GRA 6257 Revisjon I: Revisjonsteori- og metode

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016

GRA 6257 Revisjon I: Revisjonsteori- og metode


Kursansvarlig
Flemming Ruud

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er obligatorisk for alle studenter. Hensikten med kurset er å gi studentene innsikt i det teoretiske og metodiske fundamentet av fagområdet finansiell revisjon og hvordan dette utøves i praksis.

Læringsmål
Studentene opparbeider seg en inngående forståelse av det teoretiske og metodiske fundamentet for revisjon av årsregnskapet. Internasjonal anerkjent praksis basert på lov- og standardutvikling (spesielt IFAC/ISA) bearbeides og drøftes inngående.

Forkunnskaper

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Arens, Alvin A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2014. Auditing and assurance services : an integrated approach. 15th ed. Pearson. Kapitlene 1-3 og 5-17 og 24
Beasley, Mark S ... [et al.]. 2014. Auditing cases : an interactive learning approach. 6th ed. Pearson
Revisors håndbok. Siste utg. Den norske revisorforening. Revisjonsstandarder


Annet:
Aktuelle artikler og annet materiale utdelt eller henvist til i forelesningene.
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamenAnbefalt litteratur

Emneoversikt
- Revisjons, attestasjons- og assuransetjenester samt tilliggende arbeidsoppgaver for
revisor
- Revisjonens formål
- Forståelse av behovet for finansiell revisjon – lovregulering vs. markedsmekanismer
- Aksept av revisjonsoppdrag, innhold og utforming av engasjementsbrev, herunder
forståelse av informasjon om virksomhetens drift, legale forhold
- Revisjonens rolle i et virksomhetsstyrings- (”corporate governance”) perspektiv
- Revisjonsprosessen
- Planlegging av revisjon, revisjon av forretningsprosesser
- Inngående forståelse av vesentlighets- og risikovurderinger, herunder virksomheters
forretningsrisiko og med konsekvenser for revisjon samt revisjonsrisikomodellen
- Revisors vurdering av klientens internkontroll (må ses i sammenheng med kurset
Revisjon II og III)
- Typer og kombinasjon av revisjonsbevis for forskjellige revisjonsområder
- Analytisk revisjon
- Revisjon av salgsområdet, herunder vurdering av salgsprosessen, risikoforhold, intern kontroll
- Utvalg for testing, stikkprøver og testmetoder, herunder bruk av statistiske stikkprøver
- Vurdering av funn av feil og misligheter, avdekkede lovbrudd, konsekvenser for den
videre revisjon og rapportering
- Latente forpliktelser
- Hendelser etter balansedato
- Vurderinger av forutsetningen om fortsatt drift
- Revisjon av styrets årsberetning, ledelsens plikter
- Kvalitetskrav til revisjonen, herunder god revisjonsskikk
- Revisors rapportering til eksterne brukere, utforming av revisjonsberetningen, typer av
revisjonsberetninger
- Sanksjoner mot revisor

Dataverktøy
Ingen spesielle

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.
Forelesninger, praksistilfeller / case og diskusjon i plenum og grupper. Seminarer i mindre grupper der arbeidet (skriftlig innlevering og aktiv deltakelse) blir evaluert.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.EksamenVurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Skriftlig eksamen 3 timer 100% Individuelt

Utfyllende informasjon vedrørende evaluering utover det som fremkommer i kursbeskrivelsen gis i klassen. Dette kan være informasjon vedrørende krav til fagoppgaver eller andre innleveringer, og/eller hvor klassedeltakelse inngår i evalueringen.

Eksamenskode(r)
GRA 62571skriftlig eksamen teller 100 % for å oppnå godkjent karakter i kurset GRA 6257.

Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator
Revisors håndbok
Tospråklig ordbok

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet.