Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

KLS 2601 Opphavs- og kontraktsrett - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

KLS 2601 Opphavs- og kontraktsrett - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Sverre F Langfeldt

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
9

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset tar for seg de opphavs- og kontraktsrettslige aspekter i den del av immaterialretten som omfattes av åndsverkloven.

Mål
Kunnskapsmål
Studenten skal tilegne seg forståelse for opphavsretten og ha kjennskap til særlige bransjespesifikke utfordringer.

Ferdighetsmål
Studenten skal etter kurset kunne se potensielle juridiske problemstillinger innenfor kunst- og kulturfeltet, evne å finne frem til de rettsregler som gjelder i opphavsretten og kunne anvende disse i praksis. Det legges særlig vekt på opphavsrettslig beskyttelse av verk, de kontraktsrettslige aspekter ved rettighetsutnyttelsen av disse og særlige lovregler for lovlig bruk av verk.

Holdningsmål
Studenten skal være seg bevisst den verdi og de rettigheter som knytter seg til åndsverk og se sammenhengen mellom rettighets­haveres behov for beskyttelse og samfunnets behov for tilgang til åndsverk.

Forkunnskaper
Det forutsettes at studiets 1. og 2. år er gjennomført.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Graasvold, Hans Marius, Eirik Djønne og Jon Bing. 2006. Norsk skribentrett. Universitetsforlaget. Hele boken (226 sider uten vedlegg)
Langfeldt, Sverre F., red. Næringslivets lovsamling 1687-... til Lov og rett for næringslivet. siste utg. Oslo : Universitetsforlager : Focus forlag. Aktuelle lover for kurset. Oppslagsverk og lovlig eksamenshjelpemiddel.
Rognstad, Ole-Andreas. 2009. Opphavsrett. Oslo : Universitetsforlaget. Hele boken


Artikkelsamling:
Langfeldt, Sverre F. (red.). 2010. Artikkelsamling i Opphavs- og kontraktsrett. 2. utg. Oslo: Handelshøyskolen BI. Hele heftet

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Oversikt over åndsretten
 • Alminnelig avtalerett
 • Eneretter og konkurransebeskyttelse
 • Arbeidsrettslige aspekter
 • Pant i immaterielle rettigheter
 • Opphavsretten ved ekteskapsskifte og arv
 • Opphavsrettslig skatte- og avgiftsrett
 • Opphavsrett til litterære verk og oversettelser. Forlagsavtaler.
 • Opphavsrett til musikk
 • Opphavsrett til sceneverk, herunder opera og konserter, koreografi, sceneografi etc.
 • Opphavsrett til film og fotografiske verk
 • Opphavsrett til bildende kunst, herunder galleriers og museers stilling
 • Opphavsrett til fjernsyns- og radioprogram
 • Opphavsrett til øvrige åndsverk

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes for kommunikasjon på It's Learning.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres med forelesninger over 54 kurstimer, fordelt på de ulike emner i pensum, slik det vil fremgå av en forelesningsplan. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet for å få fullt utbytte av undervisningen. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium).


Eksamen
5 timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
KLS 26011 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå karakter i kurset KLS 2601 Opphavs- og kontraktsrett, 9 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Lovsamling og autorisert samling av lovtekster og traktater.

Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon