ELE 3707 Sosiale medier

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ELE 3707 Sosiale medier

Kursansvarlig
Cecilie Staude

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Mediemarkedet og tradisjonelle kommunikasjonsmønstre er i dramatisk endring. Sosiale nettverk som Facebook, Twitter og blogg skaper nye arenaer for politikk, samfunnsdebatt og meningsutveksling, og blir derfor spådd en stadig viktigere demokratisk rolle.

Sosiale nettverk har skapt nye møteplasser og muligheter for å dele informasjon, kunnskap og erfaringer i et omfang vi aldri tidligere har sett. Dette byr også på muligheter og utfordringer for merkevarer, bedrifter, organisasjoner, politiske partier, medier og andre som har et bevisst forhold til eget omdømme- og kommunikasjonsarbeid. Viktig er det derfor å forstå hvilke nye krav som stilles for å kommunisere effektivt og troverdig med dem man ønsker å nå.

Læringsmål
  Kunnskapsmål
  I løpet av kurset skal studentene:
    • Etablere kunnskap om hva sosiale medier er og hvordan et nytt medielandskap endrer premisser for kommunikasjon
    • Etablere forståelse for sentrale drivkrefter for brukerinvolvering og dialog i sosiale nettverk
    • Forstå at dialog og tilføre verdi for målgruppen er viktige kriterier for suksess i sosiale medier
    • Forstå samspillet mellom nye og tradisjonelle medier

  Ferdighetsmål
  Etter endt kurs skal studentene kunne:
    • Redegjøre for hvordan nettsamfunn og nettaktivitet kan styrke den demokratiske deltagelsen og endre politiske- og samfunnsmessige maktforhold i samfunnet
    • Være i stand til å peke på endringstrekk ved marked- og samfunnskommunikasjon som et produkt av økt brukerdeltagelse i sosiale medier
    • Være i stand til å skape god kommunikasjon i sosiale medier gjennom et godt  kvalitativt innhold
    • Kunne redegjøre for tradisjonelle og sosiale mediers styrker og svakheter for kommunikasjon og markedsføring.  Samt identifisere strategier som bygger på deres respektive styrker slik at utfyller hverandre og skaper synergier.

  Holdningsmål
  Reflektere over åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i kommunikasjon. Kunne se dialog som en forutsetning for å skape verdi blant de som kommuniserer

Forkunnskaper
Ingen særskilte

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Li, Charlene, Josh Bernoff. 2011. Groundswell : winning in a world transformed by social technologies. Expanded and rev. ed. Harvard Business Press. 224 sider

Annet:
Et utvalg av artikler vil tilgjengeligsgjøres for nedlasting av studentene på It's Learning


Anbefalt litteratur
Bøker:
Kotler, Phillip, Hermawan Kartajaya og Iwan Setiawan. 2010. Markedsføring 3.0 : fra produkter til kunder til den menneskelige ånd. Hegnar media. Finnes også i engelsk utg. Marketing 3.0
Krokan, Arne. 2010. Den digitale økonomien : om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet. Cappelen akademisk forl. 271
Staude, Cecilie, Marthinsen, Svein Tore. 2012. Sosial kommunikasjon; personlig, samtale,verdi. 1. utg. Kommuneforlaget
Aalen, Ida. 2012. En kort bok om sosiale medier. 1. utg. Fagbokforlaget. 150 sider


Emneoversikt
  • Mediemarkedet i endring,
  • Fenomenet sosiale medier og dets samfunnspolitiske rolle i demokratiets utvikling
  • Sosiale medier og makt – endrede maktstrukturer ?
  • Plattformene, særtrekk og egenskaper
  • Sosiale medier og markedsføring
  • Strategi i sosiale medier:
    - Lytte i sosiale medier
    - Snakke i sosiale medier
    - Begeistre i sosiale medier
    - Tilrettelegge (Kundeservice/Support/Tilbakemelding/Feedback) i sosiale medier
  • Innovasjon i sosiale medier
  • Roller, juss, personvern i sosiale medier
  • Organisasjonskultur og etiske problemstillinger
  • Return of investment (ROI) i sosiale medier

Dataverktøy
Studentene trenger egen bærbar PC.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, gruppearbeid, individuell- og felles veiledning. Kurset er praktisk-teoretisk i den forstand at mye av teorien prøves direkte ut i praksis. Studentene velger (eller kan få tildelt) innledningsvis i kurset en bedrift, organisasjon eller annen type virksomhet som skal følges gjennom hele semesteret. Studentene skal publisere minimum to blogginnlegg knyttet til relevante faglige problemstillinger for valgt virksomhet på egen blogg som opprettet innledningsvis i kurset. Studentene har et gjensidig ansvar å kommentere hverandres blogger minimum to ganger gjennom hele semesteret.

Tidbruk fordeler seg som følger:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
40
Forberedelser til forelesning / lese litteratur
40
Prosjektoppgave / Skrive blogginnlegg
120
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Prosjektoppgave som løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) studenter. Prosjektopppgaven skal fremstå som en plan over kommunikasjonstiltak i sosiale medier for valgte virksomhet som skal hjelpe til med å oppnå et eller flere markedsmål. En egenevaluering som gir en kortfattet beskrivelse av læringsutbytte i forhold til kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag. Eksamensbesvarelse og egenevalueringen teller til sammen 100 % av karakteren.
  Besvarelsen, som skal følge BI’s mal for referanseteknikk, skal være på maksimum 30 sider (eksklusiv egenevaluering, forside, innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og eventuelle vedlegg).


  Eksamenskode(r)
  ELE 37071 Prosjektoppgave, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset ELE 3707 Sosiale Medier, 7,5 studiepoeng

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon