Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MET 2360 Metode og dataanalyse - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MET 2360 Metode og dataanalyse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Ragnhild Silkoset

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Dette kurset har som mål å lære studentene ulike teknikker og metoder innenfor dataanalyse. Det legges vekt på å formulere undersøkelsesopplegg i tilknytning til beslutningsproblemer i bedrifter og organisasjoner. Studentene skal kunne gjennomføre enkle analyser selv, og anvendelse av statistikk står i denne forbindelsen sentralt.

  Forkunnskaper
  Grunnkurs i statistikk for Grunnfag i bedriftsøkonomi eller tilsvarende.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Gripsrud, Geir, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset. 2010. Metode og dataanalyse : Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av SAS JMP. 2. utg. Høyskoleforlaget

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Easterby-Smith, Mark, Richard Thorpe and Paul R. Jackson. 2008. Management research. 3rd ed. Los Angeles : Sage
  Ringdal, Kristen. 2007. Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget
  Silkoset, Ragnhild og Geir Gripsrud. 2010. Metode og dataanalyse : Oppgavesamling. 2. utg. Kristiansand : Høyskoleforlaget
  Silkoset, Ragnhild. 2010. Enkel brukermanual til SAS JMP8. Kristiansand : Høyskoleforlaget


  Emneoversikt
  Del 1 Utforming av undersøkelsen
  1. Metode og vitenskapsteori
  2. Forskningsprosess og problemformulering
  3. Undersøkelsesdesign

  Del 2 Innsamling av data
  4. Sekundærdata
  5. Primærdata: kvalitative metoder
  6. Primærdata: spørreskjemaundersøkelser
  7. Primærdata: observasjon
  8. Utvalgsstørrelser og typer

  Del 3 Analyseteknikker
  9. Enkle analyseteknikker
  10. Hypotesetesting
  11. Regresjonsanalyser
  12. Faktoranalyse

  Del 4 Rapportering
  13. Bruk av metode og dataanalyse i prosjekter

  Dataverktøy
  Kurset krever bruk av dataverktøy. Anbefalt programvare er programpakken SPSS.

  Gjennomføring
  Heltid og deltid
  Kurset foreleses med totalt 45 kurstimer, hvorav 36 kurstimer er forelesning, 3 kurstimer er avsatt til oppgaveløsing, og 6 kurstimer er praktisk SPSS opplæring. I tillegg må studentene regne med å bruke en god del tid på øvelser og oppgaver.

  Nettstudier
  Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Ved BI Nettstudier benyttes studieguide som supplement til pensumlitteraturen. Studieguiden inneholder tips om studiet, fremdriftsplan og oppgaver med løsningsforslag. Fagveiledningen gjennomføres bl.a. via internett med fagsider og diskusjonsgrupper, samt ved frivillige oppgaveinnsendingsprogram.  Eksamen
  Kurset evalueres gjennom en 4 timers skriftlig eksamen på slutten av semesteret. Den skriftlige eksamenen gis vanlig bokstavkarakter.

  Eksamenskode(r)
  MET 23603 – Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset MET2360 Metode og dataanalyse, 6 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon