ELE 3707 Sosiale medier

ELE 3707 Sosiale medier

Kurskode: 
ELE 3707
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Social Media
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Mediemarkedet og kommunikasjonsmønstre er i stor endring. Sosiale nettverk har skapt betydningsfulle arenaer for relasjonsbygging til kunder og virksomheters øvrige interessenter. Dette byr på muligheter og utfordringer for alle som har et bevisst forhold til eget omdømme- og kommunikasjonsarbeid. Viktig er det derfor å forstå hvilke krav som stilles for å kommunisere effektivt og troverdig med de vi ønsker å nå.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Etablert kjennskap om hvordan teknologiutvikling og datasamfunnet påvirker virksomheters forretningsdrift, kommunikasjon og markedsføring
 • Opparbeidet forståelse for kanalenes egenart og brukerkulturer, samt sentrale drivkrefter for relasjonsbygging til virksomheters interessenter i sosiale medier
 • Fått kunnskap om betydningen av innholdsmarkedsføring og kjenne til hvordan godt innhold i sosiale medier skapes basert på en virksomhets egenart, historie og visjon
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for hvordan viktige drivere for forandring endrer premisser for forretningsmodeller, kommunikasjon og markedsføring
 • Identifisere nøkkelområder i en virksomhets verdikjede der sosiale medier har potensial for å gi konkurransefortrinn,
 • Skape engasjerende og verdibasert innhold i sosiale medier
Holdningsmål

Reflektere over åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i kommunikasjon.

Kursets innhold
 • Datasamfunnet og sosiale mediers rolle i virksomheters forretningsdrift
 • Sosial demokratisering; sosiale medier rolle i samfunnet
 • Sosiale medieplattformer, fellestrekk, særtrekk og egenskaper
 • Sosiale medier i markedskommunikasjonsmiksen
 • Innholdsmarkedsføring og innholdsproduksjon i sosiale medier
 • Sosiale medier i næringslivet; etiske og juridiske dilemmaer
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved en kombinasjon av klasseromsundervisning, videoforelesninger, diskusjonsoppgaver og faglig diskusjon på klassens Facebookside. 

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Studentene vil trenge egen PC.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Uke(r)
Kommentar: 
Besvarelsen (fagoppgave) skal omfatte en samlet egenevaluering som gir en kortfattet beskrivelse av læringsutbytte i forhold til kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag.
Eksamensbesvarelsen, som skal følge BI’s mal for referanseteknikk, skal være på maksimum 10 sider (eksklusiv egenevaluering, forside, innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og eventuelle vedlegg).
Eksamenskode: 
ELE37071
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Deltagelse i undervisning fordelt på klasserom og nettundervisning
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Forberedelser til forelesning/lese litteratur/diskusjon på klassen facebookside
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Fagoppgave/oppgaver
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.