ELE 3901 Consumer Insight

ELE 3901 Consumer Insight

Course code: 
ELE 3901
Department: 
Marketing
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Morten William Knudsen
Knut Kolnar
Course name in Norwegian: 
Forbrukerinnsikt
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor - Programme Electives
Semester: 
2024 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I dette kurset skal studentene opparbeide seg et bredt sett praktiske ferdigheter som gjør dem i stand til å skaffe seg innsikt i vår tids forbrukere. Disse ferdighetene skal gjøre studentene i stand til å kartlegge og forstå de behov, begjær, motiver, holdninger og mentaliteter som er gjeldende og aktuelle for forbrukerne på et gitt tidspunkt.

I forbrukersamfunnet, sett som ett vekst og innovasjonsdrevet samfunn, er trender og sosiale dynamikker, ofte koblet til nye produkter og tjenester og de muligheter de gir, i uopphørlig bevegelse. Det impliserer at vår tids forbrukere ikke er en ensartet størrelse, med et bestemt sett motivasjonsmønstre det dreier seg om å få en bestemt innsikt i. De relevante innsikter er også kontinuerlig i bevegelse og utsatt for endring.

Kurset er samtidsaktuelt og fremtidsrettet. Det gjelder å forstå disse endringenes karakter og innhold og hvordan de påvirker forbrukerne, slik at studentene alltid er på høyde med og i forkant av utviklingen. Kurset skal gi studentene de ferdigheter som trengs for å håndtere et forbrukerfelt i kontinuerlig bevegelse. De skal kunne etablere innsikt i hva som påvirker og driver forbrukerne, sett i den kontekst et forbrukersamfunn utgjør. Dette er en vesentlig styrke idet forbrukerne alltid er situert i ulike kulturelle kontekster, som influerer og påvirker deres motivasjon og forståelseshorisonter, og som er av avgjørende betydning for effektiv reklame og markedskommunikasjon.

Kurset har et kulturtilfang som gjenspeiler denne tverrfagligheten, og som spenner fra kulturstudier, sosiologi, antropologi, etnografi, filosofi og markedsføring,

Learning outcomes - Knowledge

Etter kurset skal studentene ha opparbeidet:

 • grunnleggende innsikt i sentrale drivkrefter, motivasjonskomplekser og sosiale dynamikker som påvirker og styrer dagens forbrukere.
 • grundig kunnskap om kvalitative metoder, de ulike elementer i den kvalitative verktøykassen, og hvordan de brukes for å avdekke disse faktorene.
Learning outcomes - Skills

Etter kurset skal studentene

 • ha opparbeidet evne til å analysere forbrukeren og det forbrukersamfunn denne er en del av.
 • ved hjelp av kvalitative metoder etablere ferdigheter i å innhente relevant informasjon, forstå og fortolke forbrukeren og anvende denne innsikten i ulike konkrete cases.
General Competence

Etter kurset skal studentene opparbeide:

 • en forståelse for samtidens forbruker og forbrukersamfunnets kompleksitet.
 • en evne til å reflektere, analysere, argumentere rundt forbrukeren og forbrukersamfunnet.
 • en dypere forståelse knyttet til bærekraft, digitalisering, makt og identitet i det moderne konsumsamfunnet. I tillegg skal de kunne reflektere over det vekst og innovasjonsdrevne forbrukersamfunnet i lys av fenomen som ulike typer planlagt foreldelse.
Course content
 • Grundig innsikt i ulike tilnærminger og perspektiver når det gjelder å forstå kundene/forbrukerne/segmentene, og de kontekster disse er i. Disse tilnærmingen kan grovt deles i to, hvor den ene delen utgjøres av de ulike teoretiske posisjoner i pensum og den andre av den store verktøykassen som er kvalitativ metodikk.
 • Grundig innføring i kvalitative metoder. Lære styrken og fordelene ved den kvalitative tilnærmingen, og hvordan denne kombineres med kvantitativt baserte metoder og innsikter.
 • Oppsett av kvalitative design, innhenting av empiri og analyse av kvalitative data. De klassiske teknikkene som dybdeintervju, fokusgrupper, observasjoner og etnografiske tilnærminger vil ha bred plass.
 • De kvalitative metodene gir en type dybdeinnsikt, både i individet og kulturen. De er også et sentralt grunnlag for mer presis definering av målgruppen, - noe som gjør markedsføreren i stand til å bli langt mer treffsikker og effektiv i sin merkevarebygging, markedskommunikasjon og utvikling av nye produkter og forretningskonsepter.             
 • Grundig innføring i relevant, oppdatert teori om forbrukeren og samtidssamfunnet, gjennom å presentere ulike teoretiske posisjoner, fra sosiologi, antropologi, etnografi, filosofi og markedsføring som er pensum i kurset. Dette teoretisk tilfanget brukes så for å perspektivere og kontekstualisere den informasjon studentene innhenter via kvalitative metoder.
 • Kvalitative metoder er i stand til å innhente en form for innsikt i menneskers livsverden, de relasjoner og sammenhenger de inngår i, en såkalt «tre-dimensjonalitet» som kvantitative teknikker ikke kan gi. Denne type tre-dimensjonalitet, brukt riktig, og kombinert med relevant teori, skaper skarpe konkurransefortrinn.
 • Kurset legger vekt på at utviklingen av studentenes teoretiske og metodiske ferdigheter, ikke bare opparbeider egenskaper som er relevante og etterspurte i næringslivet, men som via sin beherskelse av samtidskulturen, gir uvurderlige fordeler i et marked hvor endringene tidvis er av paradigmatisk og akselererende karakter.
Teaching and learning activities

Kurset vil bestå av tradisjonelle forelesninger der foreleserne presenterer fagstoffet, men også av seminarer der studentene legger frem sine prosjekter, med tilbakemelding fra forelesere og fra medstudenter.

Studentene skal i løpet av kurset arbeide med en bestemt oppgave i grupper på inntil 3 studenter, og får kontinuerlig skriftlig og muntlig tilbakemelding fra foreleser via forelesninger og seminarer.

Ved kursstart skal studentene definere en problemstilling, som knytter seg til en bestemt merkevare/oppdragsgiver og de forbrukere/segmenter denne retter seg mot. De skal definere merkevarens/oppdragsgivers målsetning med sine produkter/tjenester og de skal redegjøre for hva som driver potensielle forbrukere, basert på grundig innsikt.

I denne prosessen skal studentene gi en analyse av et eller flere spesifikke forbruks felt.  Det kan være mote, kultur, mat, idrett, musikk, transport, finans og banktjenester, – listen er i prinsippet uendelig. Eksempelvis; Hvorfor velger unge en bestemt type sko? Hva er drivkreftene bak tiltrekningen til akkurat denne merkevaren. Hvem bruker de, i hvilken kontekst, med hvilken hensikt.

Dette er en type innsikt som kan anvendes ved reklameutforming, produktutvikling og etablering av kommunikasjonsstrategier.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Required prerequisite knowledge

Innføringskurs i statistikk.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Submission PDF
Exam/hand-in semester: 
First Semester
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
1 Semester(s)
Comment: 
Term Project
Exam code: 
ELE 39011
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
36 Hour(s)
Prepare for teaching
24 Hour(s)
Student's own work with learning resources
40 Hour(s)
Group work / Assignments
100 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.