Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MET 2910 Matematikk for økonomer

MET 2910 Matematikk for økonomer

Kurskode: 
MET 2910
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kristina Rognlien Dahl
Robert Gunder Hansen
Emnenavn på engelsk: 
Mathematics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Introduksjon

Matematikk for økonomer er et grunnleggende matematikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk administrative fag. Kurset gjennomføres i løpet av det første studieåret og går over to semestre. I det første semesteret grunnleggende temaer innen algebra, funksjoner med en variabel og danner grunnlaget for hoveddelen av kurset som går i annet semester. For nettstudiene gjennomføres kurset i sin helhet både i vårsemesteret og i høstsemesteret.

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper innen grunnleggende algebra og funksjonsteori også med funksjoner i flere variable.

Ferdighetsmål

Det er et mål å opparbeide en dypere forståelse av matematiske begreper både gjennom evnen til å kunne utføre matematiske beregninger og å kunne oppnå en grundigere begrepsforståelse. Det innebærer for eksempel evnen til å se sammenhenger mellom algebraiske og grafiske representasjoner av ett og samme problem eller å se sammenhenger mellom matematikk og andre fag, spesielt økonomi. I tillegg skal studentene opparbeide ferdigheter i å kunne forstå matematiske problemstillinger og velge egnede strategier for å løse disse.

Generell kompetanse

Studentenes evne til analytisk tenkning og en evne til å reflektere over resultater og beregninger skal styrkes ved å gjennomføre kurset.

Kursets innhold
 • Elementær algebra og løsning av likninger og likningssystemer
 • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponensial og logaritmefunksjoner
 • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
 • Rekker og finansmatematikk
 • Enkel integrasjon
 • Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimum- og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelses Lagranges metode)
 • Matrisebegrepet og løsning av likninger med bruk av Gauss-eliminasjon.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over ett år og består av en introduksjonsdel 42 timer og en videreføringsdel 42 timer. Introduksjonsdelen gjennomføres med én økt pr. uke i høstsemesteret og videreføringsdelen med to økter pr. uke i vårsemesteret, hver økt er på minst to timer. I forelesningene gjennomgås sentrale deler av pensum. Noen temaer som gjennomgås i introduksjonsdelen kan være kjent for enkelte.

Oppgaveløsning vil være en sentral del av fellesforelesningene ved at studentene presenteres for oppgaver i forelesningen og får tilbakemelding ved at disse gjennomgås og diskuteres.  Hver uke vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. Noen av oppgavene vil bli gjennomgått i plenum. 

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For å støtte studentenes læreprosess, arrangerer BI seminargrupper og andre veiledningstilbud ved våre Campuser. Det oppfordres sterkt til at studentene deltar på disse tilbudene for å oppnå faglig mestring.

Fra studieåret 2023/2024 er evalueringsformen i dette kurset endret fra fire til kun to eksamenselementer. (Tidligere eksamenskoder MET 29101, MET 29102, MET 29103, MET 29104).

Siste kontinuasjonseksamener i disse eksamenskodene tilbys høsten 2023 og våren 2024.

 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskapskrav.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MET 29105
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
30Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Tre timers individuell skriftlig eksamen gis i slutten av innføringsdelen, teller 30 % av endelig karakter i kurset. Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MET29106
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
70Ja5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Fem timers individuell skriftlig eksamen gis i slutten av videreføringsdelen, eksamen teller 70 % av endelig karakter i kurset. Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:30
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Tre timers individuell skriftlig eksamen gis i slutten av innføringsdelen, teller 30 % av endelig karakter i kurset. Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:MET 29105
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:70
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Fem timers individuell skriftlig eksamen gis i slutten av videreføringsdelen, eksamen teller 70 % av endelig karakter i kurset. Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:MET29106
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Introduksjonsdel
Forberedelse til undervisning
10 Time(r)
Introduksjonsdel
Digitale læringsressurser
10 Time(r)
Del 1: Videoer og flervalgstester mm
Gruppearbeid / oppgaver
10 Time(r)
Introduksjonsdel
Eksamen
3 Time(r)
Introduksjonsdel
Undervisning
30 Time(r)
Videreføringsdel
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Videreføringsdel
Digitale læringsressurser
10 Time(r)
Del 2: Videoer og flervalgstester mm
Gruppearbeid / oppgaver
70 Time(r)
Videreføringsdel
Eksamen
5 Time(r)
Videreføringsdel
Sum arbeidsinnsats: 
248

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.