Økonomi og administrasjon

Læringsmål for studiet

På et overordnet nivå skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å bidra til at virksomheter utnytter og utvikler sine ressurser på en målrettet måte. Gjennom programmet skal studentene oppøve en helhetlig forståelse av virksomheten, dens ytre rammebetingelser og hva som skal til for å lykkes i usikre, turbulente og konkurranseutsatte omgivelser. Etter gjennomført studium er kandidaten egnet til stillinger innenfor sin fagfordypning så vel som til et bredt spekter av jobber innenfor økonomi- og ledelsesfunksjonen i privat og offentlig sektor.

KunnskapsmålStudentene skal tilegne seg kunnskaper om økonomisk verdiskapning, beslutningsstøtte, strategisk innhold og prosess, håndtering av usikkerhet, måling av ressursbruk og effektivisering av prosesser samt kommunikasjon internt i organisasjonen og med eksterne interessegrupper. Studentene skal også tilegne seg kunnskaper om hvordan virksomheten rapporterer sine finansielle prestasjoner i henhold til norske regnskapsregler og om hvordan rettsregler, etiske og kulturelle normer og strategiske valg påvirker verdiskapningen.

FerdighetsmålStudentene skal ha ferdigheter i helhetlig problemforståelse og problemløsning, herunder (1) kunne argumentere og diskutere virksomhetsproblemer med utgangspunkt i relevant teori, (2) kunne analysere sammensatte bedriftsøkonomiske problemstillinger og (3) kunne løse og presentere utredningsoppgaver.

HoldningsmålStudentene skal gjennom programmet utvikle respekt for kunnskap og læring og oppøve evnen til kritisk refleksjon, for dermed å kunne vurdere faglige, etiske og mellommenneskelige aspekter ved beslutninger.

Last Modified: 18.04.2016 13:44