erlend Kvaal, Hans Robert Schwencke

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Omleggingen til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for børsnoterte norske foretak fra 2005 fikk betydelige konsekvenser også for ikke børsnoterte foretak. Dette stilte norsk næringsliv ovenfor et delvis nytt regnskapsregime og både regnskapsprodusenter og regnskapsbrukere måtte tilegne seg kunnskap om IFRS.

Læringsmål
Et siktemål for kurset er å gi innsikt i den "ramme" ("IASB Conceptual Framework") som er grunnlaget for IFRS-regelverket. Her drøftes blant annet definisjon, innregning og måling av sentrale regnskapsstørrelser som eiendeler, forpliktelser, egenkapital og overskudd. Drøftelsen skal gjennomføres utifra et kritisk og analytisk perspektiv. Rammen drøftes også med bakgrunn i norsk regnskapstradisjon.

Kurset gir også god innsikt i IFRS- regulering av sentrale regnskapstemaer som f.eks regnskapsmessige behandling av virksomhetssammenslutninger; oppkjøp og fusjoner. Det gis også en fordypning i konsernregnskap. Den regnskapsmessige behandlingen av finansielle instrumenter drøftes dessuten. Kurset behandler også temaer som regnskapsmessig behandling av skatter, nedskrivninger, pensjonsforpliktelser, immaterielle eiendeler, aksjebasert avlønning, avsetninger etc.

Kurset gir også en oversikt over nasjonale bokføringsregler og regnskapsregler i Norge.

Forkunnskaper

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Moen, Tove-Gunn, Ingjerd Moen, Terje Tvedt. 2013. Bokføringsloven. 8. utg. Den norske revisorforening : DnR kompetanse
Myrbakken, Elisabeth og Signe Haakanes. 2015. IFRS på norsk : forskrift om internasjonale regnskapsstandarder. 6. utg. Den norske revisorforening
Picker, Ruth ... [et al.]. 2012. Applying international financial reporting standards. 3rd ed. Wiley


Annet:
Articles and Book Chapters. Information about the final list of literature are given in the lectures and in the home site/It's learning of the course.
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen
Oppdatert informasjon om litteratur legges ut på It's learning.Anbefalt litteratur
Bøker:
Langli, John Christian. 9. utg. Årsregnskapet. 2010. Gyldendal akademisk
Pedersen, Kirsten. ... [et al.]. Årsregnskapet i teori og praksis. Siste utg. Gyldendal akademisk


Emneoversikt
IASBs ramme- beskrivelse og drøftelse
Regnskapsmessig behandling av:
- Konsernregnskap
- Virksomhetssammenslutninger
- Finansielle instrumenter
- Andre sentrale temaer

-Bokføring
-Regnskapskrav etter norske regler

Dataverktøy
Ingen spesielle

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 400-450 timer forventes i et kurs på 15 ECTS.
Kurset er på 90 timer hvor med forelesninger og diskusjoner. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til undervisningen og at de er aktive deltakere. Kurset vil bli gjennomført på norsk og engelsk.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.EksamenVurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Skriftlig eksamen 6 timer 100% IndividueltEksamenskode(r)
GRA 62703 Seks timers skriftlig eksamen (100%)

Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator
IFRS på norsk
Revisors håndbok
Tospråklig ordbok

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.