MET 2920 Statistikk for økonomer

MET 2920 Statistikk for økonomer

Kurskode: 
MET 2920
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Pål Lauritzen
Emnenavn på engelsk: 
Statistics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Basiskurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Statistikk er et grunnleggende statistikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk administrative fag. Kurset gjennomføres i vårsemesteret.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper innen statistiske begreper og tenkemåte.

Ferdighetsmål

Det er et mål at kurset skal sette studentene i stand til å kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser ved bruk av de mest benyttede statistiske metodene. Studentene skal kunne tolke analyseresultater fra for eksempel rapporter eller datautskrifter. Etter å ha gjennomført kurset bør studentene være fortrolige med å bruke dataverktøy til de statistiske analysene.
Holdningsmål

Holdningsmål

Det er et mål å oppøve kritisk holdning til tolkningen av statistiske resultater og å være kritisk til forutsetningenes holdbarhet. Det legges særlig vekt på anvendelser knyttet til økonomiske problemstillinger slik at studentene skal kunne anvende statistikk i fag som kommer senere i studiet.

Kursets innhold
 • Beskrivende statistikk
  • kap.  1
 • Sannsynlighetsmodeller og sannsynlighetsregning
  • kap.  2 -4
 • Sannsynlighetsfordelinger og estimering
  • kap.  5 - 8 bortsett fra Poisson-fordelingen, Opsjoner og Lotterimodellen
 • Hypotesetesting
  • kap.  9
 • Parametriske og ikke-parametriske tester
  • kap. 10 bortsett fra Wilcoxons test
 • Samvariasjon
  • kap. 11 til s 276
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 54 kurstimer som vil bestå av ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått, øvelser i statistikkprogram og oppgaveløsning. Oppgaveløsningen vil være en sentral del av fellesforelesningene hvor studentene presenteres for oppgaver i forelesningen og får tilbakemelding ved at disse gjennomgås og diskuteres.Opplæring/bruk av Excel vil bli integrert i undervisningen.

Til hver av ukene vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene.  Enkelte av oppgavene vil bli gjennomgått i plenum. I forelesningene belyses teorien ved hjelp av flere datasett og tilhørende oppgaver. Avsluttende eksamen vil bygge på at studenten har arbeidet med disse oppgavene gjennom semesteret.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For å støtte studentenes læreprosess, arrangerer BI seminargrupper og andre veiledningstilbud ved våre Campuser. Det oppfordres sterkt til at studentene deltar på disse tilbudene for å oppnå faglig mestring.

Kvalifikasjoner

Generell studieompetanse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MET29201
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:MET29201
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
54 Time(r)
Forberedelse til undervisning
66 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
75 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.