Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

KLS 2603 Bacheloroppgave i kultur og ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

KLS 2603 Bacheloroppgave i kultur og ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Anne-Britt Gran

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Vår

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bacheoroppgaven inngår som en obligatorisk del av bachelorstudiet i kultur og ledelse og skal gi studentene mulighet til å gå i dybden på et faglig tema og en kulturbransje.

Mål
Bacheloroppgaven skal gi studentene trening i å planlegge og gjennomføre et selvstendig utredningsoppdrag innen et bestemt tidsrom. Resultatet skal leveres i form av en skriftlig bacheloroppgave. Studentene skal vise at de kan analysere og utrede et aktuelt tema innen kunst- og kulturfeltet med relevant teori og innsamlede data. Bacheloroppgaven skal forøvrig oppfylle vitenskapelige krav til form og innhold.

Forkunnskaper
Studentene må ha grunnleggende kunnskaper i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Askheim, Ola, Gaute Aas og Grennes Tor. 2008. Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag. Universitetsforlaget
Berg, Bruce L. 2009. Qualitative research methods for the social sciences. 7th ed. Allyn & Bacon. 287 sider


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Studentene har selv plikt til å finne problemområder som er egnet for bacheloroppgave.

Dataverktøy
Det vil kunne gis opplæring i kildesøking på bibliotek.

Gjennomføring
Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor faglig interessefelt oppgis, det vil si hvilken kulturbransje eller faglig tema en ønsker fordypning i. Innlevering av registreringsskjema ultiomo januar. Deretter blir studentene tildelt veileder. Undervisningen består av en felles del, som gir en innføring i aktuelle tilnærminger i metode og datainnsamling. Felles undervisning omfatter her inntil 20 timer.
Veileder vil legge opp sin veiledning ut fra hva som er mest hensiktsmessig ut fra gruppenes temavalg. Veiledning vil her foregå både ved bruk av oppgaveseminarer med muntlige presentasjoner i gruppene og individuell gruppeveiledning.

Kurset gjennomføres over ett semester og består av:
- Metode og oppgaveskriving, forelesninger inntil 20 timer
- Oppgaveseminarer (etter behov)
- Veiledning, individuelt, 5 timer totalt for hver studentgruppeEksamen
Forprosjektet omfatter en prosjektbeskrivelse og muntlig presentasjon. Innlevering og seminardeltagelse er obligatorisk. Studenter som ikke har levert prosjektbeskrivelse og deltatt på seminarene må forsvare den ferdige oppgaven muntlig. Omfanget på oppgaven bør ikke overskride 40 sider.

Eksamenskode(r)
KLS 26031 Bacheloroppgave. Oppgaven teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset KLS 2603, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt.

Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist for siste gang våren 2011.Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon