Master i regnskap og revisjon

Master i regnskap og revisjon 2012-2014

BIs mål er å gjøre studentene fortrolig med de spørsmål som til enhver tid diskuteres innenfor ledende nasjonale og internasjonale fagmiljøer, både akademisk og profesjonsmessig. Selv om studiet inneholder en del sentrale områder som må forankres i norsk regelverk, har det en klar internasjonal profil. Dette gjelder spesielt innen finansregnskap, IT-revisjon, revisjon, selskapsrett, EU-rett, forretningsforståelse, strategi, verdsettelse, foretaksstyring og etikk. 

Studiet er også nyttig for en rekke andre karriereveier der regnskapsforståelse er viktig. Det har fokus på fagområdene revisjon, forretningsjus, regnskap, skatterett, forretningsforståelse og etikk.

​​
Semester Kurs
1. semester GRA 6270 - Internasjonale standarder i for finansiell rapporteringer IFRS (15 ECTS) GRA 6273 - Regnskapsanalyse og verdivurdering (9 ECTS) GRA 6257 - Revisjon I (6 ECTS)
2. semester GRA 6274 - Revisjon II & III (12 ECTS) GRA 6253 - Emner i selskapsskatt og omorganiseringer (12 ECTS) GRA 6272 -Selskapsrett (6 ECTS)
3. semester GRA 6275 - Etikk-kurs for master i regnskap og revisjon
(6 ECTS)
GRA 6276 - Metodekurs for master i regnskap og revisjon
(6 ECTS)

Valgkurs*                                             

Studentene velger tre av disse fire kursene
(hvor minst to valgte kurs må være kvantitative):            
GRA 6211 Financial Accounting Theory (6 ECTS)    
GRA 6271 Forretningsjus (6 ECTS)                        
GRA 6025 Financial Management (6 ECTS)            
GRA 6259 Videregående emner i økonomi og virksomhetsstyring (6 ECTS)
 
4. semester GRA 1920 - Master Thesis (30 ECTS)
BI tar forbehold om justeringer i porteføljen og kurs som inngår.
Det er viktig at studenter setter seg inn i krav til forkunnskaper og leser kursbeskrivelser før registrering.
Denne normalstudieplanen gjelder for studenter som starter i 1. klasse høsten 2012.
Studenter blir automatisk påmeldt i alle kurs som er obligatoriske. (Mer informasjon om kurspåmelding finner du her.)
Masteroppgave:
For kandidater som skal skrive masteroppgave vil det være et metodekurs. Studenter som tilbringer tredje semester på utveksling må levere inn skjema med tema og foreslått veileder på masteroppgaven innen 25. september i tredje semester.
Dersom masteroppgaven ikke har fått karakteren C eller bedre, kan studenten omskrive innlevert masteroppgave. I dette tilfellet vil ikke oppgaven kunne oppnå bedre karakter enn C.
For å kunne benytte seg av dette, må studenten sende en søknad (e-post) til masteradministrasjonen v/Elise Rolland. Det påberegnes kontinuasjonsavgift.
Godskriving av masteroppgave:
Studenter som har fått innvilget godskriving av masteroppgave vil avslutte studiet i etter 3. semester, dersom de ikke i tillegg har fått godskrevet kursdelen i 3. semester. Studenter som har fått godskrevet både masteroppgaven og kursdelen i 3. semester kan avslutte studiet etter 2. semester.
Studenter som ikke tilfredsstiller krav til godskriving av masteroppgave på 30 studiepoeng skal skrive en påbygningsoppgave.
Kurs innen master i regnskap og revisjon inngår normalt ikke i øvrige kursporteføljer.
Informasjon om godskriving av selvstendig arbeid finner du her.
Fritak for eksamen:
Mange studenter som er tatt opp til studiestart høsten 2010 har allerede fått sine søknader om godskriving av tidligere utdanning vurdert. Disse studentene skal følge den informasjonen de fikk oversendt i kontrakten for opptak til studiet.
Associate Dean for Master i regnskap og revisjon behandler søknader om fritak for eksamen. Søknadene skal sendes til masteradministrasjonen v/Elise Rolland.
Vedlagt søknaden skal det være en kursbeskrivelse og dersom vitnemål eller karakterutskrift ikke allerede er sendt, skal dette også vedlegges.
Frist for å søke om fritak er 25. august for kurs som går i høstsemesteret og 15. desember for kurs som går i vårsemesteret.
For retningslinjer for godskriving eller fritak for eksamen henvises det til generelle regler i forskrift om studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI.
Det gjøres oppmerksom på at for å få kurs godkjent på Master i regnskap og revisjonskal kurset være gjennomført i løpet av de siste fem årene. Kurset skal ikke ha dårligere karakter enn C.
Viktig informasjon:
Vi ber alle lese viktig informasjon om master programmene i studiehåndboken.
International Opportunities
Career Planning on the Timetable

Last Modified: 13.08.2013 09:51