MET 2910 Matematikk for økonomer

MET 2910 Matematikk for økonomer

Kurskode: 
MET 2910
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Pål Lauritzen
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Basiskurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MET 2911
MET 2912
Introduksjon

Matematikk for økonomer er et grunnleggende matematikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk administrative fag. Kurset gjennomføres i løpet av det første studieåret og går over to semestre. I det første semesteret grunnleggende temaer innen algebra, funksjoner med en variabel og danner grunnlaget for hoveddelen av kurset som går i annet semester. For nettstudiene gjennomføres kurset i sin helhet både i vårsemesteret og i høstsemesteret.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper innen grunnleggende algebra og funksjonsteori også med funksjoner i flere variable.

Ferdighetsmål

Det er et mål å opparbeide en dypere forståelse av matematiske begreper både gjennom evnen til å kunne utføre matematiske beregninger og å kunne oppnå en grundigere begrepsforståelse. Det innebærer for eksempel evnen til å se sammenhenger mellom algebraiske og grafiske representasjoner av ett og samme problem eller å se sammenhenger mellom matematikk og andre fag, spesielt økonomi. I tillegg skal studentene opparbeide ferdigheter i å kunne forstå matematiske problemstillinger og velge egnede strategier for å løse disse.

Holdningsmål

Studentenes evne til analytisk tenkning og en evne til å reflektere over resultater og beregninger skal styrkes ved å gjennomføre kurset.

Kursets innhold
 • Elementær algebra og løsning av likninger og likngssystemer
 • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponensial og logaritmefunksjoner
 • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
 • Rekker og finansmatematikk
 • Enkel intergrasjon
 • Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelses (Lagranges metode)
 • Determinanter og løsning av likninger med bruk av Cramers regel
Læreprosess og tidsbruk

Kurset foreleses over ett år og består av en introduksjonsdel 36 timer og en videreføringsdel 48 timer. Introduksjonsdelen gjennomføres med én økt pr. uke i høstsemesteret og videreføringsdelen med to økter pr. uke i vårsemesteret, hver økt er på minst to timer. I forelesningene gjennomgås sentrale deler av pensum. Noen temaer som gjennomgås i introduksjonsdelen kan være kjent for enkelte.

Oppgaveløsning vil være en sentral del av fellesforelesningene ved at studentene presenteres for oppgaver i forelesningen og får tilbakemelding ved at disse gjennomgås og diskuteres. Opplæring/bruk av Excel vil bli integrert i undervisningen. Hver uke vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. Noen av oppgavene vil bli gjennomgått i plenum. 

Det skal leveres inn to obligatoriske oppgaver, en i hvert semester som legges ut 14 dager før innleveringsfristen. Etter at oppgavene er innlevert gis studentene en tilbakemelding gjennom at løsningen gjennomgås i forelesningen.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

For å støtte studentenes læreprosess, arrangerer BI seminargrupper og andre veiledningstilbud ved våre Campuser. Det oppfordres sterkt til at studentene deltar på disse tilbudene for å oppnå faglig mestring.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskapskrav.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MET29101
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
0Nei2 Uke(r)Individuell Individuell innleveringsoppgave 1 gis midtveis i semesteret, bedømmes med bestått/ikke bestått.
Innleveringsoppgaven gis i forbindelse med introduksjonsdelen av kurset.
Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Strukturert test
Eksamenskode:
MET29102
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
20Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Tre timers individuell flervalgseksamen gis i slutten av innføringsdelen, teller 20 % av endelig karakter i kurset.
Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MET29103
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
0Nei2 Uke(r)Individuell Individuell innleveringsoppgave 2 gis midtveis i semesteret, bedømmes med bestått/ikke bestått.
Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MET29104
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
80Ja4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Fire timers individuell skriftlig eksamen gis i slutten av videreføringsdelen, eksamen teller 80 % av endelig karakter i kurset.
Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:0
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
Varighet:2 Uke(r)
Kommentar:Individuell innleveringsoppgave 1 gis midtveis i semesteret, bedømmes med bestått/ikke bestått.
Innleveringsoppgaven gis i forbindelse med introduksjonsdelen av kurset.
Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:MET29101
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Strukturert test
Vekting:20
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Tre timers individuell flervalgseksamen gis i slutten av innføringsdelen, teller 20 % av endelig karakter i kurset.
Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:MET29102
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:0
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
Varighet:2 Uke(r)
Kommentar: Individuell innleveringsoppgave 2 gis midtveis i semesteret, bedømmes med bestått/ikke bestått.
Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:MET29103
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:80
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Fire timers individuell skriftlig eksamen gis i slutten av videreføringsdelen, eksamen teller 80 % av endelig karakter i kurset.
Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:MET29104
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)Introduksjonsdel
Forberedelse til undervisning10Time(r)Introduksjonsdel
Gruppearbeid / oppgaver11Time(r)Introduksjonsdel
Eksamen3Time(r)Introduksjonsdel
Undervisning48Time(r)Videreføringsdel
Forberedelse til undervisning73Time(r)Videreføringsdel
Gruppearbeid / oppgaver75Time(r)Videreføringsdel
Eksamen4Time(r)Videreføringsdel
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:Introduksjonsdel
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:10 Time(r)
Kommentar:Introduksjonsdel
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:11 Time(r)
Kommentar:Introduksjonsdel
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Introduksjonsdel
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:Videreføringsdel
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:73 Time(r)
Kommentar:Videreføringsdel
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:75 Time(r)
Kommentar:Videreføringsdel
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Videreføringsdel
Sum arbeidsinnsats: 
260

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Søyland, Svein; Tolcsiner, Frank; Bjørnestad, Harald; Olsson, Ulf Henning 2010 Matematikk for økonomi og samfunnsfag 8. utg Høyskoleforl  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bjørnestad, Harald 2010 Matematikk for økonomi og samfunnsfag : løsningsforslag til 8. utgave 8. utg. Høyskoleforlaget  
Lauritzen, Pål cop. 2009 Matematikk for økonomer: oppgaver med løsninger   Cappelen akademisk forl