Bachelor i International Management

Bachelor i International Management

Duration, scope and level

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Program of study: 
Bachelor of International Management
Credits: 
180
Language of instruction: 
Norwegian/English
Study mode: 
Full-time
Associate Dean: 
Morten Høie Abrahamsen
Candidate Profile

Bachelor i International Management henvender seg til studenter som har ambisjoner om en karriere i et internasjonalt orientert næringsliv. Bachelor i International Management gir en grunnleggende forståelse av internasjonalt orientert ledelse. Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innen bedriftsøkonomiske fag, markedsføring, ledelse, kulturforståelse og kommunikasjon. Videre gir programmet en dypere forståelse av hvordan globalisering påvirker bedrifter, med spesielt fokus på markedsførings- og organisatorisk relaterte problemstillinger. Studentene vil bli kjent med de økonomiske og politiske forholdene som påvirker internasjonale bedrifter. Økende globalisering krever også økt bevissthet og kunnskap om bærekraftutfordringer og miljøhensyn, og hvordan bedrifters beslutninger påvirker disse.

Programmet gir et godt grunnlag for operative stillinger i markedsføring generelt, med særlig fokus på land og/eller regioner hvor utenlandsoppholdet i 3. studieår er gjennomført.

Learning outcome - Knowledge

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiets fagområder, herunder:
  • kunnskaper om internasjonal forretningsdrift og handel med hovedvekt på hvordan en utvikler og iverksetter strategier, markedsfører og posisjonerer produkter internasjonalt og organisasjonsmessige konsekvenser av dette
  • forstå utfordringer ved å operere i et internasjonalt orientert næringsliv, med vekt på analyse av politiske, kulturelle og samfunnsøkonomiske forhold
  • forstå globale forretningsmodeller og hvordan virksomheter utøver sine globale aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte
 • har grunnleggende kunnskap i bedriftsøkonomi og finans, praktisk økonomi og virksomhetsstyring, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode
 • kjenner til fagområdets historie, praksis og forskningstradisjon.
Learning outcome - Skills

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og teoretiske tilnærminger på praktiske problemstillinger for å treffe begrunnede valg, herunder:
  • kunne identifisere og løse viktige markedsførings- og organisasjonsutfordringer som bedrifter møter internasjonalt
  • være kompetent til å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger på engelsk både muntlig og skriftlig
  • kunne gjennomføre forhandlinger, presentasjoner og salg på engelsk
  • være i stand til å anbefale relevante markedsføringsstrategier, inkludert hensyn til kulturforskjeller, økonomiske og politiske reguleringer
 • kan bruke og anvende digitale verktøy og informasjonsplattformer for å få et godt beslutningsgrunnlag
 • kan vurdere konsekvenser av egne beslutninger
Learning outcome - General Competence

Kandidaten:

 • kan integrere ansvarlighet og bærekrafthensyn i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning
 • har grunnleggende forståelse for digitalisering og elektronisk informasjonsbehandling
 • utviser sensitivitet, innsikt og skjønn for å internasjonale bedriftskulturer og anerkjenner betydningen av hensiktsmessig kommunikasjon
 • forstår problemer og svakheter som preger nasjonale regimer og regulerte markeder
 • ser de etiske dilemmaer forbundet med markedsføring og bedriftsledelse på internasjonale markeder
Course models
Bachelor of International Management
Information

Undervisningen i flere kurs på 1. og 2. år vil bli gjennomført på engelsk. Studiet omfatter ett valgkurs i 3. semester.

Hele 3. år gjennomføres på engelsk i utlandet, og alternative land er:

 • Australia
 • England
 • Frankrike
 • Spania
 • Tyskland
 • Kina
 • USA
 • Italia 

Her finner du mer informasjon om utenlandsoppholdet.

CourseCourse type2022 Autumn2023 Spring2023 Autumn2024 Spring2024 Autumn2025 Spring
Core course
7.5
Core course
7.5
Core course
7.5
Programme course
7.5
Core course
7.5
Core course
7.5
Core course
7.5
Programme course
7.5
Core course
7.5
Programme course
7.5
Programme course
7.5
Elective 1
Programme course
7.5
Core course
7.5
Core course
7.5
Programme course
7.5
Programme course
7.5
Specialisation course abroad
30
Specialisation course abroad
15
Bachelor Thesis in International Management
15
Structure

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. Bachelor i International Management avviker fra denne modellen, og har 67,5 studiepoeng basiskurs, 105 studiepoeng programkurs og 7,5 studiepoeng valgkurs.

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Dersom nytt studium ikke har samme basiskurs kan det bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Required progression

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 105 studiepoeng, må være fullført og bestått før opprykk til tredje studieår i utlandet. Det er karakterkrav C (dvs. innenfor rammen for det som tallmessig forhøyes til en C) for studenter som skal reise ut 3. året. Dette kommer i tillegg til gjeldende progresjonskrav for studiet. 
UTS har krav til karakter 4 i engelsk (standpunkt) fra VGS. Ta kontakt dersom du ikke oppfyller dette kravet.

Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Approved in the Programme Committee
Wednesday, September 22, 2021