ELE 3707 Sosiale medier

ELE 3707 Sosiale medier

Kurskode: 
ELE 3707
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Social Media
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Mediemarkedet og tradisjonelle kommunikasjonsmønstre er i endring. Sosiale nettverk skaper nye arenaer for kundekontakt, samfunnsdebatt og meningsutveksling, og får derfor en stadig viktigere rolle. Dette byr på muligheter og utfordringer for alle som har et bevisst forhold til eget omdømme- og kommunikasjonsarbeid. Viktig er det derfor å forstå hvilke nye krav som stilles for å kommunisere effektivt og troverdig med dem man ønsker å nå.
 

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Etablert kunnskap om hvordan digitalisering og bruk av ny teknologi endrer premisser for virksomheters forretningsdrift, kommunikasjon og markedsføring
 • Opparbeidet forståelse for at sosiale må  være en integrert del av bedriftens verdikjeder og forretningsområder
 • Ha kunnskap for hvordan sosiale medier kan forsterke og spille sammen med informasjonen som finnes i virksomhetens øvrige kanaler
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for endringstrekk ved markedskommunikasjonen som følge av digitalisering og økt brukerdeltagelse i sosiale medier
 • Kunne redegjøre for hvordan sosiale medier skal bidra til å nå virksomhetens forretningsmål
 • Bidra i arbeidet med planlegging, gjennomføring og måling av kommunikasjonsprosesser i sosiale medier som gir synergier til virksomhetens tradisjonelle kommunikasjon og forretningsdrift.
Holdningsmål

Reflektere over åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i kommunikasjon. Kunne se dialog som en forutsetning for å skape verdi blant de som kommuniserer. Reflektere verdien som data generert i sosiale medie kan ha for å skaffe seg konkurransefortrinn.

Kursets innhold
 • Digitalisering og bruk av ny teknologi – hvordan det påvirker virksomheters kommunikasjon
 • Sosiale mediers rolle i samfunnsutviklingen
 • Sosiale medieplattformer, fellestrekk, særtrekk og egenskaper
 • Sosiale medier i markedskommunikasjonsmiksen
 • Strategisk forankring
 • Roller, juss og etiske problemstillinger
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, videoforelesninger, diskusjonsoppgaver samt faglig diskusjon på klassens Facebookside.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Studentene vil trenge egen PC.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Uke(r)
Kommentar: 
Besvarelsen skal omfatte en samlet egenevaluering som gir en kortfattet beskrivelse av læringsutbytte i forhold til kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag.
Eksamensbesvarelsen, som skal følge BI’s mal for referanseteknikk, skal være på maksimum 25 sider (eksklusiv egenevaluering, forside, innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og eventuelle vedlegg).
Eksamenskode: 
ELE37071
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
84 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Prosjektoppgave/muntlig presentasjon
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.