Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

KLS 3551 Ledelse av kreativ næring - KONTINUASJONSEKSAMEN

KLS 3551 Ledelse av kreativ næring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
KLS 3551
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Christian Winther Farstad
Kursnavn på engelsk: 
Creative Industries Management - RE-SIT EXAMINIATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2018 Høst
2019 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang høsten 2017. Det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2018 og siste gang våren 2019.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det stilles strengere krav til organisasjoner innen kreativ næring enn tidligere. Dette har ført til at kulturledelse har blitt et eget fag for å beskrive mer spesifikke utfordringer og muligheter for ledere i kulturfeltet og kreativ næring.

Basert på generell ledelses- og organisasjonsteori samt forskning og kunnskap om kulturorganisasjoner belyser kurset flere utfordringer knyttet til ledelse av kreativ næring. Hvordan kombinere kunstneriske og kreative ambisjoner med økonomistyring? Hvordan lykkes med tverrfaglig samarbeid? Hvordan lede medarbeidere med høye krav til autonomi? Hvordan kombinere innovasjon og risiko med krav til resultater? Hvordan skape effektive grupper for kreative prosesser? Hvordan lykkes som frilanser? Hvordan skape vekst basert på frivillig arbeidskraft? Disse blir møtt med utgangspunkt i seks av de mest utbredte formene for organisering innen kreativ næring 1) institusjoner 2) grupper 3) begivenheter 4) frilansere 5) nettverk 6) produksjon.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan de mest utbredte formene for organisering innen kreativ næring er forskjellige i forhold til ledelse, struktur, resultater, prosesser og omgivelser. Videre skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om ledelse og hvordan forskjellige typer ledelse gir resultater.

Ferdighetsmål

Studentene skal tilegne seg ferdigheter for å analysere organisasjoner innen kreativ næring for å beskrive hvordan de ledes, hvordan de er strukturert, hva som er mest kritisk for resultatene, hvilke prosesser de skaper, og hvordan de påvirkes av og tilpasser seg til omgivelsene. Studenten skal spesielt tilegne seg ferdigheter til å avdekke utfordringer med ledelse og organisering innen kreativ næring. Som en del av kurset skal studentene også tilegne seg ferdigheter knyttet til samarbeid og gruppearbeid.

Holdningsmål

Studentene skal utvikle respekt og toleranse for ulike kunstneriske holdninger og verdier. Studentene skal særlig kunne reflektere hvordan spenningen mellom det kunstneriske og det økonomiske skaper utfordringer når resultatene skal skapes. Basert på dette skal studentene også utvikle en grunnleggende respekt og toleranse for ulike holdninger og verdier innenfor lederfaget. Dette vil særlig utvikles gjennom praktiske oppgaver knyttet til samarbeide og gruppearbeide.

Kursets innhold
  • RESPLO: Hvordan forstå resultater, omgivelser, struktur, prosesser og ledelse i kreativ næring?
  • Kulturledelse
  • Institusjoner - "Kunstfabrikken"
  • Grupper - "Verktstedet"
  • Begivenheter - "Festivalen"
  • Frilansere - "Frirommet"
  • Nettverk - "Nomadeleiren"
  • Produksjon - "Prosjektet"
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 30 timer klasseromsdeltakelse. Studentene vil få en forelesningsplan for hva disse timene vil brukes til. Forelesningene vil tilby faglig påfyll, eksterne foredragsholdere, studentpresentasjoner, samt trening på ferdigheter knyttet til faget. Dette vil bidra til en bredere læringsprosess utover det studenten selv erverver gjennom å lese obligatorisk pensumlitteratur. I tillegg vil studentene få skriftlig tilbakemelding og veiledning på mappeinnleveringen som er eksamensformen i kurset.

Mappen vil bestå av totalt tre innleveringer underveis i semesteret. Nærmere informasjon om frister og oppbygging av mappen vil bli gitt ved kursstart.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave.
Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2018 og siste gang våren 2019.
Eksamenskode: 
KLS 35511
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
20 Time(r)
Gruppearbeide / prosessarbeide tilknyttet mappeinnlevering
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
70 Time(r)
Inkludert forberedelse til undervisning.
Innlevering(er)
80 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.