ELE 3707 Sosiale medier

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3707 Sosiale medier


Kursansvarlig
Cecilie Staude

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Datasamfunnet, mediemarkedet og tradisjonelle kommunikasjonsmønstre er i endring. Sosiale nettverk som Facebook, Twitter og blogg skaper nye arenaer for kundekontakt, samfunnsdebatt og meningsutveksling, og blir derfor spådd en stadig viktigere demokratisk rolle.

Sosiale nettverk har skapt nye møteplasser og muligheter for å dele informasjon, kunnskap og erfaringer i et omfang vi aldri tidligere har sett. Dette byr på muligheter og utfordringer for alle som har et bevisst forhold til eget omdømme- og kommunikasjonsarbeid. Viktig er det derfor å forstå hvilke nye krav som stilles for å kommunisere effektivt og troverdig med dem man ønsker å nå.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Etablert kunnskap om hvordan datasamfunnet, sosiale medier og et fragmentert medielandskap endrer premisser for virksomheters forretningsdrift, kommunikasjon og markedsføring
 • Opparbeidet forståelse for sentrale drivkrefter for relasjonsbygging til virksomheters interessenter i sosiale medier
 • Opparbeidet forståelse for hvordan sosiale medier kan forsterke og spille sammen med informasjonen som finnes i virksomhetens øvrige kanaler

Ferdighetsmål:
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Redegjøre for endringstrekk ved markedskommunikasjonen som et produkt av økt brukerdeltagelse i sosiale medier
 • Skape personlig- samtale og verdibasert kommunikasjon i sosiale medier
 • Bidra i arbeidet med planlegging, gjennomføring og måling av kommunikasjonsprosesser i sosiale medier som gir synergier til virksomhetens tradisjonelle kommunikasjon og forretningsdrift.

Holdningsmål
Reflektere over åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i kommunikasjon. Kunne se dialog som en forutsetning for å skape verdi blant de som kommuniserer. Reflektere verdien som data generert i sosiale medie kan ha for å skaffe seg konkurransefortrinn.


Forkunnskaper
Ingen særskilte

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Heggernes, Tarjei Alvar. 2013. Digital forretningsforståelse : fra store data til små biter. Fagbokforlaget
Li, Charlene, Josh Bernoff. 2011. Groundswell : winning in a world transformed by social technologies. Expanded and rev. ed.. Harvard Business Press
Aalen, Ida. 2015. Sosiale medier. Fagbokforlaget. 150 sider


Artikkelsamling:
Et utvalg av artikler vil tilgjengeligsgjøres for nedlasting av studentene på Itslearning

Anbefalt litteratur
Bøker:
Bradley, Anthony, J. and McDonald Mark P.. 2011. The social organization : how to use social media to tap the collective genius of your customers and employees. Harvard Business School Press. 272 sider
Enjolras, Bernard ... [et al.]. 2013. Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Cappelen Damm akademisk
Kotler, Phillip, Hermawan Kartajaya og Iwan Setiawan. 2010. Markedsføring 3.0 : fra produkter til kunder til den menneskelige ånd. Hegnar media. Finnes også i engelsk utg. Marketing 3.0


Emneoversikt
 • Datasamfunnet og sosiale mediers rolle i samfunnsutviklingen
 • Sosiale medieplattformer, fellestrekk, særtrekk og egenskaper
 • Sosiale medier i markedskommunikasjonsmiksen,
   • Bruks og nytteområder
 • Markedsføring i sosiale medier
   • Søkemotoroptimalisering, kundedialog, annonsering,
 • kundeanalyse, innovasjon
 • Forankring, strategisk, personlig og organisatorisk
 • Sosial kommunikasjon;
   • Personlig
   • Samtale
   • Verdi
 • Roller, juss og etiske problemstillinger

Dataverktøy
Studentene trenger egen bærbar PC.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, videoforelesninger, diskusjonsoppgaver samt faglig diskusjon på klassens Facebookside.

Anbefalt tidbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
36
Forberedelser til forelesning/ lese litteratur/diskusjon på klassen facebookside
84
Prosjektoppgave/muntlig presentasjon
80
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.Eksamen
Kurset avsluttes med en ukes (1 uke) fagoppgave som løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) studenter.
Besvarelsen skal omfatte en samlet egenevaluering som gir en kortfattet beskrivelse av læringsutbytte i forhold til kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag.
Eksamensbesvarelsen, som skal følge BI’s mal for referanseteknikk, skal være på maksimum 25 sider (eksklusiv egenevaluering, forside, innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og eventuelle vedlegg). Eksamensbesvarelse og egenevalueringen teller til sammen 100 % av karakteren.


Eksamenskode(r)
ELE 37071 Fagoppgave, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset ELE 3707 Sosiale Medier, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Tilleggsinformasjon