ENT 3501 Organisering av ny virksomhet

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ENT 3501 Organisering av ny virksomhet

Kursansvarlig
Heidi Wiig Aslesen

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dette kurset ser en på hvordan en bedrift må utformes og operativt settes sammen for å gjøre det som forretningskonseptet beskriver. Kurset tar utgangspunkt i ressurs- og nettverksteori som analytisk rammeverk. Videre gjennomgås hvordan en organiserer funksjoner i en bedrift for å løse bedriftens oppgaver. Det fokuseres på bedriftens styringsstruktur, og spesielt på funksjoner knyttet til produkt/tjenesteutvikling, marked/salg og finaniering og økonomistyring. Videre vil studentene få kunnskap om nettverksorganisering og strategiske allianser. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned egne bedrifter, enten som ”Studentbedrift” eller som ordinært selskap.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene tilegne seg generell kunnskap om:
 • ressurbasert entreprenørskapsteori
 • en bedrifts operative funksjoner
 • sammenhengen mellom strategi og drift
 • sammenheng mellom selskapsform, produkt, marked og finansiering, med spesiell vekt på norske forhold
 • ressursbasert nettverksutvikling
 • e-business

Ferdighetsmål
 • evne å operasjonalisere en forretningsplan
 • erfaring med samarbeid for å nå en bedrifts mål
 • designe, gjennomføre og reflektere over en bedriftsorganiseringsprosess

Holdningsmål
Studentene skal oppnå evne til kritisk og kreativ refleksjon over etiske og økonomiske konsekvenser av hvordan organisasjoner og bransjer organiseres, og hvordan de kan organiseres annerledes for å styrke deres bidrag til ulike interessenter. Videre skal studentene utvikle evne til kritisk refleksjon over hvordan ivareta hensyn til miljø, personale og andre interessenter i organisering av nye virksomheter.

Forkunnskaper
ENT3400 Introduksjon til entreprenørskap eller tilsvarende erfaring med å utvikle en forretningsplan.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Byrd, Mary Jane. 2008. Small business management : an entrepreneur's guidebook. 6th ed. McGraw-Hil
Penrose, Edith. 2009. The theory of the growth of the firm. 4th ed. Oxford University Press. Kap.II og III (ca. 30 sider)


Artikler:
Conway, S. and O. Jones. 2012. Networking and the small business. In: Carter, S. and Dylan Jones-Evans (eds.), Enterprise and small business : principles, practice and policy. 3rd ed. FT/Prentice Hall. Side 305-323
Wickham, Philip A.. 2006. Strategic entrepreneurship. 4th ed. FT Prentice Hall. Kap. 12. Resources in the entreprenerial venture. Kap. 13 The entrepreneurial venture and the entrepreneurial organisation. side 255-292 (repetisjon fra 1.år)


Anbefalt litteratur
Bøker:
Wickham, Philip A.. 2006. Strategic entrepreneurship. 4th ed. FT Prentice Hall. Kap. 10. The entrepreneurial process. Kap. 11 The nature of business opportunity. Side. 219-254 (repetisjon fra 1. år)

Emneoversikt
 • Planlegging og modellering av en bedrift, entreprenørens ressursgrunnlag
 • Hensikt med og bruk av forretningsplaner
 • Organisering av en styringsstruktur 1: vedtekter, roller, ansvar
 • Organisering av en styringsstruktur 2: beslutnings- og informsjonsprosesser
 • Valg av selskapsform og registrering, forretningsstrategi
 • Produkt/tjenestedesign, beskyttelse
 • Markedsføring, salg og distribusjon
 • Finansiering, bootstrapping
 • Lokaler, maskiner og utstyr
 • E-business
 • Nettverk og allianser
 • Exit og avvikling

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger og det forventes aktiv klassedeltakelse. Studentene skal delta i en bedriftsetablering, enten gjennom å starte en studentbedrift etter UE, Ungt entreprenørskaps mal, eller ved å bruke aktiviteter i en bedrift studenten selv har aktivt eierskap i. Studentene skal holde 1 presentasjon over et pensumrelevant tema og knyttet til egen bedrift i løpet av semesteret. Det inviteres også til deltagelse i fylkesmesterskap i studentbedrift, hvor UE-studentbedriftene har mulighet for kvalifisering til NM.

I kurset benyttes elektroniske mapper som en del av arbeids- og evalueringsformen. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon gjennom semesteret. Innleveringene gjøres individuelt.

Den elektroniske mappen skal bestå av følgende innleveringer:
 • problemnotat knyttet til en utfordring ved bedriften (5 sider)
 • essay knyttet til pensum (5 sider)
 • essay med refleksjon over læring av egen bedriftsetablering (3-5 sider)
 • skriftlig bekreftelse på opprettelse av studentbedrift, evt. egen bedrift
 • skriftlig bekreftelse på avvikling, evt. fortsettelse i egen regi

I tillegg til mappen evalueres studentene muntlig på presentasjoner / pitch.


Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
24
Pensum
36
Skrifltige oppgaver
40
Its' learning quizzer og øvelser
12
Arbeid med egen bedrift
96
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Endelig karakter i kurset fastsettes på bakgrunn av en prosess hvor følgende elementer inngår:

  Del 1 - Mappe, teller 70% av karakteren
  Mappen bygges opp elektronisk i løpet av semesteret. For spesifisering av innhold i mappen; se punktet Læreprosess og tidsbruk. Nøyaktige tidspunkter for mappeoppgaver oppgis ved kursstart. Arbeidene i den elektroniske mappen på It's Learning skrives ut i 3 eksemplarer og leveres for sensur av hver student.

  Del 2 - Muntlige presentasjoner (2 stk), teller 30% av karakteren.

  Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter.


  Eksamenskode(r)
  ENT 3501 - Prosessevaluering, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ENT 3501 Organisering av ny virksomhet, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt

  Tilleggsinformasjon