ELE 3707 Sosiale medier og nettverk

ELE 3707 Sosiale medier og nettverk

Kurskode: 
ELE 3707
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Social Media and Networks
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Sosiale medier og nettverk har for lengst blitt en del av virksomheters verdikjeder og en «hub» for å forme brukeropplevelser. Men hvordan bør virksomheter tilnærme seg bruk av teknologiene som en arena for verdiskapning, der den sosiale kapitalen styrkes gjennom å koble sosiale medier-formål sammen med forretningsområder og funksjoner? Viktig blir det da å forstå hvilke taktiske og strategiske valg som må tas for å utløse gevinster gjennom å kommunisere effektivt og troverdig med den man ønsker å nå.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kunnskap om hvilke formål sosiale medier har innenfor virksomhetens forretningsområder og funksjoner
 • Kjenne til strategisk planlegging av markedsføringsaktiviteter i sosiale kanaler
 • Forståelse for kanalenes egenart som utgangspunkt for produksjon av variert og engasjerende innhold
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne koble sammen sosiale medier-formål med forretningsfunksjoner
 • Bistå i planleggingen av sosiale medier til strategiske kommunikasjon- og markedsføringsformål
 • Bidra med innholdsproduksjon og vurdering av hvordan, hvor og når innhold skal publiseres på tvers av kanaler  
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne reflektere og diskutere relevante faglige problemstillinger om åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i kommunikasjonen.
 • Kunne reflektere over hvordan og hvorfor tilstedeværelse i sosiale kanaler må være integrert i en større mediestrategi.
Kursets innhold
 • Medieutviklingen, forbrukertrender, drivere for forandring  
 • Den digitale kundereisen
 • Strategisk forankring, organisatoriske forutsetninger
 • Sosiale kanaler og nettverk i forretningsdrift;
  • Analyse/innsikt
  • internkommunikasjon, kunnskapsdeling og samhandling
  • markedsføring og merkevarebygging
  • åpen innovasjon
 • Sosiale medieplattformer, fellestrekk, særtrekk og egenskaper
 • Kommunikasjonsstrategi og kommunikasjons- planlegging
 • Mediestrategi og medieplanlegging
 • Innholdsmarkedsføring, innholdsproduksjon og fortellerteknikk
 • Etikk og juss 
 • Måling av kommunikasjonseffekt
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som ukentlig klasseromsundervisning fordelt på to og fire undervisningstimer annenhver uke. I ukene med + 2 forelesning gis deler av undervisningen i form av diskusjoner og eksamensrelevante øvingsoppgaver som gjennomgås i plenum. Øvingsoppgavene vil danne grunnlag for arbeid med den avsluttende prosjektoppgaven som skal leveres inn etter at kurset er avsluttet. 

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Studenter på Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring kan ikke velge dette kurset pga overlapp med programkurs på studiet.

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Eksamen i kurset er en prosjektoppgave som teller 100% av karakteren i kurset. Oppgaven, som skal være på 4000 ord (ca. 15 sider) kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Eksamensoppgaven leveres ut ved semesterstart, og skal leveres inn etter av kurset er avsluttet.
Eksamenskode: 
ELE37071
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Deltagelse i undervisning i klasserom
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Forberedelser til forelesning/lese litteratur/jobbe med øvelsesoppgaver
Gruppearbeid / oppgaver
75 Time(r)
Fagoppgave/oppgaver
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.