Bachelor i Retail Management

Bachelorstudiet i varehandelsledelse

Bachelorstudiet ved Handelshøyskolen BI er blitt utviklet over en årrekke som et samarbeid mellom Norges Varehandelshøyskole (NVH) og varehandelens organisasjoner. I dag er Bachelorstudiet på tre år, til sammen 180 studiepoeng.

Mål Målet med Bachelorstudiet er å kvalifisere kandidatene til fremtidige lederjobber i næringslivet, spesielt innen varehandel og service. Disse næringene er til sammen landets største, og har normalt et stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Bachelorkandidater er også ettertraktet i næringer som samarbeider med varehandelen, for eks. på leverandørsiden eller i konsulentselskaper.

Faglig råd og samarbeid med handelsbedrifter "Rådet for studier innen handels- og servicenæringen" er rådgivende organ for Handelshøyskolen BI i faglige spørsmål vedrørende studier innen handels- og servicenæringen. Rådet består av 11 medlemmer med flertall fra handelsnæringen. Leder av Rådet er personal- og organisasjonsdirektør Edel Kalstad fra Norgesgruppen og nestleder er konserndirektør Inge Jan Henjesand, BI, divisjon Forskning og fagressurser. Rådet disponerer et fond til utdanningsfremmende tiltak relevant for handels- og servicenæringen.

Handelshøyskolen BI/NVH driver også brukerstyrt forskning og utvikling i samarbeid med varehandelen. I tillegg initierer studentforeningen egne prosjekter med sine samarbeidspartnere på bedriftssiden. Studentene er også bidragsytere på en del prosjekter i forbindelse med markedsanalyser.

Gjennomføring Bachelorstudiet i varehandelsledelse kan gjennomføres i sin helhet ved Norges Varehandelshøyskole i Oslo eller ved BI Bergen. Det er mulig å ta 1. året ved de øvrige BI-høyskolene som grunnfag i markedsøkonomi. Ved valg av siste alternativ må studenten ta basiskurset "Handelsnæringen" ekstra på 2. året i fortsettelsen ved NVH i Oslo eller BI i Bergen.

1. studieår Første studieår er i hovedsak basisfag innen økonomi, markedsføring og ledelse. Faget "Handelsnæringen" danner en plattform for fordypningen på varehandel i de to neste årene. Studiet er bygget opp rundt forelesninger, diskusjoner i klassen, samt felles veiledning i de enkelte kursene. I tillegg legges det vekt på gruppearbeid og oppgaveløsning med praktiske eksempler fra næringslivet. Det kreves stor grad av egeninnsats for å få maksimalt utbytte av studiet. Gjennomført 1. år gir "Grunnfag i markedsøkonomi" på 60 studiepoeng.

2. studieår Det andre studieåret gir deg innsikt i hvordan detaljistleddet (butikker, kjøpesentere og nettbutikker) opererer. Detaljhandelsledelse er det sentrale kurset dette studieåret. Her settes fagene fra første året sammen til en helhet, nå sett fra detaljistenes ståsted. Du gjennomgår også spesialiseringskurs i logistikk og varehandel i et globalt perspektiv. Nærmere beskrivelse av alle kurs finner du i studieplanen. Bransjeprogrammet er et spesialisert program koblet til kurset Detaljhandelsledelse. Du kan velge mellom seks bransjeretninger: Dagligvarer, bomiljø, tekstil, byggevarer, elektro og kjøpesentervirksomhet. Kurset avsluttes med en bransjerelatert prosjektoppgave.

Hvert bransjeprogram gjennomføres i nært samarbeid med sentrale aktører i bransjen; kjeder, organisasjoner og enkeltpersoner. Du reiser på bedriftsbesøk, bransjefolk gjesteforeleser i klassen. Gjennom bransjekontaktene og prosjektoppgaven får du virkelig gode kunnskaper om den bransjen du har valgt. Det er heller ikke uvanlig med en studietur i Norge eller utlandet.

3. studieår Det tredje studieåret har hovedfokus på strategisk varehandelsledelse, internasjonalisering, innovasjon og bedriftssamarbeid. Du lærer deg langsiktig tenking i et globalt perspektiv. Vi står overfor nye utfordringer både nasjonalt og bransjemessig. Endrede forbruksvaner, ny teknologi og raskere endringstakt skaper nye utfordringer og samarbeidsmønstre på tvers av landegrenser.

Innen internasjonalisering lærer du internasjonal markedsføring og eksport/import, tverrkulturell kommunikasjon og forretningsengelsk. Kurset blir forelest på engelsk, og du avslutter studiet med en case-presentasjon på engelsk og skriftlig eksamen valgfritt på norsk eller engelsk. I høstsemesteret får du i tillegg en grundig gjennomgang av elektronisk handel og forretningsutvikling.

I vårsemesteret har du to muligheter til studiegjennomføring. Flertallet av studentene velger å ta vårsemesteret i Norge med praksisperiode i en varehandelsbedrift. Du skriver da parallelt på Bachelorarbeidet. De fleste velger praksisbedriften som utgangspunkt. I tillegg er det varehandelsrelaterte fordypningsfag i serviceledelse og innovasjon.

Det andre alternativet er å ta vårsemesteret som utvekslingsstudent ved en av BIs mange samarbeidende høyskoler i utlandet i henhold til regelverket til BIs internasjonale kontor.

Forbehold BI tar forbehold om endringer i normalstudieplanen og kursbeskrivelsene.

Tilbake

Bachelorstudiet i varehandelsledelse (1.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på deltid, også kalt normert studietid.

1. år heltid. Grunnfag i Varehandelsledelse:

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
BØK 2301 12 Grunnl. Bedriftsøk.analyse I X
HIS 9710 6 Markedsøkonomiens utvikling X
MRK 8614 6 Markedsføringsledelse X
NVH 0214 6 Handelsnæringen X
JUR 1030 6 Markedsrett X
MET 8006 6 Statistikk X
MRK 2280 6 Forbrukeratferd X
ORG 9601 6 Organisasjonspykologi og ledelse X
SØK 8400 6 Makroøkonomi X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelorstudiet i varehandelsledelse (2.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i varehandelsledelse, 2. år – heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
MET 2360 6 Metode og dataanalyse X
MRK 9831 6 Markedskommunikasjon X
NVH 0124 6 Varehandel i et globalt perspektiv X
NVH 0321 6 Detaljhandelsledelse 1 X
ORG 2003 6 Personalledelse X
INF 9650 6 Informasjonsledelse X
MAD 2114 6 Logistikk X
MRK 9801 6 Markedsføringskanaler X
NVH 0123 6 Detaljhandelsledelse 3 X
NVH 0322 6 Detaljhandelsledelse 2 X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelorstudiet i varehandelsledelse (3.år)

Fra høsten 2001 ble kursstrukturen for studiet i varehandelsledelse lagt om, og integrert i Norges Markedshøyskoles studietilbud. I studieåret 2003/2004 avslutter det siste studentkullet sitt 3. år etter gammel kurstruktur.

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i varehandelsledelse, 3. år – heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
NVH 0134 12 Internasjonalisering X
NVH 2300 6 Nettbasert handel og forretningsutvikling X
NVH 0240 12 Strategisk varehandelsledelse X
NVH 0239 6 Innovasjon i varehandelen X
NVH 2301 9 Serviceledelse og nettverksamarbeid X
NVH 0136 15 Diplomoppgave i varehandel X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake