ENT 3501 Oppstart av bedrift I

ENT 3501 Oppstart av bedrift I

Kurskode: 
ENT 3501
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Haugnes
Kursnavn på engelsk: 
Starting a venture I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et praksiskurs hvor studentene får øving i ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned egen bedrift, enten som ”Studentbedrift” eller som ordinært selskap. Kurset følger rammeverket til Ungt Entreprenørskap og det forventes deltakelse i timer og arbeid utover forelesningene. Det er omsetningskrav for studentbedriftene som settes i samråd med klassen.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg generell kunnskap om:

 • Veien fra forretningside til registrering, oppstart og ordinær drift
 • En bedrifts operative funksjoner og styringssystemer
 • Utfordringer knyttet til oppstart, ressurser og tid
 • Muligheter og utfordringer ved markedsføring og salg til bedrifts- og personmarked
 • Nettverksutnyttelse i praksis
Ferdighetsmål
 • Evne å operasjonalisere en forretningsplan
 • Erfaring med samarbeid for å nå en bedrifts mål
 • Designe, gjennomføre og reflektere over en bedrifts organiseringsprosess
 • Reflektere over måloppnåelse (omsetningskrav)
Generell kompetanse

Studentene vil gjennom deltakelse oppnå erfaring med reelle valg knyttet til ide, kommersialisering, registrering og drift av en bedrift. Dernest evne til kritisk refleksjon over etiske og økonomiske konsekvenser av hvordan prosessen fra ide til drift fungerer.

Kursets innhold
 • Forretningsideen og entreprenørens ressursgrunnlag
 • Entreprenørskapsteori
 • Valg av selskapsform, registering
 • Organisering og styring
 • Nettverk og allianser
 • Produkt/tjeneste
 • Markedsføring, salg og distribusjon
 • Finansiering og budsjettering
 • Forretningsplan og pitching
 • Exit eller videre vekst?
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger og det forventes aktiv klassedeltakelse og deling. Det blir ført liste over oppmøte. Studentene skal delta i en bedriftsetablering, enten gjennom å starte en studentbedrift etter UE, Ungt entreprenørskaps mal, eller ved å bruke aktiviteter i en bedrift studenten selv har aktivt eierskap i. Studentene skal gruppevis presentere forretningsideene og øve foran klassen i presentasjonsteknikk og innsalg. Det anbefales deltagelse i fylkesmesterskap i studentbedrift, hvor UE-studentbedriftene har mulighet for kvalifisering til NM.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Forkunnskapskrav

Det anbefales at ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap eller tilsvarende erfaring med å utvikle en forretningsplan er gjennomført.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Innlevering i grupper inntil 5

Den skriftlig innleveringen skal inneholde:
-en forretningsplan (12 sider)
-en bekreftelse på selskapsregistrering (1 side)
-en statuserklæring om videre drift eller avvikling (1 side)
-en økonomisk statusoppstilling (omsetningskrav fastsatt i oppstarten av kurset) eventuelt intervju av en av gruppene som har nådd kravet med refleksjon (2 sider)

Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ENT35012
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
30 Minutt(er)
Kommentar: 
Muntlig eksamen, vil finne sted etter innleveringen. Under den muntlige eksamen skal forretningsplan og konsept presenteres av kandidatene, og det vil komme spørsmål fra sensorene.

Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ENT35013
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
82 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
82 Time(r)
Arbeid med egen bedrift.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.