MET 3460 Critical Thinking

MET 3460 Critical Thinking

Course code: 
MET 3460
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Mads Nordmo Arnestad
Course name in Norwegian: 
Vitenskapelig tenkning
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor - Common Courses
Semester: 
2024 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Å tenke på en kritisk og vitenskapelig måte har også alltid vært en grunnlagsferdighet innen filosofi, psykologi, økonomi, matematikk og statsvitenskap. Dette kurset i skal gi hver kandidat en grunnleggende innføring i hvordan påstander skal adresseres og evalueres i henhold til logiske og vitenskapelige prinsipper. Faget skal sikre en grunnleggende vitenskapelig dannelse, men også gi kandidatene konkrete ferdigheter for å bedre kunne evaluere påstander åpent, kritisk og vitenskapelig. På denne måten vil kandidatene stille sterkere i møte med et forretningsliv preget av både rasjonalitet og åpenbar uvitenskapelighet.

Learning outcomes - Knowledge
 • Basale prinsipper for vitenskapelig og kritisk tenkning
 • Kjennskap til elementær logikk
 • Forståelse av tilfeldigheter og sannsynlighet
 • Forståelse av Bayes Teorem
 • Kunnskap om rasjonell aktør teori og forventet nytte
 • Kunnskap om Statistisk Beslutningsteori og Spillteori
 • Kunnskap om kausale sammenhenger og korrelasjoner
 • Kunnskap om vanlige logiske og statistiske feilslutninger
Learning outcomes - Skills
 • Evnen til å evaluere påstander etter logiske og vitenskapelige kriterier
 • Evnen til å bruke Bayesiansk tekning til å hensynta grunnfrekvens ved estimering av sannsynlighet
 • Evnen til å bruke Bayesiansk tenkning til å oppdatere antakelser ved tilføring av ny informasjon
 • Kunne se når feilslutninger treffes fordi kausale antakelser utledes fra korrelasjonsdata
 • Kunne forvente det mest sannsynlige utfallet i enkle spill, i henhold til Spillteori
 • Gjenkjenne egne og andres kognitive feilslutninger som leder til uvitenskapelig tenkning
General Competence
 • Forstå viktigheten av rasjonell og vitenskapelig tenkning i alle disipliner
 • Møte enhver ny påstand med åpenhet og nysgjerrighet, men også stille krav til vitenskapelig og logisk etterrettelighet
 • Erkjenne sårbarheten ved menneskets rasjonelle evner, og risikoen dette medfører på samfunnsnivå
 • Ydmykhet på egen rasjonalitets vegne, erkjennelse av egne skjevheter i bedømming
Course content
 • Hva er rasjonalitet – og hvor rasjonelle er mennesker?
 • Hvorfor våre bedømminger ofte avviker fra rasjonelle ideal
 • Logikk og kritisk tenkning
 • Probabilitet og tilfeldighet
 • Oppdatering av antakelser ved ny kunnskap – Baysiansk tenkning
 • Rasjonell aktør teori og forventet nytte
 • Signal deteksjon teori og Statistisk Beslutningsteori
 • Spillteori
 • Korrelasjon og kausalitet
 • Vanlige logiske og statistiske feilslutninger
 • Viktigheten av kritisk og vitenskapelig tenkning i fremtiden
Teaching and learning activities

Læringsaktiviteten i kurset vil i hovedsak være å gå på forelesning og lese pensum. Ettersom fagets natur forutsetter refleksjon, dialog og argumentering er det nødvendig med lengre og mer varierte undervisningsdager. Det legges derfor opp til 7 forelesninger, hver på 4-timer, totalt 28 timer. I tillegg kommer to synkrone webinar på en time hver, et ved kursets begynnelse og et ved kursets slutt.

I tillegg til synkrone og asynkrone læringsressurser vil et digitalt oppgavehefte være tilgjengelig for kjøp via mobilapplikasjonen Pugg. Dette er et frivillig læringsverktøy.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Required prerequisite knowledge

No specific prerequisites are required.

Assessments
Assessments
Exam category: 
School Exam
Form of assessment: 
Written School Exam - digital
Exam/hand-in semester: 
First Semester
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Support materials: 
 • No support materials
Duration: 
4 Hour(s)
Exam code: 
MET 34601
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination every semester
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
30 Hour(s)
Digital resources
 • Interactive video
15 Hour(s)
Prepare for teaching
70 Hour(s)
Student's own work with learning resources
76 Hour(s)
Individual problem solving
5 Hour(s)
Examination
4 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.