Bachelor i rettsvitenskap

Bachelor i rettsvitenskap

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i rettsvitenskap
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Monica Viken
Kandidatprofil

Etter fullført bachelorprogram i rettsvitenskap har kandidatene oppnådd kunnskapsnivå og ferdigheter som tilfredsstiller kravene til forståelse og anvendelse av regelverket på spesifikke områder, både i offentlige og private virksomheter. Dette inkluderer kunnskap om sentrale deler av norsk rett og om utvalgte deler av forretningsjussen, samt evnen til å tilegne seg ny juridisk kunnskap. Gjennom hele studiet skal studentene videreutvikle evnen til å samhandle med andre, analysere spørsmål om offentlig politikk og få faglig innsikt i juridiske spørsmål.

Kandidatene vil ha en generell juridisk kompetanse og en spesialisert forståelse av forretningsjuridiske spørsmål, noe som gjør dem spesielt kvalifisert for stillinger innen forretningsjus.

Kandidatene skal, både i nasjonal og internasjonal setting, kunne identifisere og analysere juridiske problemstillinger, forholde seg selvstendig, objektivt og kritisk til rettssystemet og ha en kommersiell forståelse av loven.

Ferdighetene og kompetansen kandidatene opparbeider seg gjennom bachelorstudiet i rettsvitenskap gjør dem i stand til å fylle et bredt spekter av stillinger innen privat og offentlig sektor. Dette omfatter blant annet arbeid med saksbehandling i offentlig forvaltning og finansinstitusjoner, og arbeid med regeletterlevelse («compliance») i næringsvirksomheter.

Programmet tilbyr både internship og utveksling, hvilket gir kandidaten gode muligheter til å erverve seg henholdsvis næringslivsrelevant og internasjonal verdifull erfaring.

Gjennomført bachelorstudium i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI oppfyller det formelle kravet for opptak til masterstudium i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI  (og andre institusjoner).

Kunnskapsmål

Kandidatene skal ha

 • kunnskap om juridiske begreper, metode og verdier
 • kunnskap om sentrale privatrettslige rettsområder
 • kunnskap om sentrale offentligrettslige rettsområder
 • grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom nasjonale og internasjonale rettskilder, herunder hvordan EØS-avtalen, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og andre internasjonale forpliktelser påvirker innholdet i norske rettsregler
 • grunnleggende kunnskap om hvilke juridiske problemstillinger som oppstår i forbindelse med næringsvirksomhet, inkludert forholdet mellom jus og regnskap/økonomi
Ferdighetsmål

Kandidatene skal kunne

 • anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger på en selvstendig måte
 • identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold
 • reflektere over og identifisere enkelte typer rettslige problemstillinger som oppstår i forbindelse med næringsvirksomhet, inkludert hvordan regnskapsmessig behandling av ulike transaksjoner og forholde seg til det rettslige rammeverket
 • være i stand til å tilegne seg ny juridisk kunnskap
 • argumentere tydelig og presist for et rettslig standpunkt
Generell kompetanse

Ved gjennomført bachelorstudium i rettsvitenskap skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å

 • reflektere over og ta stilling til etiske spørsmål som kan oppstå i forbindelse med juridisk rådgivning og utøvelse av offentlig myndighet
 • identifisere relevante rettskilder og ta stilling til rettslige problemstillinger de ikke tidligere har vurdert
 • formidle, skriftlig og muntlig, juridiske resonnementer til jurister og andre
 • utarbeide avtaler, selskapsvedtekter, forvaltningsvedtak og andre juridiske dokumenter
 • forstå, redegjøre for, og diskutere sammenhenger mellom retten og samfunnet, herunder hvordan retten legger grunnlaget for og normerer næringsvirksomhet
 • se hvordan rettsregler kan påvirke samfunn og miljø ut fra et bærekraftperspektiv
Studiemodeller
Bachelor i rettsvitenskap
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 4 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 30 studiepoeng til valg i 5. semester. Det er også mulig å søke utveksling i hele semesteret (30 sp.). Alternativt kan man søke Internship (15 sp), eller bruke de 30 studiepoengene til valgkurs. Hva som er aktuelle valgkurs vil bli presentert på egen liste for hvert studieår. 

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 21, 2023