Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

KLS 2602 Ledelse av kreative prosjekter - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

KLS 2602 Ledelse av kreative prosjekter - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Donatella de Paoli

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Vår

Studiepoeng
9

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Prosjekt og prosjektarbeidsformen er blitt mer utbredt i kunst- og kulturfeltet ved et større innslag av prosjekt i kulturinstitusjoner, samt økende antall festivaler og events. Samtidig anvendes også prosjektformen i entrepenørskap og innen design og arkitektur. Kulturfeltet har innarbeidede måter å arbeide i prosjekt innen både scenekunsten, film, musikk og design, men prosjektledelse er ikke i samme grad som i næringslivet profesjonalisert i disse bransjene..

Mål
Målet med kurset er å gi studentene en forståelse av hva tradisjonell prosjektledelse er og hvordan arbeidsformen kan tilrettelegges for å lede tverrfaglige kreative prosjekt innen design og kunst- og kulturfeltet. Det vil legges vekt på at studentene får innsikt i de mest utbredte perspektivene og begrepene innen faget prosjektledelse, med utgangspunkt i de utfordringene prosjekter innen kunst og kultur bringer med seg. Kurset vil ha et praktisk formål og utstyre studentene med de verktøy og erfaringer som er nødvendige for å bli gode prosjektledere i kreative næringer ved at studentene får prøve ut kunnskapen i et konkret tverrfaglig og kreativt prosjekt.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesifikke krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Karlsen, Jan Terje og Petter Gottschalk. 2008. Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. 2. utg. Oslo : Universitetsforlaget. 409 sider

Artikkelsamling:
De Paoli, Donatella. 2007. Artikkelsamling: Ledelse av kreative prosjekter. Oslo: Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur
Bøker:
Kolltveit, Bjørn J., Jon Lereim og Torger Reve. 2009. Prosjekt : strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. 3. utg. Oslo : Universitetsforlaget
Kupferberg, Feiwel. 1996. Kreativt kaos i projektarbejdet. Aalborg : Aalborg universitetsforlag
Yeoman, Ian ... et al. 2004. Festival and events management : an international arts and culture perspective. Amsterdam : Elsevier Butterworth-Heinemann


Emneoversikt
  • Initiering og definering av prosjektet, festivalen eller eventet
  • Ledelse av kreative entrepenørskapsprosjekter
  • Prosjektlederen og ledelse av kreative personer
  • Daglig prosjektarbeid i kulturfeltet
  • Tidsplanlegging
  • Kostnadsestimering og budsjettering
  • Ressursplanlegging og usikkerhetshåndtering
  • Evaluering og erfaringsdeling

Dataverktøy
Ingen.

Gjennomføring
Kurset består av 54 kurstimer. Gjennomføringen av kurset skjer i samarbeid med MRK 2602 Visuell kommunikasjon og design. Det innebærer et felles opplegg på forelesningssiden og eksamenssiden, som det vil informeres detaljert om i forelesningsdisposisjonen. Kurset består av forelesninger, gjesteforelesninger, besøk ved andre institusjoner, samarbeid med eksterne aktører, presentasjon av prosjektoppgaver og diskusjoner. Det forventes at studentene er tilstede og deltar aktivt på forelesningene, samtidig som de deltar i gruppearbeid med prosjektoppgaven under hele perioden kurset varer i januar. Det siste omfatter forberedte presentasjoner av eget og gruppens arbeid.


Eksamen
Prosjektoppgave som skal skrives individuelt eller i gruppe på inntil 2 studenter.

Eksamenskode(r)
KLS 26021 - Prosjektoppgave teller 100% i kurset KLS 2602 Ledelse av kreative prosjekter, 9 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist for siste gang våren 2011. Deretter tilbys kontinuasjonseksamen hvert semester tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon