ELE 3707 Sosiale medier

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ELE 3707 Sosiale medier


Kursansvarlig
Cecilie Staude

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Mediemarkedet og tradisjonelle kommunikasjonsmønstre er i dramatisk endring. Sosiale nettverk som Facebook, Twitter og blogg skaper nye arenaer for politikk, samfunnsdebatt og meningsutveksling, og blir derfor spådd en stadig viktigere demokratisk rolle.

Sosiale nettverk har skapt nye møteplasser og muligheter for å dele informasjon, kunnskap og erfaringer i et omfang vi aldri tidligere har sett. Dette byr også på muligheter og utfordringer for merkevarer, bedrifter, organisasjoner, politiske partier, medier og andre som har et bevisst forhold til eget omdømme- og kommunikasjonsarbeid. Viktig er det derfor å forstå hvilke nye krav som stilles for å kommunisere effektivt og troverdig med dem man ønsker å nå.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene:

  • Etablere kunnskap om hvordan sosiale medier og et fragmentert medielandskap endrer premisser for virksomhetens kommunikasjon
  • Skape forståelse for sentrale drivkrefter for relasjonsbygging til virksomhetens interessenter i sosiale medier
  • Forstå samspillet mellom sosiale medier og tradisjonelle medier slik at kanalenes særtrekk og unike egenskaper tilpasses virksomhetens kommunikasjonsoppgaver

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
  • Redegjøre for endringstrekk ved markedkommunikasjonen som et produkt av økt brukerdeltagelse i sosiale medier
  • Skape personlig- samtale og verdibasert kommunikasjon i sosiale medier
  • Bidra i arbeidet med planlegging, gjennomføring og måling av kommunikasjonsprosesser i sosiale medier som gir sybnergier til virksmohetens tradisjonelle kommunikasjon

Holdningsmål
Reflektere over åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i kommunikasjon. Kunne se dialog som en forutsetning for å skape verdi blant de som kommuniserer


Forkunnskaper
Ingen særskilte

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Enjolras, Bernard ... [et al.]. 2013. Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Cappelen Damm akademisk
Staude, Cecilie og Svein Tore Marthinsen. 2013. Sosial kommunikasjon : personlig - samtale - verdi. Kommuneforlaget
Aalen,Ida. 2012. En kort bok om sosiale medier. Fagbokforlaget. 150 sider


Anbefalt litteratur
Bøker:
Bradley, Anthony, J. and McDonald Mark P.. 2011. The social organization : how to use social media to tap the collective genius of your customers and employees. Harvard Business School Press. 272 sider
Brønn, Peggy Simcic [et al.]. 2012. Sosiale medier fra innsiden og ut : intern samhandling og dialog. Kommuneforlaget. 153 sider
Kotler, Phillip, Hermawan Kartajaya og Iwan Setiawan. 2010. Markedsføring 3.0 : fra produkter til kunder til den menneskelige ånd. Hegnar media. Finnes også i engelsk utg. Marketing 3.0
Krokan, Arne. 2010. Den digitale økonomien : om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet. Cappelen akademisk forlag. 271 sider


Artikkelsamling:
Et utvalg av artikler vil tilgjengeligsgjøres for nedlasting av studentene på It's Learning

Emneoversikt
  • Fenomenet sosiale medier og dets rolle i samfunnsutviklingen
  • Plattformene, fellestrekk, særtrekk og egenskaper
  • Sosiale medier i kommunikasjonsmiksen
  • Nytte- /bruksområder
  • Forankring, strategisk,personlig og organisatorisk
  • Drivkrefter
    • Personlig
    • Samtale
    • Verdi
  • Utfordringer
  • Roller, juss, personvern
  • Organisasjonskultur og etiske problemstillinger

Dataverktøy
Studentene trenger egen bærbar PC.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, videomateriell samt undervisning/veileding/faglig diskusjon på klassens Facebookside.

Tidbruk fordeler seg som følger:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
30
Forberedelser til forelesning / lese litteratur
50
Prosjektoppgave/facebookaktivitet
120
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) studenter.
  En egenevaluering som gir en kortfattet beskrivelse av læringsutbytte i forhold til kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag. Eksamensbesvarelsen, som skal følge BI’s mal for referanseteknikk, skal være på maksimum 20 sider (eksklusiv egenevaluering, forside, innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og eventuelle vedlegg). Eksamensbesvarelse og egenevalueringen teller til sammen 100 % av karakteren.


  Eksamenskode(r)
  ELE 37071 Prosjektoppgave, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset ELE 3707 Sosiale Medier, 7,5 studiepoeng

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon