ENT 3501 Oppstart av bedrift

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017

ENT 3501 Oppstart av bedrift


Kursansvarlig
Tor Haugnes

Institutt
Institutt for strategi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette er et praksiskurs hvor studentene får øving i ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned egen bedrift, enten som ”Studentbedrift” eller som ordinært selskap. Kurset følger rammeverket til Ungt Entreprenørskap og det forventes deltakelse i timer og arbeid utover forelesningene. Det er omsetningskrav for studentbedriftene som settes i samråd med klassen.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene tilegne seg generell kunnskap om:

 • Veien fra forretningside til registrering, oppstart og ordinær drift
 • En bedrifts operative funksjoner og styringssystemer
 • Utfordringer knyttet til oppstart, ressurser og tid
 • Muligheter og utfordringer ved markedsføring og salg til bedrifts- og personmarked
 • Nettverksutnyttelse i praksis

Ferdighetsmål
 • Evne å operasjonalisere en forretningsplan
 • Erfaring med samarbeid for å nå en bedrifts mål
 • Designe, gjennomføre og reflektere over en bedrifts organiseringsprosess
 • Reflektere over måloppnåelse (omsetningskrav)

Holdningsmål
Studentene vil gjennom deltakelse oppnå erfaring med reelle valg knyttet til ide, kommersialisering, registrering og drift av en bedrift. Dernest evne til kritisk refleksjon over etiske og økonomiske konsekvenser av hvordan prosessen fra ide til drift fungerer.

Forkunnskaper
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap eller tilsvarende erfaring med å utvikle en forretningsplan.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Read, Stuart ... [et al.]. 2011. Effectual entrepreneurship. Routledge

Bokutdrag:
Conway, S. og Jones, O. 2012. "Entrepreneurial networks and the small business", i Carter, S. og Jones-Evans, D. (redaktører): Enterprise and small business : principles, practice and policy. 3rd ed. Pearson. 338-360
Penrose, E. 1995. The theory of the growth of the firm. Oxford University Press. "Kap III The productive opportunity of the firm and the "entrepreneur"", s.31-42.
Schumpeter, J.A.. 2000. "Entrepreneurship as innovation", i Swedberg, R. (red.) Entrepreneurship: The social science view. Oxford management readers. s. 51-75


Artikler:
Baker, T. og Nelson. R.. 2005. "Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage". Administrative Science Quarterly. 50 (3). 329-366
Jonsson, Sara og Jessica Lindberg. 2013. The development of social capital and financing of entrepreneurial firms: from financial bootstrapping to bank funding. Entrepreneurship Theory & Practice. July. 661-685
Powell, E. Erin og Ted Baker. 2014. It's What You Make of It : Founder Identity and Enacting Strategic Responses to Adversity. Academy of Management Journal. 57(5). 1406-1433


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Forretningsideen og entreprenørens ressursgrunnlag
 • Entreprenørskapsteori
 • Valg av selskapsform, registering
 • Organisering og styring
 • Nettverk og allianser
 • Produkt/tjeneste
 • Markedsføring, salg og distribusjon
 • Finansiering og budsjettering
 • Forretningsplan og pitching
 • Exit eller videre vekst?

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger og det forventes aktiv klassedeltakelse og deling. Det blir ført liste over oppmøte. Studentene skal delta i en bedriftsetablering, enten gjennom å starte en studentbedrift etter UE, Ungt entreprenørskaps mal, eller ved å bruke aktiviteter i en bedrift studenten selv har aktivt eierskap i. Studentene skal gruppevis presentere forretningsideene og øve foran klassen i presentasjonsteknikk og innsalg. Det anbefales deltagelse i fylkesmesterskap i studentbedrift, hvor UE-studentbedriftene har mulighet for kvalifisering til NM.

I kurset benyttes digitale innleveringer som en del av arbeids- og evalueringsformen. Innleveringene gjøres individuelt, bortsett fra forretningsplanen og en gruppevis teorioppgave som leveres bedriftsvis.

Følgende elementer må leveres digitalt:
 • Forretningsplan (12 sider)
 • Essay, teorioppgave og drøfting (3 sider)
 • Dokumentasjon på oppnådd omsetningskrav eller intervju og refleksjon (2 sider)
 • Essay med refleksjon over læring av egen bedriftsetablering (2 sider)
 • Skriftlig bekreftelse på opprettelse av studentbedrift, evt. egen bedrift
 • Skriftlig bekreftelse på avvikling, evt. fortsettelse i egen regi

I tillegg til innleveringene evalueres studentene muntlig på:
 • Muntlig presentasjon/eksamen (individuelt eller i grupper på inntil 5 studenter) ca en uke etter innlevering.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
36
Pensum/Skrifltige oppgaver
82
Arbeid med egen bedrift
82
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Endelig karakter i kurset fastsettes på bakgrunn av en prosess hvor følgende elementer inngår:

  Del 1 - Digitale innleveringer, teller 70% av karakteren
  Nøyaktige tidspunkter for innleveringene oppgis ved kursstart.

  Del 2 - Muntlig presentasjon og deltakelse i timene teller 30% av karakteren.

  Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter.Tid for de enkelte innleveringene oppgis ved kursstart.


  Eksamenskode(r)
  ENT 35011 - Prosessevaluering, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ENT 3501 Oppstart av bedrift, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.
  Eksamensinformasjonen på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt

  Tilleggsinformasjon