Retail Management

Læringsmål for studiet

Bachelorstudiet i Retail Management er et 3-årig studium som retter seg mot personer med interesse for en lederstilling innen varehandel – en av landets største næringer. Studiet retter seg også til de som ønsker å etablere egen virksomhet. Aktuelle stillinger etter studiet er butikk- eller varehussjef, senterleder, innkjøpsleder, logistikksjef, retail manager og franchisetaker, m.m. Studiet vil også gi grunnlag for videre studier på masternivå.

Kunnskapsmål                                                                           Studentene skal opparbeide gode kunnskaper om de viktigste bransjene, dens oppbygging og aktørene innen varehandelen, samt rammebetingelsene for handel i Norge. Videre skal studentene ha dyptgående kunnskaper som er nødvendige for å kunne ha ulike lederroller innen næringen.    

Ferdighetsmål                                                                       Studentene skal ha opparbeidet ferdigheter om strategisk og operativ ledelse i varehandelsbedrifter. Studentene skal kunne anvende relevante begreper og teorier i analyse, utredinger, planlegging og beslutninger. Studentene skal ved hjelp av relevante salgsmetoder kunne markedsføre handelsvarer, butikker, kjeder og tjenester knyttet til detaljhandelen. I tillegg skal studentene skal ha evne til å forstå og reflektere rundt samspillet mellom handel, industri og kunden som en viktig del av verdiskapningsprosessen. Studenten skal også kunne vurdere og sette i gang egnede tiltak for å møte utfordringer og fremtidige muligheter.

Holdningsmål                                                                          Studentene skal verdsette kundenes serviceønsker og –behov, - samt ha et humant standpunkt til etiske dilemmaer i varehandelen. I denne sammenheng er utvikling av gode mellommenneskelige relasjoner i bedriften viktig, hvor tillit, respekt og likestilling står sentralt.  Likeledes skal studenten forstå betydningen av helse- og miljøfremmende tiltak innen varehandelen.

Last Modified: 30.05.2017 09:43