Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

KLS 3542 Scenekunst og orkester - KONTINUASJONSEKSAMEN

KLS 3542 Scenekunst og orkester - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
KLS 3542
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sigrid Røyseng
Kursnavn på engelsk: 
Performing arts - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang høsten 2016. Det tilbys kontinuasjon høsten 2017 og siste gang våren 2018. 

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Teater, dans og musikk er blant de aller eldste kunstformene vi har. Derfor er scenekunst og orkester det første kurset i rekken av bransjekurs på Kultur og ledelsesstudiet. Med scenekunst siktes det her både til tradisjonelt og eksperimentelt teater og til stand up, musikaler og revyer. Videre dekker scenekunstbegrepet også opera og ballett i tradisjonelle og moderne former. Musikken er her avgrenset til den klassiske musikken som blir spilt live av orkestre og ensembler i konsertsaler og på andre arenaer. Felles for scenekunst og orkestervirksomhet er at de er perfomative; det handler om en opptreden her og nå for et bestemt publikum. Det perfomative vilkåret i disse bransjene byr på en rekke økonomiske, markedsmessige og organisatoriske utfordringer som kurset vil ta for seg.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål  

Studenten skal tilegne seg kunnskap om scenekunstbransjens historikk og kjennetegn, verdikjeder og aktører, økonomi, organiserings- og finansieringsformer samt kulturpolitiske rammevilkår. Videre skal studenten kunne gjengi særtrekk ved de ulike kunstområdene som inngår i denne bransjen, dvs. teater, opera, dans og orkestermusikk.

Ferdighetsmål

Ferdighetsmål 

Studenten skal opparbeide ferdigheter til å samle inn og bearbeide informasjon om økonomiske, organisatoriske og kulturpolitiske problemstillinger i ulike deler av bransjen. Videre skal studenten kunne utvikle en respons på økonomiske, organisatoriske og kulturpolitiske utfordringer i konkrete case med utgangspunkt i generelle innsikter om scenekunstbransjen. Studenten skal kunne integrere kunnskaper fra programmets øvrige økonomiske fag slik at de etter fullført kurs kan bidra til å løse bransjeaktørenes utfordringer når det gjelder ledelse, organisering, finansiering og markedsføring.

Holdningsmål

Holdningsmål 

Studenten skal utvikle respekt og toleranse for kunstneriske holdninger og verdier i de performative virksomhetene. Studenten skal utvikle etisk bevissthet og en profesjonell holdning til det å arbeide i kulturorganisasjoner som ikke nødvendigvis har en kommersiell grunninnstilling til sitt virke.

Kursets innhold

De performative virksomhetenes generelle kjennetegn, verdikjeder og bransjestruktur: 

Institusjonsteatre, frie teatergrupper og private teatre 

Nasjonal og regional opera 

Nasjonal ballett og frie danseensembler 

Orkester og musikkensembler 

De performative virksomhetenes historikk  

Gamle kunstformer i en ny tid 

De performative virksomhetenes kulturpolitikk og finansieringsformer 

Offentlig støtte og private sponsorkroner  

De performative virksomhetenes organiseringsformer  

Institusjoner, prosjekter, festivaler, nettverk og hybride former 

Markedsøkonomiske utfordringer i de performative kunstartene 

Relasjoner til andre kulturbransjer og samfunnssektorer

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid i grupper og casefremlegging i klasse. Det vil bli gitt 27 timer undervisning i kursets emner, og 9 timer vil benyttes til studentenes case-fremlegg og diskusjon av disse.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Gruppebasert prosjektoppgave hvor man jobber i grupper på minimum to og maksimum fire studenter. Ved kontinuasjon tillates det individuell innlevering.
Eksamenskode: 
KLS 35421
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
Skriftlig eksamen
Eksamenskode: 
KLS 35422
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
27 Time(r)
Annet i klasserom
9 Time(r)
Presentasjon av prosjektoppgaven
Forberedelse til undervisning
18 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Case-oppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Eksamen
36 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.