ENT 3501 Organisering av ny virksomhet

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ENT 3501 Organisering av ny virksomhet


Kursansvarlig
Tor Haugnes

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dette kurset ser en på hvordan en bedrift må utformes og operativt settes sammen for å gjøre det som forretningskonseptet beskriver. Kurset tar utgangspunkt i ressurs- og nettverksteori som analytisk rammeverk. Videre gjennomgås hvordan en organiserer funksjoner i en bedrift for å løse bedriftens oppgaver. Det fokuseres på bedriftens styringsstruktur, og spesielt på funksjoner knyttet til produkt/tjenesteutvikling, marked/salg og finaniering og økonomistyring. Videre vil studentene få kunnskap om nettverksorganisering og strategiske allianser. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned egne bedrifter, enten som ”Studentbedrift” eller som ordinært selskap.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene tilegne seg generell kunnskap om:

 • ressurbasert entreprenørskapsteori
 • veien fra forretningside til drift
 • en bedrifts operative funksjoner og styringssystemer
 • sammenheng mellom selskapsform, produkt, marked og finansiering, med spesiell vekt på norske forhold
 • ressursbasert nettverksutvikling

Ferdighetsmål
 • evne å operasjonalisere en forretningsplan
 • erfaring med samarbeid for å nå en bedrifts mål
 • designe, gjennomføre og reflektere over en bedriftsorganiseringsprosess

Holdningsmål
Studentene skal oppnå evne til kritisk og kreativ refleksjon over etiske og økonomiske konsekvenser av hvordan organisasjoner og bransjer organiseres, og hvordan de kan organiseres annerledes for å styrke deres bidrag til ulike interessenter. Videre skal studentene utvikle evne til kritisk refleksjon over hvordan ivareta hensyn til miljø, personale og andre interessenter i organisering av nye virksomheter.

Forkunnskaper
ENT3400 Introduksjon til entreprenørskap eller tilsvarende erfaring med å utvikle en forretningsplan.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Read, Stuart ... [et al.]. 2011. Effectual entrepreneurship. Routledge

Artikler:
Baker, T. og Nelson. R.. 2005. "Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage". Administrative Science Quarterly. 50/3. 329-366

Artikkelsamling:
Conway, S. og Jones, O.. 2012. "Entrepreneurial networks and the small business", i Carter, S. og Jones-Evans, D. (redaktører): Enterprise and small business. Principles, practice and policy. 3. Pearson. 338-360
Penrose, E.. 1995. The theory of the growth of the firm. Oxford University Press. "Kap II. The firm in theory", s 9-30, og "Kap III The productive opportunity of the firm and the "entrepreneur"", s.31-42.
Schumpeter, J.A.. 2000. "Entrepreneurship as innovation", i Swedberg, R. (red.) Entrepreneurship: The social science view. Oxford management readers. 51-75
Venkataram, S. Sarasvathy, S. Dew, N., Forster, W.. 2012. Reflections of the 2010 AMR Decade award: Whither the promise? Moving forward with entrepreneurship as a science of the artificial. Academy of management review. 37:1. 21-33


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Forretningsideen og entreprenørens ressursgrunnlag
 • Entreprenørskapsteori
 • Valg av selskapsform , registering
 • Organisering og styring
 • Nettverk og allianser
 • Produkt/tjeneste
 • Markedsføring, salg og distribusjon
 • Finansiering, budsjettering og bootstrapping
 • Forretningsplan og pitching
 • Exit eller videre vekst?

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger og det forventes aktiv klassedeltakelse. Studentene skal delta i en bedriftsetablering, enten gjennom å starte en studentbedrift etter UE, Ungt entreprenørskaps mal, eller ved å bruke aktiviteter i en bedrift studenten selv har aktivt eierskap i. Studentene skal holde 1 presentasjon over et pensumrelevant tema med eksempler fra egne bedrifter i løpet av semesteret, og en pitch. Det inviteres også til deltagelse i fylkesmesterskap i studentbedrift, hvor UE-studentbedriftene har mulighet for kvalifisering til NM.

I kurset benyttes elektroniske mapper som en del av arbeids- og evalueringsformen. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon gjennom semesteret. Innleveringene gjøres individuelt, bortsett fra essay knyttet til pensum og forretningsplanen som leveres bedriftsvis.

Den elektroniske mappen skal bestå av følgende innleveringer:
 • problemnotat knyttet til en utfordring ved bedriften (3 sider)
 • essay knyttet til pensum (5 sider)
 • essay med refleksjon over læring av egen bedriftsetablering (2 sider)
 • forretningsplan
 • skriftlig bekreftelse på opprettelse av studentbedrift, evt. egen bedrift
 • skriftlig bekreftelse på avvikling, evt. fortsettelse i egen regi

I tillegg til mappen evalueres studentene muntlig på:
 • 1 muntlig presentasjon av pensum med eksempler fra egen bedrift. (Individuelt).
 • 1 muntlig presentasjon / pitch. (Kan gøres individuelt eller i grupper på inntil 5 studenter).

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
36
Pensum/Skrifltige oppgaver
82
Arbeid med egen bedrift
82
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Endelig karakter i kurset fastsettes på bakgrunn av en prosess hvor følgende elementer inngår:

  Del 1 - Mappe, teller 70% av karakteren
  Mappen bygges opp elektronisk i løpet av semesteret. For spesifisering av innhold i mappen; se punktet Læreprosess og tidsbruk. Nøyaktige tidspunkter for mappeoppgaver oppgis ved kursstart. Arbeidene i den elektroniske mappen på It's Learning skrives ut i 3 eksemplarer og leveres for sensur av hver student.

  Del 2 - Muntlige presentasjoner (2 stk), teller 30% av karakteren.

  Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter.Tid for de enkelte innleveringene oppgis ved kursstart.


  Eksamenskode(r)
  ENT 35011 - Prosessevaluering, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ENT 3501 Organisering av ny virksomhet, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.
  Eksamensinformasjonen på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt

  Tilleggsinformasjon