GRA 6274 Revisjon II og III: Internkontroll, IT og samspillet mellom revisjonsformer

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016

GRA 6274 Revisjon II og III: Internkontroll, IT og samspillet mellom revisjonsformer


Kursansvarlig
Flemming Ruud

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
12

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Hovedformålet med den eksterne, finansielle revisjon er å bekrefte at årsregnskapet er utarbeidet i henhold til lover, regler og ikke inneholder vesentlige feil og usikkerhet i henhold til lovbestemmelser og standarder i revisjon. Denne oppgaven suppleres med tilgrensende oppgaver som både har selvstendige formål eller inngår i grunnlaget for finansiell revisjon.

Læringsmål
Kurset bygger på Revisjon I og fortsetter behandlingen av de revisjonsområdene som ikke dekkes av Revisjon I. Med basis i de forutgående revisjonskurs dekker Revisjon II og III videre utvalgte fordypningstemaer innen revisjon som er av særlig betydning for revisors arbeid og funksjon. Revisors rammebetingelser og revisjonsrapportens utforming og innhold er et viktig tema.

Det legges spesielt vekt på nyere internasjonal utvikling innen revisjonsfaget, inklusive nye typer lovgivning og dens påvirkning på revisjonen (Sarbanes Oxley Act), forskjellige typer bekreftelsestjenester (Assurance) som offentlg revisjon m.v. Temaer som tas opp inkluderer avdekking av økonomisk kriminalitet og straffeprosessuelle forhold, samt revisjon med andre forskjellige formål og inkluderer f.eks. miljørevisjon, due diligence, mv.

Revisjon II og III gir studentene videre fordypning om samspillet mellom foretakenes mål og strategi og regnskapssystemers og internkontrolls bidrag til måloppnåelse. Studentene tilegner seg forståelse for kvalitetsegenskaper ved ulike systemløsninger og regnskap og tilliggende oppgaver. Intern revisors oppgaver behandles og relevante internasjonale standardverk drøftes.

Forkunnskaper
GRA 6257 Revisjon I. Revisjonsteori og metode or equivalent
Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Arens, Alvin A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2014. Auditing and assurance services : an integrated approach. 15th ed. Pearson. Spesielt kapitlene 18-23, 25, 26, men hele boken er pensum.
Gulden, Bror Petter. 2015. Den eksterne revisor. 9. utg. Gyldendal akademisk
Revisors håndbok. Siste utg. Den norske revisorforening


Annet:
2013. Internal Control - Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamenAnbefalt litteratur
Bøker:
1996. Intern kontroll : et integrert rammeverk : oversettelse av COSO-rapporten. Cappelen akademisk forlag

Emneoversikt
Revisjon II og III:
Revisjon av innkjøp, lager, driftsmidler, kostnader, lønn, finansiering, m.v.
Avdekking av misligheter og feil, ISA 240, Økonomisk kriminalitet, hvitvasking, skatte- og avgiftskriminalitet
Straffeprosessuelle forhold
Sarbanes-Oxleylovgivningen og testing av intern kontroll
Revisjon av offentlig sektor.
Internrevisjon, operasjonell revisjon og kvalitetsrevisjon
Miljørevisjon
Attestasjonsoppdrag utover revisjon
Datasikkerhet, IT-risikoer og kontroller
Databaser, utsnitt, utrekk, kontrollsummer og elektroniske signaturer.
Datautveksling mellom regnskapssystemer.
IT-revisjon
Standarder og modeller for IT-revisjon: God IT-skikk, ISACA og ITIL.
IT og lovbefalt finansiell revisjon.
Revisors rammebetingelser.
Revisjonsberetningen.


  Dataverktøy
  Ingen spesielle

  Læreprosess og tidsbruk
  En arbeidsmengde på 320-360 timer forventes i et kurs på 12 ECTS.

  Forelesningene og utdelt materiale til forelesningene forutsettes kjent til eksamen. Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.


  Eksamen  Vurderingsform Vekting Gruppestørrelse
  Skriftlig eksamen 6 timer 100% Individuelt

  Utfyllende informasjon vedrørende evaluering utover det som fremkommer i kursbeskrivelsen gis i klassen. Dette kan være informasjon vedrørende krav til fagoppgaver eller andre innleveringer, og/eller hvor klassedeltakelse inngår i evalueringen.

  Eksamenskode(r)
  GRA 62741 6-timer skriftlig eksamen teller 100% for endelig karakter i kurset.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-godkjent eksamenskalkulator
  ISA (2010) på norsk
  Lover og forskrifter - studenter velger én av fire gyldige lovsamlinger: 1) Norges Lover 2) Ole Gjems-Onstad: Skattelovsamling - Gyldendal forlag 3) Erik Friis Fæhn: Jarøy skattelovsamling - Jacob Jarøy Forlag 4) Sverre Faafeng Langfeldt: Lov og rett for næringslivet - Universitetsforlaget
  Revisors håndbok
  Tospråklig ordbok

  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

  Tilleggsinformasjon
  Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

  Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.