Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BØK 2302 Operativ økonomistyring - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BØK 2302 Operativ økonomistyring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Tor Tangenes

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset bygger på BØK 2601 og 2602 - Bedriftsøkonomi I og II eller tilsvarende kurs og etterfølges av BØK 2215 (siv.øk) / BØK 2431 Strategisk økonomistyring. Økonomistyring skal gi beslutningsstøtte til virksomhetsinterne brukere i forbindelse med utvikling og gjennomføring av virksomhetens strategier og operasjonelle planer samt bidra med mekanismer for planlegning, implementering, læring og atferdsstyring. Økonomi- og virksomhetsstyring er forankret i fag som foretaksstrategi, finans og organisasjonsteori. Den Operative økonomistyringen omhandler primært virksomhetens løpende økonomistyring, men kurset gir et oppspill til strategiske problemstillinger ved en innføring i balansert målstyring.

Mål
Læringsmålene for kurset er:
 • Være kjent med viktige innovasjoner innen økonomistyringsfaget og fagområdets forhold til strategi og ledelse.
 • Være kjent med sentrale egenskaper ved kostnadsbegrepet og hvordan kostnadsanalyse må tilpasses virksomhetens ulike beslutningsproblemer
 • Kunne fordele kostnader fra artsnivå til aktiviteter (avdelinger) og mellom aktiviteter (avdelinger).
 • Være kjent med de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved tradisjonell kalkulasjon og kunne utarbeide selvkost- og bidragskalkyler.
 • Forstå prinsippene og forutsetningene for ABC og kunne utarbeide ABC-kalkyler på produktnivå.
 • Kunne velge en egnet ABC-modell i forhold til beslutningsproblemets karakter.
 • Kunne identifisere beslutningsrelevante inntekter og kostnader og dermed løse spesielle beslutningsproblemer.
 • Forstå internprisingsproblematikken, herunder hvordan internpris kan påvirke beslutningsatferd, og kunne beregne riktige internpriser.
 • Forstå budsjettets formål, struktur og prosess.
 • Kunne utarbeide delbudsjetter og hovedbudsjetter og gjøre ulike analyser / vurderinger av virksomhetens planlagte aktivitet.
 • Forstå standardkostkonseptet, kunne aktivitetsjustere virksomhetens budsjett, foreta avviksanalyse og kunne foreslå mulige korrektive tiltak.
 • Forstå hensikten med en desentralisert organisasjonsstruktur og kunne benytte egnede prestasjonsmål for å gjøre og vurdere kortsiktige prestasjonsmålinger.
 • Være kjent med de viktigste ankepunktene mot tradisjonell finansiell styring.
 • Kunne redegjøre for grunnelementene i balansert målstyringskonseptet, så som strategikart, kritiske suksessfaktorer, strategiske temaer, målekortperspektiver og måleparametere, og forstå hvordan disse elementene forholder seg til hverandre
 • Kjenne begrunnelsen for bruken av balansert målstyring, herunder hvordan det argumenteres for at balansert målstyring kan gi kraft til arbeidet med strategiimplementering .

Forkunnskaper
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I og BØK 2602 Bedriftsøkonomi II.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Sending, Aage, Tor Tangenes og Svein H. Gjønnes. 2007. Driftsregnskap og budsjettering : økonomi- og virksomhetsstyring. 2. utg. Bergen : Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15 og 17,5
Sending, Aage, Tor Tangenes og Svein H. Gjønnes. 2008. Arbeidshefte til Driftsregnskap og budsjettering: økonomi- og virksomhetsstyring. 5. utg. Bergen : Fagbokforlaget


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
1. Innledning og innovasjoner innen økonomistyring

2. Beslutningsstøtte
a) Kostnadsforståelse
b) Kostandsfordeling til / mellom avdelinger og aktiviteter
c) Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC)
d) Noen spesielle beslutningsproblemer
e) Internprising

3. Oppfølging, kontroll og virksomhetsstyring
a) Tradisjonell bedriftsbudsjettering
b) Standarder, standardkost og avviksanalyser
c) Lønnsomhetsanalyse og prestasjonsmåling med finansielle måltall
d) Introduksjon av balansert målstyring.

Dataverktøy
Excel vil bli brukt til oppgaveløsning i kurset.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres med 42 timers undervisning.

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.


Eksamen
Kurset avsluttes med en fem timers individuell, skriftlig eksamen, som baseres på pensumlitteratur.

Eksamenskode(r)
BØK 23021 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset BØK 2302 Operativ økonomistyring, 6 studiepoeng

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™.
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist for siste gang våren 2011. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2010 tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon