GRA 6272 Selskapsrett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016

GRA 6272 Selskapsrett


Kursansvarlig
Tore Bråthen, Morten Lund

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Innholdet i fagområdet har trukket klare konsekvenser av at statsautoriserte revisorer i praksis har krevende oppgaver i forhold til selskapsrettslige spørsmål. Det gis derfor en grundig og videregående opplæring i selskapslovgivningen. Dette vil også styrke revisors sikkerhet innenfor regnskaps- og skatteretten.

Læringsmål
Kurset gir fordypning på et område som er sentralt for statsautoriserte revisorer.

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om selskapsretten, god innsikt i reglene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og dybdekunnskap om reglene om selskapenes kapital.

Forkunnskaper

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore. 2013. Selskapsrett. 4. utg. Focus : Universitetsforlaget

Artikler:
Birkeland, Kari. 2007. Revisors ansvar for aksjekapital som er bekreftet innbetalt i forbindelse med stiftelse av selskap. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS). 9 (1). s. 55-65
Bråthen, Tore. 2000. Selskapers kjøp og salg av egne aksjer etter norsk rett.. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS). 2 (2). s. 147-170
Bråthen, Tore. 2008. Selskapers avtaler med sine aksjonærer og medlemmer av ledelsen. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS). 10 (3). s. 65-89
Giertsen, Johan. 2002. Selskapsfinansierte aksjeerverv : aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10. Revisjon og Regnskap. nr. 6. s. 18 flg
Stølen, Liv. 2004. Konsernledelse - Gjelder det en Rozenblum-doktrine i norsk rett?. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS). 4. Jurist og økonomforbundets forlag. s. 402-419


Artikkelsamling:
Giertsen, Johan. 2002. Har aksjonæravtaler selskapsrettslige virkninger?. Holgerson, Krüger, Lilleholt (red.): Nybrott og odling. Festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen 3. april 2002 s. 533-545. Fagbokforlaget

Annet:
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Selskapsrett

Dataverktøy
Ingen spesielle

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.
Kurset gir fordypning på et område som er sentralt for statsautoriserte revisorer. De forskjellige emnene må ses i sammenheng. Ikke alle emner blir gjennomgått i forelesninger.

Selvom det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt it på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

I tilknytning til fagoppgaven i kurset vil biblioteket tilby kurs i informasjonssøking i relevante kilder.


EksamenVurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Fagoppgave 100% Gruppe inntil 3 studenter

Utfyllende informasjon vedrørende evaluering utover det som fremkommer i kursbeskrivelsen gis i klassen. Dette kan være informasjon vedrørende krav til fagoppgaver eller andre innleveringer, og/eller hvor klassedeltakelse inngår i evalueringen.

Eksamenskode(r)
GRA 62721 fagoppgave teller 100% av karakter i kurset

Hjelpemidler til eksamen
Ikke relevant
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.