Økonomi og ledelse (Siviløkonom)

Læringsmål for studiet

Kandidatprofil

En bachelorkandidat i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI kan gjennom forretningsforståelse, kritisk tenkning, tverrfaglighet og analytiske ferdigheter løse sammensatte bedriftsøkonomiske problemer. Kandidaten evner å kommunisere godt både muntlig og skriftlig og mestrer dialog og samarbeid.

Studentene skal opparbeide en bred kunnskaps- og ferdighetsplattform innen økonomi- og ledelsesfagene. Innenfor dette programmet skal studentene tilegne en solid forståelse av økonomisk virksomhet - fra de bedriftsinterne til de markedsmessige og samfunnsmessige perspektivene. Studentene skal etablere en best mulig kunnskapsplattform for videre studier i økonomi og ledelse på masternivå.

KunnskapsmålGjennom programmets basis- og kjernekurs vil studentene opparbeide kunnskap om virksomhetsstyring og regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, samt ledelse og motivering av medarbeidere. Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i statistisk og matematisk analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger. Samlet skal studentene få en solid innføring i fagområdenes teorier, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.

FerdighetsmålStudentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i økonomiske og strategiske analyser. Studentene skal kunne anvende disse ferdighetene til problemløsning for bedrifter og til å støtte beslutninger av finansiell, strategisk og organisatorisk art. I tillegg opparbeider studentene seg grunnleggende ferdigheter i analyse av økonomisk politikk og makroøkonomiske utviklingstrekk.

HoldningsmålStudentene skal bevisstgjøres til å verdsette faglig etterrettelighet og analytisk presisjon. Studentene skal lære analysens slagkraft og begrensninger.

Last Modified: 11.07.2017 12:51