ORG 3610 Management and Influence

ORG 3610 Management and Influence

Course code: 
ORG 3610
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Mette Marthinussen Aanes
Mads Nordmo Arnestad
Course name in Norwegian: 
Ledelse og innflytelse
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Organisational Psychology, HR and Leadership - Programme Courses
Semester: 
2025 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Å utøve innflytelse overfor andre er en sentral grunnlagsferdighet i enhver profesjon, særlig ledelse. Innflytelsesbasert ledelse handler om hvordan en organisasjon kan ledes til effektivitet gjennom myndiggjøring, involvering og ansvarliggjøring av medarbeidere. For å oppnå effektivitet i ledelse er leder avhengig av integritet og innflytelse. For å lykkes i lederrollen er det derfor en forutsetning at lederen har kompetanse i de organisasjonspsykologiske og sosiale prosessene som skaper gode samhandlingsprosesser i organisasjonen. Det er også avgjørende at leder har evne til å omgjøre denne kompetansen til aktiv handling som er synlig i organisasjonskulturen. God ledelse handler om å formidle visjoner og mål på en tydelig og inspirerende måte, og evne til å delegere arbeid i samsvar med modenhetsnivået til hver enkelt medarbeider. Sentralt i innflytelsesprosessen er selvinnsikt i egen påvirkningskraft, kunnskap om hvordan medarbeidere lar seg påvirke og hva som motiverer, inspirerer og skaper trygge relasjoner, og sunne strukturer rundt arbeidsprosessen.

I dette kurset tar vi utgangspunkt i psykologisk forskning om mellommenneskelig innflytelse, og forsøker å anvende prinsippene herfra på nye og relevante domener.

Sentrale mål med kurset er:

 • Øke kursdeltakeres kunnskap om forskningsbaserte teknikker for innflytelse og overtalelse i mellommenneskelige settinger
 • Øke deltakernes refleksjonsnivå rundt egen lederrolle og foretrukne innflytelsesstrategier; hva kjennetegner deg som leder, personlighet, lederstil, tankesett og mental robusthet, evne til å se seg selv utenfra
 • Hjelpe kursdeltakerne til å bli mer effektive i sin omgang med andre mennesker, og vise nyttige verktøy i hvordan leder kan undersøke hvordan egne mål samsvarer med de ansattes prioriteringer - utvikle en mer undersøkende samhandlingsstrategi
 • Gi en innføring i relevante organisasjonspsykologiske teorier, modeller, verktøy, øvelser og case som fremmer deltakernes forutsetninger for å lykkes i lederrollen - utvikle et større repertoar av handlingsstrategier
Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal tilegne seg grunnleggende psykologiske og, lederfaglige kunnskaper om mellommenneskelig innflytelse, kunnskaper relevant for arbeidslivet og for videre studier innen organisasjons- og ledelsesfag.

Etter dette kurset skal studentene ha kunnskap om:

Effektive former for ledelse

Psykologiske og sosiale påvirkningsfaktorer, herunder

 • Forpliktelse og konsistens
 • Gjensidighet
 • Sosiale bevis/konsensus effekt
 • Autoritet
 • Forkjærlighet
 • Knapphet
Learning outcomes - Skills

Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier og hvordan disse relateres til effektivitet og innflytelse i organisasjoner. Dette innebærer at studentene skal kunne anvende lærestoffet og de verktøy som blir presentert på praktiske eksempler fra organisasjonslivet.

Etter dette kurset skal studentene kunne:

 • Vise grunnleggende forståelse av lederskapet i et moderne perspektiv
 • Utvikle og anvende ulike innflytelsesteknikker i ulike settinger, på en effektiv og konstruktiv måte
 • Vise etisk bevissthet rundt hvordan makt og innflytelse påvirker organisasjonskulturen
General Competence

Studentene skal kunne nyttiggjøre seg den faglige kompetansen i egen utvikling som fremtidige ledere og reflektere over egen lederatferd og hvordan denne påvirker samspillet i organisasjonen.

Etter dette kurset skal studentene kunne reflektere over:

 • Eget lederskap og egen påvirkningskraft
 • Verdien av forskningsbasert kunnskap om ledelse og innflytelse
 • Etiske forhold knyttet til innflytelse og overtalelse
 • Nytteverdien av de ulike teoriene, modellene og verktøyene som presenteres i kurset
 • Hvordan makt og innflytelse kan brukes konstruktivt for å oppnå effektivitet, trivsel og utvikling i organisasjonen

Ved gjennomføring av kurset vil studentene være bedre i stand til å forstå og diskutere ulike sider av lederrollen og dens påvirkningskraft, og ha et grunnlag for å kunne foreta bedre beslutninger når det gjelder valg av strategier og verktøy som optimaliserer effektivitet og innflytelse i organisasjonen.

Course content
 • Effektivitet i relasjonelt samspill med andre
 • Psykologiske prinsipper for innflytelse i organisasjoner
 • Innflytelsesbasert ledelse
 • Makt, integritet og innflytelse
 • Etikk i det moderne ledelsesfaget
Teaching and learning activities

Variert undervisning med kombinasjon av forelesning, gruppeaktivitet og oppgaveløsning, case og verktøystrening.

I tillegg til pensum og undervisning finnes et digitalt oppgavehefte til salgs via mobilapplikasjonen Pugg. Oppgaveheftet er et anbefalt men frivillig læringsverktøy.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Required prerequisite knowledge

No specific prerequisites are required.

Assessments
Assessments
Exam category: 
School Exam
Form of assessment: 
Written School Exam - digital
Exam/hand-in semester: 
First Semester
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Support materials: 
 • No support materials
Duration: 
5 Hour(s)
Exam code: 
ORG 36101
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination every semester
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
30 Hour(s)
Student's own work with learning resources
150 Hour(s)
Examination
5 Hour(s)
Prepare for teaching
15 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.