ENT 3501 Oppstart av bedrift

ENT 3501 Oppstart av bedrift

Kurskode: 
ENT 3501
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Haugnes
Kursnavn på engelsk: 
Starting a venture
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap og økonomi - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et praksiskurs hvor studentene får øving i ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned egen bedrift, enten som ”Studentbedrift” eller som ordinært selskap. Kurset følger rammeverket til Ungt Entreprenørskap og det forventes deltakelse i timer og arbeid utover forelesningene. Det er omsetningskrav for studentbedriftene som settes i samråd med klassen.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg generell kunnskap om:

 • Veien fra forretningside til registrering, oppstart og ordinær drift
 • En bedrifts operative funksjoner og styringssystemer
 • Utfordringer knyttet til oppstart, ressurser og tid
 • Muligheter og utfordringer ved markedsføring og salg til bedrifts- og personmarked
 • Nettverksutnyttelse i praksis
Ferdighetsmål
 • Evne å operasjonalisere en forretningsplan
 • Erfaring med samarbeid for å nå en bedrifts mål
 • Designe, gjennomføre og reflektere over en bedrifts organiseringsprosess
 • Reflektere over måloppnåelse (omsetningskrav)
Holdningsmål

Studentene vil gjennom deltakelse oppnå erfaring med reelle valg knyttet til ide, kommersialisering, registrering og drift av en bedrift. Dernest evne til kritisk refleksjon over etiske og økonomiske konsekvenser av hvordan prosessen fra ide til drift fungerer.

Kursets innhold
 • Forretningsideen og entreprenørens ressursgrunnlag
 • Entreprenørskapsteori
 • Valg av selskapsform, registering
 • Organisering og styring
 • Nettverk og allianser
 • Produkt/tjeneste
 • Markedsføring, salg og distribusjon
 • Finansiering og budsjettering
 • Forretningsplan og pitching
 • Exit eller videre vekst?
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med forelesninger og det forventes aktiv klassedeltakelse og deling. Det blir ført liste over oppmøte. Studentene skal delta i en bedriftsetablering, enten gjennom å starte en studentbedrift etter UE, Ungt entreprenørskaps mal, eller ved å bruke aktiviteter i en bedrift studenten selv har aktivt eierskap i. Studentene skal gruppevis presentere forretningsideene og øve foran klassen i presentasjonsteknikk og innsalg. Det anbefales deltagelse i fylkesmesterskap i studentbedrift, hvor UE-studentbedriftene har mulighet for kvalifisering til NM.

Innleveringene gjøres individuelt, bortsett fra forretningsplanen og en gruppevis teorioppgave som leveres bedriftsvis. 

Følgende elementer må leveres: 

 • Forretningsplan (12 sider) 
 • Dokumentasjon på oppnådd omsetningskrav eller intervju og refleksjon (2 sider) 
 • Refleksjon over læring av egen bedriftsetablering (2 sider) 
 • Skriftlig bekreftelse på opprettelse av studentbedrift, evt. egen bedrift 
 • Skriftlig bekreftelse på avvikling, evt. fortsettelse i egen regi 

I tillegg til innleveringene evalueres studentene muntlig på: 

 • Muntlig presentasjon/eksamen (individuelt eller i grupper på inntil 5 studenter) ca en uke etter innlevering.

Tid for de enkelte innleveringene oppgis ved kursstart.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap eller tilsvarende erfaring med å utvikle en forretningsplan.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
70
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Elementene som skal inngå er forklart under punktet læreprosess og tidsbruk.kursbeskrivelsen.
Eksamenskode: 
ENT35011
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Presentasjon
Vekting: 
30
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
30 Minutt(er)
Eksamenskode: 
ENT35011
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
82 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
82 Time(r)
Arbeid med egen bedrift.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.