Retail Management

Læringsmål for studiet

Bachelorstudiet i varehandelsledelse er et studium for en av landets største næringer. Studentene skal opparbeide seg en helhetlig forståelse for virksomhetene i næringens ulike bransjer. Gjennom studiet skal studenten tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan bli ledere i en handelsbedrift enten den er en del av en kjede eller bedriften er en selvstendig enhet. Studiet tar hensyn til at studenten skal kunne starte sin egen virksomhet. Service orientering og kremmerånd er sentrale begreper i studiet. Studiet skal også legge grunnlaget for en videre akademisk karriere.

KunnskapsmålStudenten skal etter gjennomført studium inneha kompetanse både om markeder og rammebetingelser for norsk og internasjonal varehandel. Studentene skal også ha kunnskaper om de viktigste bransjene og aktørene innen varehandelen. Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper som er nødvendig for ulike roller innen butikkledelse, distribusjon, salg, region- og distriktsvirksomhet samt kjedeledelse.

FerdighetsmålStudenter som fullfører studiet skal ha operative ferdigheter som gjør dem i stand til å bli ledere i en varehandelsbedrift. De skal kunne anvende begreper og teori i analyse, utredninger og planlegging. Studentene skal ha evne til å forstå og ta del i samspillet mellom handel og industri som en viktig del av verdiskapningsprosessen.

HoldningsmålStudentene skal kunne reflektere over kundenes serviceønsker og -behov, samt redegjøre for aktuelle etiske dilemmaer i varehandelen. I denne sammenheng er utvikling av gode mellommenneskelige relasjoner i bedriften viktig, hvor tillit, respekt og likestilling står sentralt. Likeledes skal studenten forstå betydningen av helse- og miljøfremmende tiltak innen varehandelen.

Last Modified: 13.08.2013 09:51